Winningsplan 2013

Begin 2013 gaf minister Kamp van Economische Zaken opdracht onderzoek te verrichten naar gaswinning uit het Groningen-gasveld. Ook verzocht hij NAM een gewijzigd Winningsplan in te dienen. De als krachtig ervaren aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012, én het nieuwe inzicht dat aardbevingen als gevolg van gaswinning zwaarder zouden kunnen zijn dan tot dan toe gedacht, was de aanleiding voor dit verzoek.

Lees meer over het Winningsplan

Hoewel dit Winningsplan en de onderzoeken die in 2013 werden uitgevoerd veel nieuwe inzichten opleverden, blijven er ook onzekerheden. De minister besluit daarom tot gasproductie uit het Groningen-gasveld tot 2016 en bepaalt dat NAM vóór 1 juli 2016 een nieuwe versie inlevert van het Winningsplan. De minister zal op basis van dat nieuwe Winningsplan besluiten over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Op 17 januari 2014 maakte minister Kamp van Economische Zaken het ontwerpbesluit bekend over gaswinning in het Groningen-gasveld. Het Winningsplan dat NAM eind 2013 inleverde vormde samen met de in 2013 uitgevoerde onderzoeken de basis voor dit ontwerpbesluit. Het kabinetsbesluit werd op 29 januari 2015 definitief.

NAM publiceert naast het Winningsplan elke vijf jaar een statusrapport. Hierin worden de bodemdalingsverwachtingen gerapporteerd.
Rapportages Bodemdaling op nam.nl.

Actualisatie Winningsplan 2012
Vanwege de gewijzigde rol van het Groningen-gasveld in de gasvoorziening in Nederland heeft de NAM in 2007 een nieuw Winningsplan voor het Groningen-gasveld ingediend. Dit heeft de minister goedgekeurd, maar hij heeft tevens de NAM verzocht om na vijf jaar – in 2012 – een actualisatie te doen met een verbeterd ontwikkelingsplan voor het gas in de diepere Carboon-aardlaag. Deze actualisatie is in december 2012 ingediend.

Documentatie

Documenten beschikbaar als PDF:

  • Winningsplan 2007

  • Onderdeel A: Algemene gegevens indiener (p1) Onderdeel B: Bedrijfs- en productiegegevens (p2-10) Onderdeel C: Gegevens inzake bodembeweging (p11-20) De reactie van het ministerie van Economische Zaken op het Winningsplan 2007 vindt u hier.

  • Winningsplan 2003
    Onderdeel A: Algemene gegevens indiener (p1) Onderdeel B: Bedrijfs- en productiegegevens (p2-10) Onderdeel C: Gegevens inzake bodembeweging (p10-18) De reactie van het ministerie van Economische Zaken op het Winningsplan 2003 vindt u hier.

Meer over Mediatheek

Documentatie Besluit Gaswinning

In dit overzicht treft u alle documenten aan die betrekking hebben op de onderzoeken die NAM in 2013 uitvoerde naar gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.

Begrippenlijst

Gaswinning en aardbevingsonderzoek kent vele technische aspecten, de door ons gebruikte begrippen zijn niet altijd even helder, vandaar deze begrippenlijst

Tijdlijnen

Op deze pagina een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen sinds de zware aardbeving bij Huizinge in augustus 2012