Voordat NAM start met gaswinning, worden er nulmetingen uitgevoerd. Dan weten we precies wat de uitgangssituatie van de natuur was. Vervolgens voeren externe bureaus het hele jaar door controles uit. Onder meer naar de bodemdaling, de waterhuishouding, de mate van opslibbing en de stand van planten en dieren. Dit gebeurt met verschillende meettechnieken. Bijvoorbeeld gps-waarnemingen, waterpassingen, laserhoogtemetingen, vegetatieopnamen en vogeltellingen.

Rekening houden met de natuur

NAM laat het effect van de gaswinning op de natuurwaarden nauwkeurig controleren. We willen geen schade aan de natuur en de hand aan de kraan kunnen houden. De resultaten van de controles rapporteren we twee keer per jaar aan de Commissie monitoring Waddengas. Een onafhankelijke, wetenschappelijke auditcommissie controleert deze rapporten. Vervolgens adviseert de Commissie monitoring Waddengas de minister van Economische Zaken over de gasproductiesnelheid en de kwaliteit van het monitoringsprogramma.

Informeren betrokken partijen

Elk jaar houdt de NAM een bijeenkomst voor alle betrokken partijen. Onderzoekers presenteren dan de resultaten van hun onderzoek en van de monitoring. Betrokken partijen kunnen hierover met de onderzoekers in gesprek gaan. Daarnaast overlegt de NAM-directie jaarlijks met directies van andere belangenbehartigers in het Waddengebied. Dat zijn de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Meer over Wadden

Gaswinning onder de Waddenzee

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Locaties Waddengebied

Deze interactieve kaart toont de locaties in en rond het Waddengebied waar NAM aan het werk is.

Onderzoeksrapportages Wadden

Alle onderzoeksrapportages over de gaswinning onder de Waddenzee.

Wellicht ook interessant

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor NAM een vergunning heeft.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.