Jump menu

Main content |  back to top

Wij vinden het belangrijk om belanghebbenden en omwonenden al in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van onze plannen. Zo zijn we al vanaf 2014 in gesprek met de provincie Noord-Holland en de gemeentes Beemster en Zeevang. Ook voor omwonenden is er gelegenheid tot overleg. 

Vergunningen

Voor de eerste noodzakelijke aanpassingen op locatie Middelie-300, ter voorbereiding op de boring, is onlangs een omgevingsvergunning bouw aangevraagd. Deze aanvraag is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken, het bevoegd gezag voor de mijnbouw. Het ministerie stuurt deze aanvraag door aan de gemeente Beemster ter advisering inzake het bestemmingsplan.

Voor het uitvoeren van de boringen moet een Milieu Effect Rapportage (MER)-beoordelingsnotitie aan het Ministerie van Economische Zaken worden voorgelegd. Het ministerie neemt aan de hand van deze beoordeling een besluit of een MER moet worden opgesteld.

Eveneens voor aanvang van de boringen moet NAM een melding in het kader van het Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw (BARMM) indienen bij het ministerie van Economische Zaken om het werken met de boortoren mogelijk te maken. De melding komt ter inzage via publicatie in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad van de gemeente Beemster.

Ten slotte wordt voor de aanpassingen op de locatie een omgevingsvergunning revisie milieu aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. Hierbij zit eveneens een bouwdeel, voor het plaatsen van de productie-units. Ook dit deel wordt weer voor advies aan de gemeente Beemster voorgelegd.

Communicatie

In de loop van het traject blijft NAM in gesprek met de omwonenden en andere belanghebbenden. Dat doen we door persoonlijke gesprekken te voeren en inloopavonden te organiseren. In  december 2014 is overleg geweest met de dorpsraad van Beets.

Een paar maanden voor de eerste boring wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden.  Ook is er een contactpersoon die omwonenden altijd kunnen benaderen met vragen en opmerkingen. Op deze manier doorlopen we het traject in goed overleg en lossen we eventuele problemen direct op.

Ervaart u overlast door de werkzaamheden of heeft u vragen dan kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met  Roel Harssema op telefoonnummer (010) 431 73 18  of ons mailen Buiten kantoortijden kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van NAM 0592 369 111