Jump menu

Main content |  back to top

Om na te gaan of de gaswinning onder de Waddenzee verloopt zoals verwacht, worden er continu metingen uitgevoerd. Hiervoor stelt NAM een winningsplan, meetplan en monitoringsplan op. Deze plannen zijn wettelijk verplicht. Met de resultaten van de metingen en het monitoren kunnen overheidsinstanties onder andere de voorspellingen over de bodemdaling controleren.

Voordat NAM start met gaswinning, worden er nulmetingen uitgevoerd om de uitgangssituatie vast te stellen. Vervolgens controleren externe bureaus het hele jaar door de bodemdaling, de waterhuishouding, de mate van opslibbing en de stand van planten en dieren. Dit gebeurt met verschillende meettechnieken, zoals gps-waarnemingen, waterpassingen, laserhoogtemetingen, vegetatieopnamen en vogeltellingen.

Resultaten bespreken

De resultaten van de metingen en het monitoren, bespreken we ieder voorjaar met een stakeholdercommissie. Daarin zitten partijen als de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer en lokale overheden. Vervolgens gaan de gegevens naar het ministerie van Economische Zaken en een onafhankelijke boordelingscommissie die bestaat uit wetenschappers. Het ministerie legt het advies van de commissie met een reactie voor aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk bepaalt de minister of NAM de gaswinning mag voortzetten.

Controle door overheid

Op basis van het winningsplan, het meetplan en het monitoringsplan maken we rapportages. Een onafhankelijke commissie is nauw betrokken bij het opstellen hiervan. Daarnaast krijgen we advies van de Auditcommissie milieueffectrapportage. Aan de hand van de rapportages controleren overheidsinstanties de voorspellingen over de bodemdaling, en kunnen ze ingrijpen als ze dat nodig vinden. Ze kunnen ons eventueel verplichten om de gaswinning te temperen, of deze in het uiterste geval te stoppen.