Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Geluidsmeting NAM-locatie Berkel aan de G.K. van Hogendorpweg

Bij de werkzaamheden met de boortoren op onze locatie aan de G.K. van Hogendorpweg wordt geluid geproduceerd.

Wij hebben ons te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Deze stelt geluideisen ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden met de boortoren. In onderstaande tabel staan de eisen voor de gemiddelde geluidbelasting ter plaatse van de nabijgelegen woningen, zoals die zijn bepaald voor de werkzaamheden in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

time period
Tijdsperiode Gemiddelde geluidbelasting
07:00 tot 19:00 60 dB(A)
19:00 tot 23:00 55 dB(A)
19:00 tot 07:00 50 dB(A)

Wij nemen verschillende maatregelen om het geluid tot een minimum te beperken en geluidshinder te voorkomen, te weten:

  • de toepassing van netstroom in plaats van gebruik te maken van dieselgeneratoren;
  • de toepassing van een 10 meter hoog geluidscherm op de grens van het bedrijfsterrein, in de richting van de nabijgelegen woningen ten oosten van de locatie;
  • geluidsintensieve activiteiten worden gedurende de nacht tot een minimum beperkt om overlast van piekgeluiden te voorkomen.

Het geluid wordt continu (dag en nacht) gemeten door een drietal microfoons op de oostelijke erfgrens van de NAM-locatie. Deze metingen kunt u zelf online bekijken. De figuren geven alle gemeten dag-, avond- en nachtwaarden (Ldag, Lavond en Lnacht ) tot nu toe. Deze geluidniveaus zijn van toepassing op de meest nabijgelegen woningen.

Toelichting:

In situaties waarbij er geen woningen in de nabijheid van een boorlocatie zijn, geldt de eis van 50 dB(A) op een afstand van 300 m. Om praktische redenen (o.a. om de geluidemissie van diverse boorinstallaties onderling gemakkelijk te kunnen vergelijken) wordt voor de Berkel-locatie nu ook de geluideis ter plaatse van de nabijgelegen woningen omgerekend naar een meetpunt op 300 m afstand. We krijgen daar dan een grenswaarde voor de nachtelijke uren van 45 dB(A), wat feitelijk dezelfde geluideis is als 50 dB(A) op kortere afstand ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de geluidsmeting of over onze activiteiten, of ervaart u overlast? Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Roel Harssema, 010 - 431 7318. Buiten kantooruren is onze centrale meldkamer altijd bereikbaar op telefoonnummer 0592 - 364 000.