Duurzame energiebronnen

Zonne-energie en wind-energie zullen voor Nederland de grootste bronnen zijn. Deze bronnen leveren elektriciteit waarmee op de lange termijn een groot deel van de energievraag kan worden voldaan. Maar ook Aardwarmte kan een rol spelen in de warmtevraag van Nederland. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de 500 meter en 4.000 meter wordt gewonnen. Er zijn op dit moment meer dan twintig plaatsen in Nederland waar aardwarmte wordt gewonnen. De NAM heeft over de afgelopen decennia veel kennis over de Nederlandse ondergrond opgebouwd. Die kennis kan nu ingezet worden om de beste locaties voor aardwarmte-winning te bepalen.

Transport en opslag

De duurzame energie moet niet alleen opgewerkt worden, maar moet ook getransporteerd worden naar de gebruiker. Dit kan niet altijd via kabels. In sommige gevallen is het gunstiger om groene stroom om te zetten in waterstof, wat gemakkelijker getransporteerd en opgeslagen kan worden.

De NAM heeft veel infrastructuur die jarenlang ingezet is om Nederland van energie te voorzien. Een deel van deze infrastructuur, de leidingen en locaties, zouden hergebruikt kunnen worden voor transport van duurzame energie. Wij hebben verschillende projecten en ondersteunen ook externe studies om de mogelijkheden te onderzoeken.

Groene en blauwe waterstof

Waterstof kan gemaakt worden uit groene stroom (uit zon of wind), dan noemen we het “groene waterstof”. Waterstof kan ook gemaakt worden uit aardgas, maar bij dat proces komt CO2 vrij. Als deze CO2 afgevangen wordt en opgeslagen, dan spreken we van “blauwe waterstof”. Omdat we momenteel nog niet veel groene stroom hebben, is groene waterstof erg duur. Blauwe waterstof kan een belangrijke rol spelen als transitie-brandstof, om een snelle omschakeling naar waterstof mogelijk te maken en om de aanleg van de waterstof-infrastructuur te versnellen. De NAM zet zich in om de mogelijkheden van blauwe waterstof in de energietransitie te onderzoeken.

CO2 opslag (Carbon Capture & Storage, CCS)

In het Nederlandse klimaatakkoord is beschreven dat we CO2 opslag nodig hebben om de in Parijs afgesproken reductiedoelen te halen. De NAM opereert verschillende gasvelden op zee die ingezet kunnen worden om veilig CO2 in op te slaan op ongeveer 3.000-4.000 meter onder de zeebodem. Met de kennis die we over de afgelopen jaren verzameld hebben, helpen we mee CO2 opslag op de korte termijn mogelijk te maken, zodat we als Nederland de klimaatdoelen kunnen behalen.

MEER IN DE ENERGIETRANSITIE

Kennis, kunde en infrastructuur

De NAM kan een bijdrage leveren aan de energietransitie omdat we de kennis en de infrastructuur hebben die kunnen helpen bij het opzetten van het nieuwe energiesysteem.

Verduurzaming van onze eigen activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van onze activiteiten en onze installaties.

GZI Next, Emmen

Gemeente Emmen, EMMTEC services, New Energy Coalition, NOM, Gasunie en de NAM onderzoeken de mogelijkheden rondom hergebruik van de gaszuiveringsinstallatie.