Spelregels afhandeling ‘oude’ schademeldingen

NAM heeft voor 1 juli 2018 de ruim zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een aanbod gedaan. NAM heeft dit gedaan conform de afspraak die eind januari 2018 met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Groningse bestuurders is gemaakt bij de totstandkoming van het nieuwe Schadeprotocol Mijnbouwschade Groningen. Gezamenlijke inzet was om deze ‘oude’ gevallen op te lossen, zodat het nieuwe schadeprotocol daarmee niet wordt belast.

Alle inwoners behorend tot deze groep ontvingen op 5 maart 2018 een brief met een uitleg over de procedure. Voor 1 juli 2018 ontving iedereen een aanbod van NAM. De schademelder kon het aanbod accepteren in geld, in herstelwerkzaamheden of het aanbod afwijzen. Het aanbod van NAM gold voor een periode van 4 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief met daarin het aanbod van NAM. Schademelders werd gevraagd om binnen deze termijn te reageren. De schademelder reageerde schriftelijk en kon daarbij akkoord gaan met het aanbod of het afwijzen. Als de schademelder het aanbod afwees verviel automatisch het aanbod. De schademelder heeft daarna tot 1 september 2018 de mogelijkheid de schademelding voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging.

Voor een vlotte afhandeling van de ‘oude’ schademeldingen zijn spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn de uitkomst van gespreken tussen de minister van Economische Zaken en Klimaat, de Commissaris van de Koning in Groningen en NAM. De spelregels zijn, tezamen met enkele illustraties van de mogelijke toepassing daarvan en de veel gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder te vinden. Deze lijst wordt doorlopend geactualiseerd.

Voortgangsrapportage

NAM verzorgt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Commissaris van de Koning voortgangsrapportages over de afhandeling van de schademeldingen van vóór 31 maart 2017.

Bejegeningsonderzoek

In opdracht van de provincie Groningen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NAM heeft het onderzoek Communicatie rond afhandeling schade CVW/NAM/woningeigenaren plaatsgevonden. Dit onderzoek richt zich op de interactie tussen CVW/NAM en de schademelders. Hiervoor zijn begin mei in totaal 378 woningeigenaren en 20 medewerkers van NAM en CVW telefonisch ondervraagd over hun bevindingen. De uitkomsten dit onderzoek zijn hier te vinden.

Spelregels bij het aanbod van NAM

Bij het doen van een aanbod houdt NAM zich aan de volgende spelregels. Toepassing van deze spelregels geeft schademelders duidelijkheid over wat men op hoofdlijnen kan verwachten. Voor een beperkt aantal meldingen zullen nog extra afwegingen nodig zijn. Er is ook een vereenvoudigd stroomschema van de spelregels beschikbaar.

Klik hier voor een lijst van c-schades die evident niet in aanmerking komen voor vergoeding.

Veelgestelde vragen afhandeling ‘oude’ schademeldingen

Voor ontvangers van de aanbiedingsbrief is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld. Deze lijst wordt doorlopend geactualiseerd. 

Antwoorden NAM op door Groninger Gasberaad gestelde vragen

Groninger Gasberaad heeft naar aanleiding van de spelregels en de vragen en antwoorden van NAM vragen gesteld. NAM heeft de volgende antwoorden gegeven.

Groninger Gasberaad heeft op 24 mei enkele aanvullende vragen gesteld. NAM heeft de volgende antwoorden op gegeven.

Antwoorden NAM op door Onafhankelijk Raadsman gestelde vragen

De Onafhankelijk Raadsman Leendert Klaassen heeft naar aanleiding van het afhandelen van de ruim zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 vragen aan NAM gesteld. NAM heeft de volgende antwoorden gegeven.

Reactie NAM op observaties uit halfjaarrapportage 2018 van de Onafhankelijk Raadsman

De halfjaarrapportage van 12 september 2018, over de eerste helft van 2018, van de Onafhankelijk Raadsman bevat een aantal observaties over de afhandeling van de ‘oude’ schademeldingen van vóór 31 maart 2017. NAM heeft een aantal van deze observaties nader toegelicht.

Reactie NAM op artikel Follow the Money

Op 25 mei 2018 verscheen het volgende bericht op het internetplatform Follow the Money. NAM is hiervoor niet om een reactie gevraagd, maar geeft graag een toelichting. Deze treft uhier. In de linker kolom staat de integrale tekst van de bijdrage van Follow the Money, in de rechter kolom de toelichting van NAM.

Eerder gedeelde informatie:

Kamerbrief Minister van Economische Zaken en Klimaat (9 maart 2018)

Deze brief gaat in op de oprichting van het Schadefonds Mijnbouwschade Groningen en de hiermee verbonden afhandeling van ