Jump menu

Main content |  back to top

NAM is voornemens gas te winnen uit het gasveld bij Maasland (ZH). Dit is een klein gasveld dat op 3 kilometer diepte ligt. Na een definitief besluit over de aanleg van de nieuwe boorlocatie aan de Parallelweg bij de A20 kunnen we in de zomer van 2016 beginnen met boren. Als het veld voldoende gas bevat, kunnen we enkele maanden daarna, eind 2016 of begin 2017 produceren. Hiermee volgt NAM het kleine-veldenbeleid van de overheid. Volgens dat beleid moeten eerst de kleine gasvelden gebruikt worden voor gaswinning om het Slochteren-veld in Groningen voor de toekomst te sparen.

Afbeelding 1

Voorgenomen project locatie

NAM is voornemens gas te winnen uit het gasveld bij Maasland (Zuid-Holland). De beoogde boorlocatie ligt langs de Parallelweg bij de A20. Als de plannen doorgaan, beginnen we in de zomer van 2016 met boren. Bevat het veld voldoende gas, dan wordt het eerste gas enkele maanden daarna gewonnen.

In de diepe ondergrond bij Maasland ligt een van de kleine gasvelden van Nederland. Dit gasveld bevat zo’n 300 miljoen m3 gas. In Nederland zijn er zo’n 300 kleine gasvelden. Behalve deze kleine gasvelden is er ook een groot gasveld in Nederland: het Groningen-gasveld. Dat bevat zo’n 900 miljard m3 gas.

Gevolgen in Maasland

We verwachten ongeveer 10 jaar lang gas te kunnen winnen uit dit gasveld, in totaal ongeveer 300 miljoen m3. Voor de gaswinning gebruiken we een compacte productie-unit. Dat is een kleine installatie van ongeveer 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. Gaswinning veroorzaakt bodemdaling. Dit is een geleidelijk proces. Hierdoor onstaat geen schade aan gebouwen, maar kan wel gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Daarom wordt er altijd overleg gevoerd met de waterschappen zodat de grondwaterstand eventueel kan worden aangepast indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de waterhuishouding. De totale bodemdaling veroorzaakt door dit gasveld en naburige gasvelden bedraagt, volgens het lage scenario, minder dan 8 cm. In het hoge scenario is dit minder dan 10 cm.

PROJECTFASEN

FASE 1: De voorbereidingsfase

In de eerste fase treft NAM de nodige voorbereidingen. Allereerst overleggen we met gemeente en omwonenden. Tijdens een inloopavond informeren we alle belanghebbenden over onze plannen. Daarna vragen we een wijziging in het bestemmingsplan aan. Ten slotte kunnen we de benodigde vergunningen aanvragen. Deze voorbereidingen zijn in 2012 al gestart.

In gesprek blijven

NAM vindt het belangrijk om omwonenden en andere belanghebbenden goed op de hoogte te houden van onze voornemens. Dat doen we door persoonlijke gesprekken te voeren, inloopavonden te organiseren en nieuwsbrieven rond te sturen. Ook is er een contactpersoon die omwonenden altijd kunnen benaderen met vragen en opmerkingen. Op deze manier doorlopen we het traject in goed overleg en lossen we problemen direct op. Dat doen we al in een pril stadium. Zo voerden wij halverwege 2012 al de eerste gesprekken met de gemeente Midden-Delfland.

Vergunningen aanvragen

de winning van aardgas in Maasland is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Wij hebben deze wijziging aangevraagd en zodra deze door de gemeente Midden-Delfland is doorgevoerd kunnen wij de overige vergunningen aanvragen. Daarop anticiperend laten wij een onafhankelijke partij de mogelijke gevolgen voor het milieu onderzoeken. Hieruit volgt een verplichte Milieu Effect Rapportage (MER). Op grond van deze MER besluit de gemeente Midden-Delfland of zij de vergunningen verleent.

Fase II: De boorfase

Als de plannen doorgaan, voert NAM in de zomer van 2016 een boring uit op de locatie bij Maasland om zeker te weten of er in de bodem aardgas zit.

Boorlocatie aanleggen

Om dat te kunnen doen, leggen we eerst een boorlocatie aan. De boorlocatie bestaat uit een asfaltplateau van 75 x 100 meter met daaromheen een hek. Op het asfaltplateau wordt de boorinstallatie van 30 meter hoog geplaatst. De boorinstallatie staat er maar tijdelijk, na de boring wordt de boorinstallatie verwijderd.

Proefboring

De tijdelijke boortoren

De tijdelijke boortoren

boring duurt ongeveer twee maanden. Doel van de boring is zeker te stellen of er inderdaad aardgas zit in de bodem. In de boortoren hangt een lange pijp met aan het einde een beitel. Die boort een gat in de grond tot de bodemlaag waar het gas zich in bevindt, zo’n 3 kilometer onder het aardoppervlak. In het boorgat komt een boorpijp die met cement wordt afgesloten van de aardlagen. Als de boorput gereed is wordt de boorinstallatie weer afgevoerd en wordt middels een productietest onderzocht of er daadwerkelijk aardgas zit in die aardlaag, wat voor een soort gas dat dan precies is en of er voldoende aanwezig is om economisch rendabel te produceren.

