Laatste stand van zaken – update 7 maart 2018

Sinds december 2018 zijn de werkzaamheden – na een stop van een aantal maanden – met de boortoren weer hervat. De boortoren wordt gebruikt om de laatste werkzaamheden aan de putten uit te voeren. Het is een vergelijkbare boortoren met de naam “Synergy-2” van het bedrijf DrillTec, zoals voorheen ook op deze locatie stond.

Aangezien deze boortoren op dit moment de enige boortoren is voor NAM in heel Nederland kan het voorkomen dat in 2018 de boortoren tussendoor ook nog noodzakelijk putwerkzaamheden op andere locaties in Nederland moet uitvoeren. Indien dat het geval is, wordt dat op deze webpagina kenbaar gemaakt.

Op basis van de huidige planning verwachten wij in de winter van 2018/2019 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal NAM de locatie saneren en uiteindelijk terug te geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie via telefoonnummer 0592-36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com. Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 – 364 000. U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.

Wat houden de opruimwerkzaamheden in?

Het project bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste is afgerond. Op dit moment is de tweede fase aan de gang. De exacte planning is afhankelijk van de voortgang van het project.

Fase 1: medio juni 2013 – december 2013

In de eerste fase zijn de jaknikkers verwijderd. Ook is het terrein gereedgemaakt voor de komst van de boortoren die nodig is voor fase 2. Fase 1 is in december 2013 afgerond.

Fase 2: januari 2014 – de winter van 2018/2019

In de tweede fase worden alle 22 putten stuk voor stuk ondergronds afgesloten. Hiervoor wordt de boortoren gebruikt. Zo veel mogelijk buizen worden uit de grond gehaald. Het lukt niet altijd de buizen simpelweg uit de put te trekken. Vastzittende buizen worden met de boorinstallatie uit de putten geboord. Daarnaast zetten we de boortoren in om op verschillende dieptes pluggen te plaatsen en cement te storten. Zo brengen we onder de grond de oorspronkelijke druk terug.

Fase 3: vanaf de winter van 2018/2019 tot eind 2019

In de derde en laatste fase wordt het terrein verder opgeruimd, waar nodig gesaneerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Als dat is gebeurd, dragen we het terrein over aan de gemeente.

Steek energie in de buurt

Wat merken de omwonenden?

De locatie ligt in een dichtbevolkt gebied. De omwonenden kunnen de boortoren zien, de locatie is verlicht en de activiteiten maken geluid. De boortoren blijft er, met een onderbreking van een paar maanden, nog tot de winter van 2018/2019 staan. Deze fase is erg arbeidsintensief. Om alles zo snel mogelijk te kunnen afronden, werken we zeven dagen in de week dag en nacht door. NAM doet al het mogelijke om de overlast te beperken.

Geluidsbeperkende maatregelen

Om overlast naar de buren zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende geluidsbeperkende maatregelen genomen.

  • Er staat een tien meter hoog geluidsscherm om het geluid naar de woningen zo veel mogelijk tegen te houden.
  • We hebben gekozen voor de stilste boorinstallatie.
  • We voeren geluidsproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit.
  • De boorinstallatie is aangesloten op het elektriciteitsnet in plaats van dieselgeneratoren.

NAM heeft zich te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Dit stelt geluideisen aan de werkzaamheden met de boortoren. Met drie microfoons wordt het geluidsniveau continu gemeten. De resultaten kunt u online bekijken.

Met behulp van deze boortoren worden de putten ondergronds afgesloten. Foto: locatie Berkel

Locatie Berkel
Met behulp van deze boortoren worden de putten ondergronds afgesloten. Foto: locatie Berkel

Zodra fase 2 is afgerond, beginnen we met de laatste fase van het project om de locatie in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In deze fase 3 werken we alleen overdag, van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur. Dan worden de putafsluiters en het asfalt verwijderd. Waar nodig wordt de grond gesaneerd. Het stuk grond wordt naar de wens van de gemeente opgeleverd. 

Toekomstige ontwikkelingen

Er is nog steeds olie in het Berkel-olieveld in de diepe ondergrond, maar dan in een ander deel van het veld. Wij studeren nog op mogelijkheden om dit deel van het olieveld in ontwikkeling te brengen. Dat zou dan gebeuren vanaf de NAM-locatie aan de Volkelstraat op industrieterrein Zestienhoven in Overschie.

De olie die we vroeger uit het Berkel-olieveld produceerden, transporteerden we ondergronds naar deze locatie voor de eerste verwerking. Hierna brachten we de olie naar de raffinaderij in Pernis voor verdere verwerking. Omdat de oliewinning is gestopt, waren de installaties aan de Volkelstraat niet meer nodig. Deze zijn inmiddels opgeruimd. De locatie houden wij wel aan, om mogelijk in de toekomst het olieveld weer in productie te nemen.

Meer over Gas- en oliewinning

Gaswinning bij Ternaard

In Friesland ligt het Ternaard-gasveld, op 3,5 kilometer diepte. Over enkele jaren wil NAM een boring naar dit gasveld uitvoeren.

Wellicht ook interessant

Aardolie

NAM is de afkorting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Want ooit was het winnen van aardolie onze belangrijkste activiteit.

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wat voor u de handigste wijze is.