Wie in Nederland aardolie of aardgas uit de grond wil halen, moet altijd eerst een winningsplan opstellen. Dit staat in de Mijnbouwwet. Deze wet regelt alles over het opsporen en produceren van delfstoffen, zoals aardolie en aardgas.

Adviezen en besluiten

Elk ingediend winningsplan wordt beoordeeld door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Zij brengen over ieder plan advies uit aan het ministerie van Economische Zaken. Ook regionale en lokale overheden zijn betrokken bij de totstandkoming van winningsplannen. Zij hebben adviesrecht. Aan de hand van de adviezen besluit de minister of hij een vergunning verstrekt. Deze vergunning heet ook wel een concessie.

Inhoud winningsplannen

Elk winningsplan moet uit de volgende onderdelen bestaan.

  • Gegevens van de indiener van het winningsplan.
  • De winningsstrategie, de ondergrondse geologie van de laag waaruit gewonnen wordt, de aanwezige infrastructuur, de stoffen die worden geproduceerd en een beschrijving van de toekomstige plannen om de winning te verbeteren.
  • Informatie over de te verwachten bodembeweging als gevolg van de productie, inclusief bodemdaling en mogelijke aardbevingen.
  • De hoeveelheid winbaar gas en de productiekosten (bedrijfsgevoelige informatie en daarom niet openbaar).

Wijziging winningsplannen

Winningsplannen kunnen periodiek worden aangepast. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat de rol van een gasveld verandert of de productie langer doorgaat dan gepland. De NAM kan zelf het initiatief nemen om een winningsplan aan te passen. Maar we kunnen dat ook doen op verzoek van de minister van Economische Zaken.

Winningsplan verplichtingen

Het verstrekken van de concessie wordt vastgelegd in het definitief instemmingsbesluit. Deze wordt via de officiele bekendmakingen op overheid.nl in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden gepubliceerd. De stukken van het definitief instemmingsbesluit kunnen bekeken worden op nlog.nl. Binnen dit besluit kunnen een aantal wettelijke verplichtingen (artikelen) worden opgelegd waar de operator aan moet voldoen.

Zo is de NAM wettelijk verplicht voor een aantal velden een Meet- en Regel Protocol en Seismisch Risico Beheersplan op te stellen en te publiceren:

Meet- en Regelprotocol De Wijk
Seismisch Risico Beheersplan ondergrondse gasopslag Norg
Seismisch Risico Beheersplan Kleine Velden

Meer over Aardgas uit kleine velden

Belang van aardgas uit kleine velden

De NAM produceert sinds de jaren ‘50 aardgas uit veel kleine velden. Samen zijn ze heel belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Wellicht ook interessant

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.