Bij de besluitvorming rond het MER-traject ‘Waterinjectie bij Schoonebeek ‘zijn veel partijen betrokken. De NAM vindt openheid, goede afstemming en samenwerking belangrijk. Daarom is met overheden afgesproken dat wij op vrijwillige basis gezamenlijk een MER-proces doorlopen, met duidelijke stappen. Op die manier is voor iedereen vooraf duidelijk welke stappen wanneer worden doorlopen, zoals wie wanneer advies geeft, of er inspraakmogelijkheden zijn en wie uiteindelijk beslist.

Waterinjectie terug naar de ondergrond

In 2016 is in het kader van de zesjaarlijkse evaluatie diepgaand onderzocht of waterinjectie nog steeds de beste methode is om productiewater te verwerken. Bestuurders van de provincies Drenthe en Overijssel, betrokken gemeenten en Waterschap Vechtstromen zijn hierbij betrokken in een bestuurlijke stuurgroep, die nauwlettend de afwegingen heeft gevolgd. Het onderzoek heeft aangetoond dat waterinjectie milieukundig de beste manier is. Een andere conclusie was dat als er extra injectiecapaciteit nodig is, het een grote voorkeur heeft om dit zo dicht mogelijk bij de olieproductie in Schoonebeek te doen. Deze conclusies en aanbevelingen zijn de basis voor de huidige plannen voor extra waterinjectie dichterbij Schoonebeek. Dagelijks gaat het bij de huidige waterinjectie diep onder Rossum om 3000 kubieke meter productiewater en zoekt de NAM in Drenthe naar 5000 kubieke meter extra.


NAM en Drenthe

De NAM en Drenthe hebben een lange historie, die startte met de oliewinning in Schoonebeek, de oprichting van de NAM in 1947 en de gaswinning in 1948 in Coevorden. De basis voor olie- en gaswinning in Nederland én daarmee de basis voor de NAM zijn in Drenthe gelegd. Niet toevallig is het hoofdkantoor in Assen gevestigd. De oliewinning in Schoonebeek is altijd van groot economisch belang geweest voor deze regio, voor de NAM en voor de Rijksoverheid. Dit heeft gedurende de afgelopen decennia veel werkgelegenheid opgeleverd, zowel direct als indirect. In met name Zuidoost-Drenthe heeft het grote industriële en andere bedrijvigheid gebracht. Wij hechten er veel belang aan om dit economische belang en de werkgelegenheid te behouden voor deze regio. Het plan voor  extra water injectie is essentieel voor het voortbestaan van de oliewinning in Schoonebeek.


Oliewinning Schoonebeek en productiewater

De oliewinning in Schoonebeek vond van 1947 tot 1996 plaats en werd in 2011 na een complete modernisering van het proces en de installaties opnieuw gestart. De Schoonebeeker olie is zo dik als stroop.Winning uit de diepe ondergrond gebeurt met behulp van hete stoom. Deze stoom wordt in de speciale waterfabriek NieuWater gemaakt uit rioolwater. Olie of gas in Drenthe en Twente zitten elk in ‘velden‘ in een gesteentelaag op zo’n 2 kilometer diepte. Op die grote diepte komt geen bodemleven voor, maar van nature zit er wel olie of gas en zeer zout water. Met de oliewinning komt daarom ook zout water uit de ondergrond mee. Bovengronds vindt scheiding van zout water en olie plaats en brengen we het water weer in de diepe ondergrond terug. Dit zogenoemde productiewater vervoeren we nu nog per transportleiding naar Rossum (Twente) en gaat het daar in nagenoeg lege gasvelden terug in de diepe ondergrond. Op minder dan een duizendste na (één promille) bestaat het productiewater uit zout water. Het heeft ook nagenoeg dezelfde samenstelling als het water dat van nature voorkomt in de nu lege gasvelden. Lees hier meer over de injectie van productiewater.


Drie gasvelden komen in aanmerking

De NAM heeft het plan om bestaande gaswinningslocaties dichterbij Schoonebeek te gebruiken voor waterinjectie. Dit was immers ook één van de adviezen uit de herevaluatie van 2016. De huidige gaswinningslocaties zijn aan te passen zodat deze geschikt zijn om water te injecteren in vrijwel lege gasvelden. Er komen op basis van geschiktheid voor waterinjectie drie gasvelden in aanmerking: bij Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek . Daarnaast worden bestaande leidingen geschikt gemaakt voor aanvullende waterinjectie, om het zoute water veilig te kunnen vervoeren.

Samenwerking en inbreng

Om de samenwerking en afstemming rond het plan voor extra waterinjectie bij Schoonebeek onderling vorm te geven is een werkgroep gevormd met een ambtelijk overleg en zijn de betrokken bestuurders van provincie Drenthe, de gemeenten Emmen en Coevorden en Waterschap Vechtstromen geïnformeerd. De volgende stap is het doorlopen van de MER-procedure. De procedure bestaat uit twee fasen: een initiatieffase en een besluitfase. In de initiatieffase wordt de Mededeling Voornemen ingediend bij het ministerie van EZK en wordt overheden in de regio om advies gevraagd. In de besluitfase wordt de MER ingediend en zal opnieuw aan de overheden in de regio om advies worden gevraagd. In deze tweede fase hebben belanghebbenden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. 

Meer over Waterinjectie

Verwerken van productiewater

Bij olie- en gasproductie op land komt zout water vrij. In Nederland injecteert NAM dit productiewater in lege gasvelden in Twente.

Veelgestelde vragen over waterinjectie

Op deze pagina staan veelgestelde vragen over waterinjectie.

Evaluatie onderzoek waterinjectie Twente

Elke zes jaar moet NAM van de vergunningverlener opnieuw onderzoeken of zij de meest milieuvriendelijke oplossing toepast.

Wellicht ook interessant

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Waterinjectie in Twente en Drenthe

Bij gas- en oliewinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt NAM dit terug in de diepe ondergrond.