Verschillende partijen hebben het initiatief genomen om hier onderzoek naar te doen, of naar onderdelen hiervan. Zo heeft TU Delft op 21 januari 2016 een woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningengepubliceerd en heeft Nationaal Coördinator Groningen op 19 januari 2016 aangekondigd Rijksuniversiteit Groningen te laten starten met een onderzoek naar de gezondheid en toekomstperspectief van inwoners van provincie Groningen.

NAM onderschrijft het belang van dergelijke initiatieven en wil leren van de inzichten, die hieruit voortkomen. De conclusies op hoofdlijnen van het TU Delft rapport en de hieronder beschreven "Maatschappelijke Effecten Inventarisatie" lijken overeenkomsten te vertonen en maken de impact op mensen uit het gebied duidelijk. Het is belangrijk dat hier goede opvolging (verder onderzoek en verbeteracties) op gaat komen. In nauw overleg met de bewoners en andere betrokken partijen wil NAM daar graag aan bijdragen.

Maatschappelijke Effecten Inventarisatie (MEI)

Naast het uitgebreide technische studieprogramma, wat is gericht op het inschatten van de risico’s als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld, heeft NAM in november 2014 Royal HaskoningDHV opdracht gegeven een inventarisatie te maken van de maatschappelijke effecten van aardgaswinning gedurende de afgelopen jaren in Noordoost-Groningen, met de nadruk op de periode vanaf 2012. Deze inventarisatie van verschillende onderzoeken is gevat in een rapport.

In het rapport zijn verschillende bewonersonderzoeken meegenomen. Op basis van die onderzoeken en wetenschappelijke bronnen zijn er acht impactthema’s vastgesteld, te weten: Schade aan gebouwen en infrastructuur, Veiligheid, Overlast, Gezondheid, Onmacht, Kwaliteit van leven, Waardeontwikkeling onroerend goed en Economische effecten.

Doordat er continue nieuwe informatie beschikbaar komt en de rollen van betrokken partijen veranderen, geeft het rapport een tijdsbeeld dat gezien moet worden als de situatie tot eind 2015.

Effecten kunnen in de loop der tijd verschuiven, al dan niet door adviezen en door genomen maatregelen van andere betrokken partijen, zoals de Nederlandse Praktijkrichtlijn van het Nederlands Normalisatie -instituut en het eindadvies van Commissie Meijdam. Ook worden effecten door iedereen verschillend ervaren. Daarnaast spelen in Noordoost-Groningen ook andere processen die invloed hebben op deze thema’s, zoals bevolkingskrimp en de economische recessie.

Morele verantwoordelijkheid

Als producent van het Groningen-veld voelt NAM een morele verantwoordelijkheid om een negatieve spiraal te helpen ombuigen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in haar rapport van februari 2015 duidelijk aangegeven dat een brede afweging noodzakelijk is in dit dossier en dat daarom maatschappelijke effecten moeten worden meegenomen in toekomstige besluitvorming.

NAM beoogt, met deze inventarisatie, bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid door de effecten in een continue proces en op transparante en structurele wijze te delen en door daarbij de plannen van Nationaal Coördinator Groningen te volgen. In overleg met onder andere Nationaal Coördinator Groningen en andere betrokkenen zullen we een en ander afstemmen.

Expertpanel

Tijdens de totstandkoming van de MEI is gewerkt met een expertpanel. Dit panel bestaat uit Jan Walburg (Bijzonder hoogleraar Positieve Psychologie  Universiteit Twente), Frank Vanclay (professor of cultural geography at University of Groningen), Jacolien Masselink (Hoofd KlantContactCentrum, hoofd Financiën en projectleider dossier gaswinning en aardbevingen, gemeente Loppersum), Marc Wesselink (adviseur omgevingsmanagement), Jan Smittenberg (Hoofd afdeling advies, Omgevingsdienst Groningen) en Andries Telgenhof (economisch adviseur) . De panelleden gaven – ieder vanuit zijn of haar expertise - advies over inhoud, proces en methodologie. De eindverantwoordelijkheid voor het rapport ligt bij Royal HaskoningDHV.

Dialoog

NAM staat open voor ideeën van bewoners en andere betrokkenen over hoe de leefbaarheid van het aardbevingsgebied kan worden verbeterd. Daarnaast willen we weten of het beeld van de verschillende thema’s, zoals beschreven in het rapport, herkenbaar voor u is, welke thema’s u het belangrijkst vindt en of u wellicht iets mist. 

Als u uw mening wilt delen, ideeën heeft over verbeteren van leefbaarheid in het gebied of andere opmerkingen heeft over de Maatschappelijke Effecten Inventarisatie, dan kunt u mailen naar mei@nam.nl.

Meer over NAM en de samenleving