Jump menu

Main content |  back to top

Hiervoor is een Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland ingesteld. Deze vraagt onderzoekers van meerdere instituten om verschillende aspecten te onderzoeken zoals bodemdaling, de sedimentatie op het wad, de kwelders, de planten in de duinvalleien en de wad- en watervogels.

Ook het Natuurcentrum Ameland speelt bij dit onderzoek een belangrijke rol. Iedere vijf jaar verschijnt een uitgebreide rapportage die tijdens een openbare audit besproken wordt.  

NAM heeft verder verplichte monitoringstaken die zijn vastgelegd in de Natuurbeschermingswetvergunning voor de Ameland gaswinning. Uit deze langlopende monitoring blijkt dat de bodemdaling  van de kwelders en duinvalleien in de buurt van de NAM locatie wat lager zijn komen te liggen. Hierdoor staan ze meer onder invloed van zeewater.

Deze ontwikkeling komt ten goede aan de natuurdoelstellingen van het gebied. Onder invloed van het zoute water neemt de biodiversiteit toe en is een aantal zeldzame planten weer in het gebied teruggekomen waaronder de Groenknolorchis, Dodemansvingers en het Zilt torkruid.

Kennisinstellingen onderzoeken ook de effecten van de bodemdaling op de vogelpopulaties. Veel publicaties over de natuurontwikkeling en monitoringsprogramma’s zijn verschenen. Zie hiervoor de ‘BEKIJK OOK’ sectie op de homepage.

Bodemdaling en effecten op natuur