Er zijn verschillende organisaties en overlegorganen in Groningen die werken aan nieuwe perspectieven. Voor en met de inwoners van het gebied boven het Groningen-gasveld. Belangrijke spelers  zijn de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, de Economic Board Groningen en het Groninger Gasberaad. Een bijzondere rol is weggelegd voor het EPI-kenniscentrum op het gebied van aardbevingsbestendiger bouwen.

Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) brengt de verschillende partijen bij elkaar. Binnen en buiten de overheid. Veiligheid, leefbaarheid en het belang van de inwoners staan centraal. De 12 gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid werken hiervoor nauw samen. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband. In november 2015 presenteerde hij het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen.

Dit plan is de leidraad om de problemen in Groningen gestructureerd, zorgvuldig en voortvarend aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om herstel, versterking en veiligheid van gebouwen. Ook het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de regionale economie en duurzaamheid zijn onderdeel van dit plan. Het is in nauw overleg met lokale adviesgroepen opgesteld.

Centrum Veilig Wonen

Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel legt CVW zich ook toe op het versterken en waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen. De bewoner staat daarbij centraal.

Centrum Veilig Wonen heeft in 2015 de schadeafhandeling overgenomen van NAM. Het staat onder toezicht van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken.

CVW geeft op een nieuwe, betrokken manier invulling aan het beleid betreffende het herstel van aardbevingsschades dat, voorgesteld door de NAM, in samenspraak met vele partijen wordt vastgesteld.

CVW werkt nauw samen met gemeenten en de provincie Groningen, schadeverzekeraars, hulpverleningsinstanties, LTO Noord en verschillende kennisinstituten. Daarnaast werken ze samen met veel vakmensen zoals schade-experts, aannemers, ingenieurs en dergelijke, die een belangrijke rol spelen in het daadwerkelijke herstel van aardbevingsschades

Economic Board Groningen

De Economic Board Groningen is opgericht om de economie in de regio te versterken. In totaal is er 97,5 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 5 jaar. De provincie Groningen draagt 32,5 miljoen euro bij, NAM financiert 65 miljoen euro.

De oprichting van de Economic Board Groningen is onderdeel van het akkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen. Dit akkoord werd in januari 2014 gesloten tussen het Rijk, de provincie Groningen, 9 gemeenten en NAM. Het doel van de Economic Board Groningen is het opzetten van een economisch versterkingsprogramma. Zo wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van menselijk kapitaal en ondernemerschap, een goed financieringsklimaat, digitale bereikbaarheid en versterking van sectoren, clusters en bedrijvennetwerken.

Het economisch versterkingsprogramma van de Economic Board Groningen werd in nauwe samenwerking met de voormalige Dialoogtafel opgesteld. Het versterkingsprogramma moet een bijdrage leveren aan de toename van structurele werkgelegenheid en bedrijvigheid in het gebied.

Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad is een breed en onafhankelijk platform waarin maatschappelijke partijen en organisaties nauw samenwerken. Dit platform zet zich in voor het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in het gebied boven het Groningen-gasveld. Zo maakt het Groninger Gasberaad met de Nationaal Coördinator Groningen afspraken over regelingen om het burgerbelang goed te bewaken. Ook krijgen individuele bewoners advies en hulp.

Om het vertrouwen van de Groningers te herstellen, werd Hans Alders in 2015 aangesteld als Nationaal Coördinator Groningen. In november 2015 presenteerde hij het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen. Het Groninger Gasberaad wil inwoners en betrokken organisaties in de regio maximaal betrekken bij de uitvoering van dit plan. Daarom maakt het Groninger Gasberaad deel uit van een maatschappelijke stuurgroep die regelmatig advies uitbrengt aan de Nationaal Coördinator Groningen.

Het Groninger Gasberaad is eind 2015 ontstaan uit de Dialoogtafel. Dit overleg werd ingericht om het vertrouwen in de Rijksoverheid en NAM te herstellen bij de inwoners van Noordoost-Groningen. Aan de Dialoogtafel zaten 15 deelnemers, zoals de Groninger Bodembeweging (GBB), de Vereniging Groninger dorpen (VGD) de provincie Groningen, het ministerie van Economische Zaken, regionale ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, lokale bestuurders en NAM. De Dialoogtafel heeft gezorgd voor het samenstellen van diverse regelingen, zoals leefbaarheidprogramma’s en de Regeling Waardevermeerdering. In september 2015 werd besloten een nieuwe vorm van dialoog te zoeken met een andere rol en samenstelling. Dit werd het Groninger Gasberaad.

EPI-kenniscentrum

Het EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen en verbouwen. Dit maakt het mogelijk kennis op dit gebied snel te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Het EPI-kenniscentrum is een initiatief van het Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

EPI staat voor Educatie, Praktijk en Innovatie – de drie werkterreinen van dit kenniscentrum. Het EPI-kenniscentrum komt zo tegemoet aan de grote vraag in de bouw naar specifieke kennis over bevingsbestendiger bouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld al honderden aannemers opgeleid met praktische modules in het kader van de Erkenningsregeling. NAM steunt het EPI-kenniscentrum, zowel inhoudelijk als financieel. 

Meer over Groningen-gasveld

Belang van Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Wellicht ook interessant

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Bevingsbestendiger nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen vanuit de Nieuwbouwregeling.