Jump menu

Main content |  back to top

Documenten

Hieronder vindt u verschillende documenten uit het voortraject die het mogelijk gemaakt hebben om tot gaswinning onder de Waddenzee over te gaan.

Vergunningen

Voordat de NAM over kan gaan tot gaswinning onder de Waddenzee zijn er allerlei vergunningen aangevraagd. Hieronder een overzicht.

Klik op onderstaande vergunning om het desbetreffende document te downloaden:

Aanvraagformulier winningsplan Ameland

Aanvraagformlier winningsplan Moddergat

Toetsingsadvies

Aardgaswinning Waddenzeegebied vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuisen. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, april 2006.

Natuurbeschermingswet Moddergat 

Vergunningsbrief van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. de gaswinning vanaf de locatie Moddergat, juli 2006.

Natuurbeschermingswet Lauwersoog

Vergunningsbrief van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. de gaswinning vanaf de locatie Lauwersoog, juli 2006.

Natuurbeschermingswet Vierhuizen

Vergunningsbrief van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. de gaswinning vanaf de locatie Vierhuizen, juli 2006.

Rijksprojectbesluit

Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Deel 1: Projectbeschrijving en de gevolgen daarvan voor en de inpassing in de betrokken belangen.

Rijksprojectbesluit

Deel 2

Winningsplan

Brief van het Ministerie van Economische Zaken m.b.t. besluit winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, juli 2006.

Meetplan

Brief van het ministerie van Economische Zaken m.b.t. besluit meetplan Waddenzeegebied, juli 2006.

Meet- en regel protocol

Winning Waddenzeegas vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, januari 2007

Instemming op Meet- en regelprotocol

Brief van Staatstoezicht op de Mijnen met instemming met het Meet- en Regelprotocol, februari 2007

Monitoringsprogramma

Winning waddengas vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, januari 2007

Onderzoeken

MER gaswinningen Moddergat,  Lauwersoog en Vierhuizen (Internetpagina's)

Link naar het document en de verschillende hoofdstukken.

Samenvatting Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee

Deelrapport: Samenvatting, 1998.

Bodemdalingsstudie 2004

Vragen en onzekerheden opnieuw beschouwd. Onderzoek door het RijksInstituut voor Kust en Zee naar bodemdaling in de Waddenzee, juni 2004.

Ruimte voor de Wadden

Eindrapport Adviesgroep Waddenzeebeleid ('Commissie Meijer'), maart 2004

Rapport Alterra

Natuurwaarden in de Kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag en mogelijke effecten van bodemdeling door gaswinning, 2006.

Rapport Altenburg en Wymenga (incl. kaarten)

Natuurwaarden in het Lauwersmeergebied en mogelijke effecten door bodemdaling door gaswinning, 2006.

Rapport Grontmij

Effectenstudie aardgaswinningen Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, augustus 2006.

Passende beoordeling Rijksprojectbesluit

Gaswinning binnen randvoorwaarden. Passende beoordeling van het Rijksprojectbesluit over de aardgaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, januari 2006.

Rapport Waterloopkundig Lab (incl. kaarten)

Abiotische effecten van bodemdaling in de Waddenzee. Vloedkommen van het Friesche Zeegat, juli 2005.

Rapport Morfologische ontwikkeling van het Rif en de Engelsmanplaat

Analyse naar mogelijke invloed van de bodemdaling. januari 2007.

Samenvatting StAB voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak over Rijksprojectbesluit Gaswinning Waddenzee, maart 2007.