In april 2014 is de pilot Nieuwbouwregeling gestart. Deze tijdelijke regeling is opgezet om nieuwbouwplannen te stimuleren om eerst conform het Interim Advies en nu conform Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998) te ontwikkelen. Hierin zijn ontwerpregels en ontwerpeisen opgenomen die aardbevingsbestendiger bouwen mogelijk maken. Op dit moment is het gebruik van de NPR 9998 nog vrijwillig. Het is de verwachting dat deze richtlijn in de toekomst onderdeel van het bouwbesluit wordt.

Herziening Nieuwbouwregeling in 2017

Onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de Nieuwbouwregeling. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de in het Meerjarenprogramma (MJP) van de NCG geformuleerde kaders daarvoor goedgekeurd. In het MJP staat hierover het volgende:

“Met gemeenten, provincie en NAM is overeengekomen dat binnen de 0,1g PGA-contour (zie KNMI-kaart 2015) de redelijke meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen door NAM worden vergoed.

Verder is het uitgangspunt dat tussen de 0,04g en 0,1g PGA-contour achteraf wordt versterkt. Dat gebeurt aan de hand van de versterkingsprioritering van de NCG op basis van de dan geldende regelgeving en de meest recent vastgestelde Nationale Praktijkrichtlijn. Alleen in die gevallen waarin de opdrachtgevers wensen dat gebouwen aardbevingsbestendig worden gemaakt ten tijde van de bouw, kan een beroep worden gedaan op een vergoeding door NAM. Aardbevingsbestendigheid moet dan vanaf de start van het ontwerpproces zijn meegenomen.”

Naast bovenstaande kaders komt er een arbitragemogelijkheid om geschillen op te lossen. Naar verwachting treedt de herziene Nieuwbouwregeling begin 2017 in werking en wordt dan nog twee jaar voortgezet. Tot die tijd geldt de huidige regeling.

Voor wie is de Nieuwbouwregeling?

De Nieuwbouwregeling is voor iedereen die in de aardbevingsregio aardbevingsbestendiger wil bouwen. Door technische en financiële ondersteuning te bieden willen we het u zo gemakkelijk mogelijk maken om bij nieuwbouw in Noordoost-Groningen rekening te houden met het aardbevingsrisico door gaswinning. De regeling heeft vijf hoofddoelen:

 1. Bieden van technische en financiële ondersteuning
 2. Stimuleren van ‘anders en slimmer ontwerpen’
 3. Verkleinen van de kans op afname bouwproductie door onzekerheid rondom NPR
 4. Inzicht delen in technieken en kosten voor een optimaal ontwerp
 5. Faciliteren van brede kennisdeling voor opdrachtgevers en bouwbranche

Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij deelname?

Als u aardbevingsbestendiger wilt bouwen kunt u een aanvraag indienen om deel te nemen aan de pilot Nieuwbouwregeling. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • De bouwsom moet groter zijn dan 40.000 euro (incl. btw).
 • Het bouwplan is vergunningplichtig en de beoogde nieuwbouw wordt uitgevoerd in het gebied volgens de KNMI-kaart zoals opgenomen in de NPR 9998.
  Let op: Financiële ondersteuning is momenteel alleen mogelijk vanaf de KNMI-contourlijn met een piekgrondversnelling vanaf 0,1g.
 • Het project betreft zelfstandige nieuwbouw of uitbouw die constructief onafhankelijk is van eventuele bestaande bouw.
 • Het object valt niet in de gevolgklasse CC1C (bv. loods, schuur, berging).
 • Constructieberekeningen dienen aangeleverd te worden op basis van de meest recente versie van NPR9998.
 • U bent zelf opdrachtgever of planontwikkelaar van de nieuwbouw.
 • U kunt binnen de gestelde termijn van 4 weken alle benodigde gegevens voorleggen aan de adviseurs van de regeling.

Welke ondersteuning biedt de regeling?

Als u meedoet aan de Nieuwbouwregeling bieden we u advies over het integraal ontwerpen, zodat u de eisen uit de NPR 9998 vroegtijdig mee kunt nemen in uw ontwerp. Daarnaast bieden we vanaf de KNMI-contourlijn met een piekgrondversnelling van 0,1g financiële ondersteuning om uw ontwerp aardbevingsbestendiger te maken.

Technische ondersteuning

Bij deelname aan de Nieuwbouwregeling wordt uw bouwontwerp door ervaren constructeurs beoordeeld op aardbevingsbestendigheid. Zij bekijken in hoeverre het bouwontwerp voldoet aan de NPR 9998. Het is belangrijk om tijdens de uitwerking van het ontwerp de keuzes integraal te maken: een goede afweging tussen de constructie, de bouwkundige detaillering en de installatietechnische onderdelen is essentieel voor een goed afgewogen ontwerp. Meer toelichting over ontwerpprincipes kunt u vinden in onze downloads ‘Het Slimme Bouwen’ en ‘Leidraad voor aardbevingsbestendiger ontwerpen’.

