Jump menu

Main content |  back to top

Rapportages door NAM

Op grond van de verleende vergunningen voor de gaswinning dient NAM regelmatig te rapporteren over de vastgestelde bodemdaling door gaswinning en ecologische waarnemingen in de Waddenzee. De hierover opgestelde rapporten vindt u hieronder:

Gerapporteerd in 2012

Gerapporteerd in 2011

Gerapporteerd in 2010

Deltares - Analyse Lidar data voor het Friesche Zeegat. Monitoring effect bodemdaling door gaswinning

publicatiedatum: mei 2010

Fugro - Waddengebied, Ameland en Schiermonnikoog

publicatiedatum: april 2010

IMARES - Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapportage 2009

publicatiedatum: februari 2010

NAM - Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2009 

Publicatiedatum: mei 2010

NAM - Samenvattting monitoringsrapporten 2009 en integrale beoordeling

publicatiedatum: mei 2010

NAM - Uitwerking Lodinggegevens RWS 1985-2002 (3 Cycli) tbv rapportering monitoring gaswinning 2008

publicatiedatum: november 2009

NAM - Uitwerking Lodinggegevens RWS 2003-2008 (4e cyclus, inlc. lidardata). Nulsituatie voor de Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen winningen

publicatiedatum: mei 2010

NIOZ - Benthic macrofauna in relation to natural gas extraction in the Dutch Wadden Sea

publicatiedatum: maart 2010

Natuurcentrum Ameland - Tussenverslagwadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog, jaar 2009

publicatiedatum: januari 2010

Rijkswaterstaat - Brief Lodingen

publicatiedatum: januari 2010

Rijkswaterstaat/Waterdienst - Memo vaklodingen

publicatiedatum: mei 2010

Sovon - Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2009

publicatiedatum: 2009

Sovon - Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2008

publicatiedatum: 2010

Sovon - Watervogels in het Lauwersmeer in 2009

publicatiedatum: 2009

 

> Alle bovenstaande documenten gezipt.

Gerapporteerd in 2009:

Areaal Waddengebied op basis van luchtfotografie: nulsituatie 1-2008

Arcadis, september 2008

Algemeen rapport Geostatistische analyse spijkermetingen 

NAM, april 2009

Differentiële bodemdaling als gevolg van compactie in de ondiepe tot matig diepe ondergrond van Ameland-Oost 

Deltares, 2009

Herberekening behoefte aan zandsuppletie ter compensatie van bodemdaling door gaswinning uit Waddenzee velden vanaf de mijnbouwlocaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Deltares, 2009

Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2008

NAM, mei 2008

Jaarrapportage 2008: vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en referentiegebied west-Groningen

IMARES, januari 2009

Maximum power for monitoring programmes: optimising sampling designs for multiple monitoring objectives

NIOZ, april 2009

Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning

SOVON, 2009

Meet- en analyseplan vogelmonitoring Lauwersmeer in relatie tot aardgaswinning

SOVON, 2008

Monitoring van vogels in de Waddenzee met de hand aan de kraan

SOVON, 2008

Broedvogels in het Lauwersmeer in 2008

SOVON, 2008

Samenvatting monitoringrapporten 2008 en integrale beoordeling. Aardgaswinning Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

NAM, april 2009

Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat Paesens en Schiermonnikoog, jaar 2008

Natuur Centrum Ameland, januari 2009

Uitwerking Lodinggegevens RWS 1985-2002 (3 Cycli) tbv rapportering monitoring gaswinning 2008

NAM, november 2009

Watervogels in het Lauwersmeer in 2007/2008

SOVON, 2008

Gerapporteerd in 2008

Areaal Waddengebied Oost op basis van luchtfotografie: situatie 2-2007

Arcadis, maart 2008

Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2007.

(N.B. Bijlage 5 ontbreekt in digitale versie)

Sovon-inventarisatierapport, 2007

GPS Survey NAM Waddenzee, april 2009

06-GPS B.V. Sliedrecht

Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2008,

Fugro-Inpark B.V. Drachten

Jaarrapportage 2007: vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en referentiegebied west-Groningen

IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies), maart 2008

Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2007, april 2008

Macrobenthic fauna on intertidal mudflats in the Dutch Wadden Sea

Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), 2007

Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer

Eerste voortgangsrapportage (2007/2008), Altenburg & Wymenga, 2008

Nulrapportage monitoring vogels Waddenzee (1991-2006)

In het kader van de nieuwe gaswinningen, SOVON, juli 2008

Samenvatting Monitoringrapporten 2007 en Integrale Beoordeling

Aardgaswinning Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, april 2008

Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat,Paesens en Schiermonnikoog

Natuurcentrum Ameland, februari 2008

Uitgangssituatie maaiveldhoogte en kweldervegetatie in de Peazemerlannen (2006)

IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies), december 2007

Gerapporteerd in 2007

GPS Survey NAM Waddenzee, april 2009

06-GPS B.V. Sliedrecht

Hoogte aansluiting GPS Meting Waddenzee 2007,

Fugro-Inpark B.V. Drachten

Rapport 0 situatie ecologie

Winning Waddengas vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, Ecologische nulsituatie 2006

Rapport 0-situatie  bodemhoogten  

Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Vastlegging nul situatie. Meetresultaten.

Startdocument gaswinning locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Met toepassing van het hand aan de kraan principe

Rapport 0-situatie Peazermerlannen 2006

Peazemerlannen 2006: Uitgangssituatie maaiveldhoogte en kweldervegetatie

0-situtie sedimentatie Wad Paesens t/m 2006

Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad bij Paesens. Tussentijdse rapportage periode september 2003 - december 2006

Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960-2006

Jaarverslag voor de Stuurgroep Kwelderwerken, aug 2006- juli 2007

Gerapporteerd in 2006