Wat als er inderdaad aardgas zit?

er inderdaad aardgas zit, boren we gesteentemonsters uit de laag. In het laboratorium onderzoeken we of de kwaliteit van het aardgas goed genoeg is. Ook bepalen we of er voldoende aardgas in dit veld zit om het te produceren. Zit er inderdaad voldoende aardgas in dit gasveld dan maken we de locatie gereed voor productie.

Omwonenden

Woont u in de buurt van de boorlocatie? Dan zal onze aanwezigheid u niet ongemerkt voorbij gaan. Onze activiteiten gaan gepaard met verhoogd transport, geluid en licht. Het boren zelf gaat onafgebroken door. Ook zijn er 24 uur per dag medewerkers van NAM aanwezig.

Transport

Tijdens het bouwen en afbreken van de boorinstallatie voeren we materialen aan en af. Er zijn ongeveer 60 vrachtwagens nodig om alles aan en/of af te voeren. Dat duurt een paar dagen. De chauffeurs rijden langs een route die we van tevoren hebben afgesproken met de gemeente en omwonenden.

Geluid 

Tijdens de boring zal op 240 meter van de locatie maximaal 50 decibel te horen zijn. We proberen het geluid zoveel mogelijk te beperken en indien nodig plaatsen we geluidwerende schermen .

Licht

Aangezien de boring 24 uur per dag doorgaat, is de locatie ’s nachts verlicht. We doen ons best om het licht zoveel mogelijk naar binnen te schijnen, zodat de uitstraling naar de omgeving minimaal is.

FASE 3: De productiefase

Productie unit voor circa 10 jaar

Productie unit voor circa 10 jaar

Als er in het gasveld voldoende gas blijkt te zijn, gaan we transportleidingen aanleggen en een productie-unit op de locatie bouwen. De transportleidingen komen onder de grond te liggen en het gas gaat via deze leidingen naar de bestaande gasbehandelingsinstallatie aan de Coldenhovelaan in Maasland. De leidingen komen langs de A20 te liggen.

Ook installeren we op de locatie een productie-unit, een installatie van 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog, het formaat van een fietsenschuur. Dit is een onbemande locatie, er komt alleen zo nu en dan iemand langs om de installatie te controleren. Daarnaast overleggen wij met de gemeente hoe wij de installatie landschappelijk kunnen inpassen in de omgeving, zodat deze minder opvalt. U kunt hierbij denken aan het schilderen van de installatie in een bepaalde kleur, of het plaatsen van een bomenheg om de locatie.

Als alle fasen voorspoedig zijn doorlopen kan gestart worden met de productie van gas. Dit zal op z’n vroegst in het najaar van 2016 zijn. We denken uit het gasveld bij Maasland in 10 jaar zo’n 300 miljoen m3 gas te winnen.

Maatregelen

Het werk aan de transportleidingen en de bouw van de productie-unit veroorzaakt tijdelijk enige overlast. Hiervoor worden materialen vervoerd naar het leidingentracé en de locatie. Deze werkzaamheden vinden op z’n vroegst pas begin 2016 plaats. Als de installatie en de leidingen klaar zijn merkt u van de gaswinning zelf verder niets. Wij isoleren de installatie zo, dat hij slechts 50 decibel geluid produceert. Dat houdt in dat u vlak buiten het hek van de locatie al niets meer hoort. De locatie is ’s nachts spaarzaam verlicht.

Bodembeweging en bodemdaling

Tijdens het boren

Omdat tijdens het boren nog geen aardgas uit de bodem wordt gehaald, heeft de proefboring geen effect op de bodem.

Tijdens het winnen van aardgas

Gaswinning veroorzaakt bodemdaling. Het gas zit in de poriën van de zandsteenlaag, 3 kilometer onder het aardoppervlak. Daarboven zit een dikke kleilaag waar het gas niet doorheen kan. Als we gas uit de zandsteenlaag halen, drukt de aardlaag erboven die poriën in. Dit is een geleidelijk proces over een perdiode van tientallen jaren. Het aardoppervlak zakt in in de vorm van een platte schaal. Die schaal heeft een doorsnede van een paar kilometer. De totale bodemdaling veroorzaakt door dit gasveld en naburige gasvelden bedraagt, volgens het lage scenario, minder dan 8 cm. In het hoge scenario is dit minder dan 10 cm.

NAM wint al tientallen jaren gas in West Nederland. Onze ervaring is dat er hierdoor geen schade aan gebouwen wordt veroorzaakt, maar het kan wel gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Daarom wordt er altijd overleg gevoerd met de waterschappen zodat de grondwaterstand eventueel kan worden aangepast indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de waterhuishouding.

 

Aardbevingen

NAM wint al tientallen jaren aardgas in Zuid-Holland uit kleine velden. In Zuid-Holland is het seismisch erg rustig en zijn geen aardbevingen als gevolg van gaswinning geweest. De kans op aardbevingen door gaswinning uit kleine velden is klein. De volumes zijn vele malen kleiner dan het Groningen-veld en de samenstelling van de ondergrond is anders.