Uw hoofdconstructeur en andere adviseurs blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor het project, aangezien onze constructeurs slechts een second opinion uitvoeren. De regeling biedt drie soorten technische ondersteuning:

 • Consultaties: een gesprek over het ontwerp, de mogelijkheden en keuzes, het bouwsysteem, volumeverdeling, plattegrond, etc.
 • Screening: een beoordeling van het ontwerp voor de berekening van de aardbevingsbelasting heeft plaats gevonden.
 • Toetsing: een beoordeling van het ontwerp aan de hand van een berekening conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998).

Financiële ondersteuning

De Nieuwbouwregeling biedt twee verschillende opties voor het financieel ondersteunen van aardbevingsbestendiger nieuwbouw. De financiële bijdrage wordt uitgekeerd op het moment dat de maatregelen om aan de NPR 9998 te voldoen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Slimmer-ontwerpenregeling

De Slimmer-ontwerpenregeling is geschikt voor opdrachtgevers die de uitgangpunten van het ontwerp kunnen beïnvloeden. Als u de extra eisen integraal en efficiënt meeneemt in het ontwerp kan het zo zijn dat u geld van de bijdrage overhoudt. Dit kan gezien worden als beloning voor het zo slim mogelijk ontwerpen van de bevingsbestendiger nieuwbouw.

Het is raadzaam om zo vroeg mogelijk technisch advies in te winnen bij uw eigen constructeur en overige adviseurs zodat u optimaal gebruik kunt maken van de regeling. De principes van aardbevingsbestendiger ontwerpen aangevuld met de eisen met betrekking tot NPR 9998 dienen al in het programma van eisen opgenomen te worden. Voor de Slimmer-ontwerpenregeling geldt alleen een technische toets, namelijk: voldoet het bouwontwerp aan de uitgangspunten van de NPR 9998.

Als u voldoet aan de NPR 9998 keert de regeling vaste percentages van de totale bouwsom inclusief btw uit, gebaseerd op de piekgrondverstelling zoals af te lezen op de de KNMI-kaart van de NPR 9998. Deze percentages zijn alleen van toepassing op het moment dat aardbevingsbelasting maatgevend is. Hiervoor gelden onderstaande twee tabellen:

Piekgrondversnelling (PGA)
CC1*: bv schuren, stallen t/m 1 mln. euro (excl. btw) CC1: woningen tot 250.000 euro (excl. btw) per woning
< 0,10g n.v.t n.v.t
0,10g – 0,16g 2,5% 2%
0,17g – 0,29g 2,5% 5%
> 0,30g 5% 10%

* CC1C-objecten hoeven niet te worden getoetst op aardbevingsbelasting en komen niet in aanmerking voor deelname aan de Nieuwbouwregeling.

Bouwkosten CC2 & CC3 (excl. btw) <0,10g 0,10g – 0,16g 0,17g – 0,29g >0,30g
€ 0 – € 1.000.000 n.v.t 5% 8% 10%
€ 1.000.001 – € 5.000.000 n.v.t 2,5% 4,0% 5%
€ 5.000.001 – € 20.000.000 n.v.t 2,0% 2,0% 2%

Redelijke-meerkostenregeling

De Redelijke-meerkostenregeling is er voor projecten die in het begin van 2015, aan het einde van het ontwerptraject, hebben besloten NPR 9998 toe te passen. Aangezien de NPR 9998 nu langere tijd beschikbaar is, komt het steeds minder voor dat de projecten opnieuw ontworpen moeten worden.

De financiële bijdrage binnen de regeling is zowel gebaseerd op specifieke projectomstandigheden als referentieprojecten uit verleden. Het gaat hier om een uitgebreide toets waarbij de redelijkheid van de kosten in relatie tot maatregelen en alternatieven wordt beoordeeld. De afhandeling duurt daarom langer dan bij de Slimmer-ontwerpenregeling.

Om voor de Redelijke-meerkostenregeling in aanmerking te komen dient een uitgewerkte ‘variant zonder aardbevingsbelasting’ aanwezig te zijn uit de periode vóór het verschijnen van de eerste ‘groene’ versie van de NPR (februari 2015). Daarnaast dient een nieuw verbeterd ontwerp aanwezig te zijn waarin aantoonbaar rekening is gehouden met de basisprincipes van bevingsbestendiger ontwerpen:

 1. Reduceer de massa
 2. Horizontale weerstand in twee richtingen
 3. Regelmatigheid in plattegrond
 4. Regelmatigheid in hoogte
 5. Materialen en details met het vermogen te vervormen
 6. Robuustheid in ontwerp

Uw ontwerp wordt bij de Redelijke-meerkostenregeling uitgebreid getoetst op de volgende punten:

 • Voldoet het project aan de eisen van de NPR 9998?
 • Is er voldoende gezocht naar kosteneffectieve alternatieven om te voldoen aan de NPR 9998?
 • Zijn de ontwerpkeuzes integraal gemaakt en is er gestreefd naar een optimaal ontwerp?
 • Zijn de geclaimde meerkosten redelijk, marktconform, vergelijkbaar met referentieprojecten en niet te vermijden?

Aanmelden, hoe doet u dat?

U kunt zich inschrijven voor de Nieuwbouwregeling door het aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op voor een intakegesprek. We willen u er op wijzen dat dit niet automatisch betekent dat uw project toegelaten is tot de regeling.

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.