Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

NAM presenteert Evaluatierapport Bodemdaling Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Sinds 2007 produceert NAM aardgas uit gasvelden onder de Waddenzee vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Dit jaar verschijnt het eerste Evaluatierapport Bodemdaling over dit gebied.

NAM produceert aardgas uit gasvelden onder de Waddenzee. Dat gebeurt sinds 1986 vanaf Ameland en vanaf 2007 vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Onderdeel van de vergunning is dat NAM de bodemdaling en de ecologische gevolgen in dit gebied moet monitoren en daar elke zes jaar een evaluatierapport over moet uitbrengen. Die termijn van zes jaar hangt samen met de meetperiode die Rijkswaterstaat nodig heeft om de hoogteligging van het wad in kaart te brengen. 

Eerste evaluatierapport

De gaswinning is gestart in 2007 en de laatste hoogtemetingen van Rijkswaterstaat in de Waddenzee zijn uitgevoerd in 2012. Behalve de bodemdaling worden in het rapport ook andere onderdelen van het ecosysteem beschreven. De instituten en bureaus die deze onderdelen hebben onderzocht, zijn:

  • Deltares: onderzoekt de bodem (morfologie)
  • Natuurcentrum Ameland (NCA): onderzoekt de sedimentatie op het wad
  • Imares: onderzoekt de kwelder (sedimentatie en vegetatie)
  • Nederlands Instituut Onderzoek der Zee (NIOZ): onderzoekt de bodemdieren
  • Sovon Vogelonderzoek: onderzoekt de wad- en watervogels
  • Verder hebben Altenburg & Wymenga, Buijs hydro-ecologisch onderzoek en advies en Ecocurves belangrijk werk verricht

Minimale bodemdaling

De bodemdaling is in eerste instantie ingeschat aan de hand van modellen. Gedurende de winningen is de bodemdaling gecontroleerd met metingen in het veld.  Gebleken is dat de wadbodem langs de Oost-Friese kust slechts anderhalf tot twee centimeter gedaald is in de afgelopen zes jaar. Dat is relatief weinig,  aangezien de natuurlijke opslibbing in dit gebied één tot anderhalve centimeter per jaar bedraagt. 

Presentatie op 29 mei

NAM presenteert de monitoringgegevens en het evaluatierapport op 29 mei 2013. Dat gebeurt tijdens een groot overleg in het Fletcher Hotel in Zeegse. Bij dit overleg zijn ook de (lokale) overheden, de betrokken onderzoeksbureaus, diverse natuur- en milieuorganisaties, de terreinbeheerders en de controlerende commissies aanwezig.