Jump menu

Main content |  back to top

Voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen zijn twee commissies ingesteld, waaronder de Auditcommissie milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de minister van Economische Zaken over de rapportages die NAM uitbrengt en over de uitgangspunten van NAM bij de vergunningverlening.

De Auditcommissie bestaat uit leden van de commissie die betrokken was bij de m.e.r.-procedure (m.e.r. staat voor milieueffectrapportage) voor aardgaswinning in het Waddenzeegebied vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. De Auditcommissie is nauw betrokken bij de meet- en monitoringsrapportages die NAM opstelt, en geeft hierover advies aan de minister van Economische Zaken. De minister bepaalt uiteindelijk of wij de gaswinning mogen voortzetten.

Leden

De leden van de Auditcommissie zijn:

De leden van de Auditcommissie zijn:

Naam
Deskundigheid
dhr. dr. ir. G. Blom
(voorzitter)
dhr. drs. B.F.M. Beerlage
(werkgroepsecretaris)
dhr. prof. dr. P.L de Boer
Marinebiologie/geologie/geomorfologie
dhr. dr K. Essink
Marine-ecologie
dhr. dr. F.H. Everts
Biologie/Ecohydrologie
mevr. prof. mr. A. Freriks
Jurist omgevingsrecht
dhr. dr. K. Hemker
Geohydrologie
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
Water/Estuaria
dhr. prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries
Geologie/Olie-en gaswinning
dhr. drs J. van der Winden
Ornithologie

Secretariaat

Het secretariaat van de Auditcommissie m.e.r. Monitoring aardgaswinning Waddenzee, locaties Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen wordt gevoerd door een secretaris van de Commissie voor de m.e.r.

Correspondentieadres:

Commissie voor de m.e.r

t.a.v. dhr B.F.M. Beerlage

o.v.v. secretariaat Auditcommissie

Postbus 2345

3500 GH Utrecht

Telefoon: 030-2347666

E-mail: kennisplatform@eia.nl