Jump menu

Main content |  back to top

Om na te gaan of de gaswinning onder de Waddenzee verloopt zoals verwacht, worden er continu metingen uitgevoerd. Bij de start is afgesproken dat NAM ieder jaar de effecten op het waddengebied bijhoudt en rapporteert.

LEES HIER

Hier vindt u verschillende documenten uit het voortraject die het mogelijk gemaakt hebben om tot gaswinning onder de Waddenzee over te gaan.

Op grond van de verleende vergunningen voor de gaswinning dient NAM regelmatig te rapporteren over de vastgestelde bodemdaling door gaswinning en ecologische waarnemingen in de Waddenzee. De hierover opgestelde rapporten vindt u hier.

Voor de gaswinning onder de Waddenzee is de Commissie monitoring Waddengas 2006 ingesteld. Deze commissie controleert op basis van onze meet- en monitoringsplannen of de gaswinning verloopt zoals afgesproken. De commissie komt periodiek bijeen. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hier.

De Commissie heeft de afgelopen jaren een paar keer een advies uitgebracht aan het verantwoordelijke ministerie.

Een andere commissie die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie adviseert over de rapporten die NAM uitbrengt, is de Auditcomissie m.e.r. Lees hier de rapportages die de Auditcommissie heeft uitgebracht.

Long Term Subsidence Study Reports

Publicatie van resultaten van de “Long Term Subsidence Study” zoals aangegeven in de voorwaarden van het Ministeriële besluit op de winningsplannnen Ameland, Wadden en Anjum. Ook zijn de beoordelingen van Staatstoezicht op de Mijnen en de Internationale Steering Committee (onder leiding van de Wadden Academie) van deze studie toegevoegd.