Jump menu

Main content |  back to top

Zijn er werkzaamheden van NAM bij u in de buurt? Dan kunt u ervan uitgaan dat wij alle nodige maatregelen nemen om uw (verkeers)veiligheid te waarborgen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk vrachtwagens heen en weer rijden. En door rijroutes te kiezen die overlast zo veel mogelijk beperken. 

Daarbij houden we rekening met fietsroutes van schoolgaande kinderen en andere lokale situaties. Verder geven we voorlichting op scholen om kinderen bewust te maken van de dode hoek bij vrachtwagens. En we trainen de chauffeurs die voor ons werken om gevaarlijke situaties te herkennen en hierop te anticiperen.

Veilig gedrag van iedereen

Geen enkele klant, werknemer, aannemer, leverancier of andere betrokkene mag gewond raken door samenwerking met NAM. Daarom besteden we veel aandacht aan een veilige werkomgeving. Maar ook aan veilig gedrag van iedereen die op een NAM-locatie aanwezig is. We hanteren strenge regels en voorschriften. Iedereen die voor het eerst op een NAM-locatie komt, krijgt een instructie om die regels en voorschriften te leren. Ook spreken de medewerkers elkaar aan op onveilig gedrag. Zo gaat iedereen na werktijd weer gezond naar huis.

Wettelijke regels

Veiligheid is ook een verplichting die de overheid stelt. De rijksinspectiedienst SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) zorgt ervoor dat wettelijke regels die te maken hebben met het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen, worden nageleefd. Veiligheid en milieu spelen hierbij een belangrijke rol. Waar mogelijk nemen we onze eigen verantwoordelijk en gaan we een stap verder dan de wettelijke regels. Zo gebruiken we bij het opsporen van aardgas en olie onder de zeebodem samengeperste lucht. Dat geeft dezelfde geluidsgolven als aan land, alleen hebben vissen er geen last van.