Onderdeel akkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’

In januari 2014 sloten Rijk, provincie Groningen, 9 gemeenten en NAM het akkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de compensatie van de negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Een van de onderwerpen in dit akkoord is de oprichting van een Economic Board. Het doel van dit Economic Board is het opzetten van een economisch versterkingsprogramma.

Economisch versterkingsprogramma

De Economic Board Groningen investeert in:

  • de kwaliteit van het menselijk kapitaal;
  • de kwaliteit van ondernemerschap;
  • een goed financieringsklimaat;
  • verbetering van de digitale bereikbaarheid;
  • versterking van krachtige sectoren, clusters en bedrijvennetwerken.

De Economic Board Groningen presenteerde in december 2014 het economisch versterkingsprogramma. Hiervoor sprak de Economic Board eind 2014 met verschillende partijen in het gebied. Denk hierbij aan het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

Het versterkingsprogramma van de Economic Board werd in nauwe samenwerking met de voormalige Dialoogtafel opgesteld. Een belangrijk uitgangspunt in het programma is dat het een bijdrage moet leveren aan de toename van structurele werkgelegenheid en bedrijvigheid in het gebied.

NAM Agroteam

Het Agroteam is gespecialiseerd in de uitvoering van het landbouwdossier. Het behandelt schademeldingen aan mestkelders en agrarische bedrijfsgebouwen in bedrijf

Erkenningsregeling

Schade door aardbevingen aan huizen en gebouwen moet vakkundig worden hersteld. Daarom heeft Centrum Veilig Wonen een Erkenningsregeling opgesteld.