In 2015 is de eerste van twee geplande extra putten in dit veld geboord. Dit betreft de tweede put. Het gasveld ligt voor een deel onder de gemeente Beemster (Noordbeemster) en deels onder Edam-Volendam (voormalig Zeevang).

Wat gaat er gebeuren?

De boring is een tijdelijke activiteit. Rond de eerste week van oktober 2017 arriveert de boortoren in Noordbeemster. De boortoren wordt met circa 60 vrachtwagens geleverd en het opbouwen van de boorinstallatie duurt circa een week. De boring zelf start in de loop van oktober en duurt circa 50 dagen, tot eind november. Daarna wordt de boorinstallatie weer afgebouwd en verwijderd.

Tegen het eind van dit jaar wordt de put schoon geproduceerd met een tijdelijke testinstallatie. In januari 2018 wordt de put aangesloten op het bestaande productiesysteem en vanaf eind januari wordt deze in productie genomen. Naar verwachting zal deze put zo’n 10 – 15 jaar lang aardgas produceren.

Gaswinning in Beemster

NAM wint in de gemeente Beemster aardgas op twee locaties, in Noordbeemster en in Westbeemster. Er wordt voldoende gas gewonnen om circa 200.000 huishoudens te voorzien van warm water en een warm huis. Op jaarbasis wordt circa 330 miljoen m3 gas geproduceerd. Ter vergelijking, de Groningen gasproductie is 24 miljard m3 op jaarbasis. Er wordt gas gewonnen uit ‘kleine velden’. Deze kleine velden zijn honderden keer kleiner dan het Groningen-gasveld. De kans dat een klein veld een aardbeving veroorzaakt is mede daarom klein. Alle kleine gasvelden in Nederland samen zorgen voor zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening.

Informatie waar de gasvelden liggen en hoeveel gas er wordt gewonnen in de regio.

Waarom nog steeds aardgas?

Aardgas speelt een belangrijke rol in de energiemix en blijft dat de komende decennia ook doen. Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we ons eten en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van elektriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind een duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de minst vervuilende fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste energie met de minste CO2-uitstoot.

Bodemdaling

De bodem daalt altijd, ook zonder gaswinning, dat heet autonome bodemdaling. Bodemdaling vindt in ons land al vele eeuwen plaats. Het wordt enerzijds veroorzaakt door natuurlijke processen, zoals het inklinken van klei- en veenlagen, door het gewicht van de lagen erboven. Anderzijds kan het een gevolg zijn van menselijk handelen, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand, inpoldering of het winnen van delfstoffen zoals olie, gas of zout.

Door gaswinning vermindert de druk in de ondergrond waardoor compactie van de gasvoerende laag optreedt. Dit manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van bodemdaling. De bodemdaling aan de oppervlakte is een combinatie van de natuurlijke bodemdaling en bodemdaling door gaswinning. Bodemdaling vindt heel geleidelijk plaats, is schotelvormig en vindt over een grote afstand plaats. In het midden van de schotel is de bodemdaling het grootst en loopt uit naar de randen tot 0 cm.

Hoeveel bodemdaling wordt er verwacht?

De nog te verwachten bodemdaling door gaswinning tot 2024, zoals ook beschreven staat in het vigerende winningsplan, bedraagt minder dan 6 cm op het diepste punt. Omdat bodemdaling door gaswinning heel geleidelijk over een groot oppervlakte in de diepe ondergrond plaatsvindt, met een gelijkmatig verloop, wordt geen schade aan infrastructuur en gebouwen verwacht. Tevens zijn hierdoor, anders dan bij natuurlijke bodemdaling, geen ongelijkmatige zakkingen te verwachten.

Meer informatie over het ontstaan van bodemdaling door gaswinning, de gevolgen voor gebouwen en resultaten van onderzoeken zijn te vinden op www.commissiebodemdaling.nl

Aardbevingen

Gaswinning kan aardbevingen veroorzaken. Meestal zijn dat heel lichte bevingen waar we nauwelijks iets van merken. Bij de meeste kleine gasvelden is de kans op voelbare aardbevingen zeer klein. Maar een aardbeving is nooit helemaal uit te sluiten. Het KNMI is de Nederlandse autoriteit op dit gebied. Het KNMI meet, analyseert en publiceert alle aardbevingen in Nederland. Activiteiten in de bodem worden zorgvuldig gemonitord. Het monitoren van de seismische activiteit rondom gasvelden wordt gerealiseerd met behulp van het huidige KNMI netwerk.

Schade

Mocht er wel een aardbeving door gaswinning plaatsvinden, is NAM aansprakelijk en verplicht de gevolgschade te vergoeden. Deze aansprakelijkheid is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 177. Een onafhankelijke schade-expert komt de schade dan onderzoeken. Indien de schade-expert concludeert dat de schade door de aardbeving is veroorzaakt, vergoeden wij de schade. Ook als men denkt dat op een andere manier door onze activiteiten schade is ontstaan, kan men dat bij ons melden. Meer informatie over het melden van schade is op de pagina Schade melden van onze website te vinden.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onze activiteiten, dat kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie op telefoonnummer 0592-368 222 of per e-mail naar NAM-communicatie@shell.com

Meer informatie over gaswinning is te vinden op www.hoewerktgaswinnen.nl

Meer over Gas- en oliewinning

Aardgas+ in De Wijk

Dankzij het project Aardgas + kan NAM nog ruim 10 jaar gas winnen uit het De Wijk-gasveld.

Wellicht ook interessant

Bodemdaling door gaswinning

Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling kan onder andere het waterpeil beïnvloeden en aardbevingen veroorzaken.

Veiligheid, milieu en schade

De activiteiten van NAM hebben invloed op onze omgeving. Soms leiden ze tot overlast. NAM doet er alles aan om dit te voorkomen.