Jump menu

Main content |  back to top

Wat houden de opruimwerkzaamheden precies in en wat merken omwonenden ervan?

Het project bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste fase reeds afgerond is. Op dit moment bevindt het project zich in de tweede fase. Hieronder worden de drie fasen toegelicht. De timing is een indicatie en is afhankelijk van de voortgang van het project.

Wat houden de opruimwerkzaamheden precies in en wat merken omwonenden ervan?
Fase 1 - AFGERONDE FASE
medio juni 2013 – december 2013
Voorbereidende werkzaamheden Tijdens de eerste fase van het project zijn de ja-knikkers van het terrein verwijderd en is het terrein gereed gemaakt voor de komst van de boortoren die nodig is om de werkzaamheden van fase 2 uit te kunnen voeren. Fase 1 is in december 2013 afgerond.
Fase 2 - HUIDIGE FASE
januari 2014– 3e/4e kwartaal 2017
 
Ondergronds afsluiten van de putten Tijdens de tweede fase worden alle 22 putten stuk voor stuk ondergronds afgesloten. Voor deze werkzaamheden wordt de boortoren gebruikt om verschillende werkzaamheden in de putten uit te kunnen voeren. Er worden zo veel mogelijk buizen waar de olie doorheen heeft gestroomd uit de grond gehaald. Het lukt niet altijd de buizen simpelweg uit de put ‘te trekken’. De boorinstallatie wordt gebruikt om de buizen die te vast zitten uit de putten te boren. Daarnaast wordt de boortoren gebruikt om op verschillende dieptes pluggen te plaatsen en cement te storten om de ondergrond in de oorspronkelijke druk terug te brengen.
Fase 3: vanaf 3e/4e kwartaal 2017 tot eind 2018 Terugbrengen van de locatie in oorspronkelijke staat In de derde en laatste fase wordt het terrein verder opgeruimd, daar waar nodig gesaneerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat om vervolgens over te worden gedragen aan de gemeente.

Wat merken omwonenden van de werkzaamheden?

Onze locatie aan de G.K. van Hogendorpweg ligt in een dichtbevolkt gebied, daar zijn wij ons van bewust. Omwonenden kunnen de boortoren zien, de locatie is verlicht en de activiteiten maken geluid. Wij doen ons uiterste best om de overlast te beperken. De boortoren staat sinds januari 2014 op de locatie en blijft daar nog tot circa het derde/vierde kwartaal van 2017 staan voor het uitvoeren van werkzaamheden. Deze fase is erg arbeidsintensief. Om deze fase toch zo snel mogelijk af te kunnen ronden wordt 7 dagen in de week, dag en nacht gewerkt. NAM doet er alles aan om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken en daarom zijn verschillende voorzorgsmaatregelen genomen.

Geluidsbeperkende maatregelen:

  • Er staat een 10 meter hoog geluidsscherm op de locatie, om het geluid naar de woningen toe zo veel mogelijk tegen te houden.
  • Er is gekozen voor de stilste boorinstallatie.
  • Geluidsproducerende werkzaamheden worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.
  • De boorinstallatie is aangesloten op elektriciteit in plaats van dieselgeneratoren.

Wij hebben ons te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Deze stelt geluideisen ten aanzien van de werkzaamheden met de boortoren. Met een drietal microfoons wordt het geluidsniveau continu in de gemeten. Deze resultaten kunt u zelf ook online bekijken.

Zodra fase 2 is afgerond starten we met de laatste fase van het project, fase 3, het terugbrengen van de locatie in oorspronkelijke staat. In deze laatste fase wordt alleen overdag, van maandag tot en met vrijdag en tijdens werktijden van 07.00 tot 19.00 uur gewerkt. Dan worden de putafsluiters en het asfalt verwijderd, daar waar nodig wordt de grond gesaneerd. Naar de wens van de gemeente wordt het stuk grond als grasland opgeleverd.

Location: Berkel

Met behulp van deze boortoren worden de putten ondergronds afgesloten. Foto: locatie Berkel

Toekomstige ontwikkelingen

Er is nog steeds olie aanwezig in het Berkel-olieveld in de diepe ondergrond, maar dan in een ander deel van het veld. Wij studeren nog op mogelijkheden om dit deel van het olieveld in ontwikkeling te brengen, maar dan vanaf de NAM-locatie aan de Volkelstraat op industrieterrein Zestienhove in Overschie. De olie die vroeger werd geproduceerd werd ondergronds naar deze locatie getransporteerd om verwerkt te worden. Hierna werd de olie naar de raffinaderij in Pernis gebracht voor verdere verwerking. Omdat de oliewinning is gestopt waren de installaties aan de Volkelstraat niet meer nodig. Daarom zijn deze inmiddels opgeruimd. De locatie houden wij wel aan, om mogelijk in de toekomst, het olieveld weer in productie te nemen.

Heeft u vragen of ervaart u overlast?

Wij zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden lang duren en mogelijk overlast met zich meebrengen. Wij doen er alles aan de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u desondanks toch last hebben van onze werkzaamheden laat het ons weten. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.