Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Lekkage aardgascondensaat op gasproductielocatie Slochteren

Vanmiddag is tijdens een reguliere controleronde op de gasproductielocatie Slochteren een klein lek geconstateerd in een aardgascondensaatleiding. Als gevolg van deze lekkage is een hoeveelheid van ca. 100 liter aardgascondensaat vrijgekomen in de daartoe ontworpen opvangvoorziening. Dit heeft mogelijk enige stankoverlast veroorzaakt.

Gezien de geringe hoeveelheid en de verplichte wettelijke bodem beschermende voorzieningen op de gasproductielocatie Slochteren, is er geen sprake geweest van enig gevaar voor de omgeving.

De werkzaamheden om het aardgascondensaat op te ruimen zijn inmiddels beeindigd en een onderzoek en daarop volgende reparatie zal in de komende dagen plaatsvinden. De productie van de locatie Slochteren wordt gedurende deze periode gestopt, totdat onderzoeken en reparatie gereed zijn.

Wat is aardgascondensaat?

Aardgascondensaat wordt meegeproduceerd met aardgas. De vloeistof en lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Er worden speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld en deze stof niet in het milieu komt.