Jump menu

Main content |  back to top

Voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen is de Commissie monitoring waddengas 2006 ingesteld. Deze commissie controleert op basis van onze meet- en monitoringsplannen of de gaswinning verloopt zoals afgesproken.

NAM heeft de Commissie monitoring waddengas 2006 ingesteld naar aanleiding van de Natuurbeschermingswetvergunningen voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Vanaf deze locaties wordt Waddengas geproduceerd met ‘de hand aan de kraan’. Ieder jaar leggen wij de verplichte meet- en monitoringsplannen voor aan deze commissie. Die moet onder meer toezien op de kwaliteit van de gebruikte onderzoekmethoden. Ook fungeert de commissie als klankbord en heeft ze een signalerende en informerende rol naar de achterban, zoals andere natuurorganisaties en overheden.

 

Onderstaand schema geeft aan welke plaats de Commissie monitoring waddengas 2006 (hier Begeleidingscommissie genoemd) heeft in het bestuurlijk handhavingsmodel.

committee monitoring

Samenstelling commissie

De Commissie monitoring waddengas 2006 bestaat uit afgevaardigden van 6 instanties  - dat zijn de leden - en een onafhankelijke voorzitter. Bij de samenstelling van de commissie hebben we primair gekozen voor instanties die beheers- en bestuurstaken en eigendommen hebben in het betreffende deel van de Waddenzee. Ook is de Waddenvereniging, als belangrijke natuurbelangenbehartiger van de Waddenzee, opgenomen in de commissie.

Leden

De Commissie monitoring waddengas 2006 bestaat uit de volgende leden:

De Commissie monitoring waddengas 2006 bestaat uit de volgende leden:
Naam Namens
Dhr. J.R. Hoogland(voorzitter) n.v.t.
Dhr. R. Deems
Provincie Friesland
Dhr. H. de Vries
It Fryske Gea
Mevr. E. Gerbens
Waddenvereniging
Dhr. E.J. Lammerts
Staatsbosbeheer
Dhr. E. Lofvers
Rijkswaterstaat
Dhr. A. van der Ploeg
Gemeente Dongeradeel

Secretariaat

Het secretariaat van de Commissie monitoring waddengas 2006 wordt gevoerd door NAM.

Het correspondentieadres is:

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV

t.a.v. secr. Commissie monitoring waddengas 2006

J. M. Jansen

Postbus 98000

9400 HH Assen

Telefoon: 06-36165608

E-mail: jeroen.jansen@shell.com

Verslagen

De Commissie monitoring waddengas 2006 komt periodiek bijeen. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt en vastgesteld.