Jump menu

Main content |  back to top

Veiligheid & toezicht

In Nederland bestaat er duidelijke en specifieke wet- en regelgeving voor gaswinning. De overheid, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), ziet erop toe dat alle regels worden nageleefd. De NAM houdt zich strikt aan deze specifieke wetten en regels. Dit geldt ook voor de opslag en het transport van chemicaliën en het werken met vloeistoffen onder hoge druk. Gedurende de werkzaamheden zijn NAM-medewerkers en andere specialisten op locatie om toezicht te houden en om indien nodig processen bij te sturen.

Vergunningen

De werkzaamheden in Warfstermolen vallen onder de bestaande vergunning voor deze locatie. Wel zijn deze tijdelijke werkzaamheden gemeld middels het Besluit Algemene Regels Milieu en Mijnbouw (BARMM) bij het bevoegd gezag, het ministerie Economische Zaken (EZ). Het SodM is de handhaver van het ministerie van EZ. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden en controleert de naleving van de vigerende vergunningsvoorwaarden aan de hand van NAM rapportages. Voor het gebruik van chemicaliën en opvulmiddelen zijn Nederlandse en Europese richtlijnen van toepassing.

Daarnaast heeft NAM diverse betrokken partijen zo goed mogelijk geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden.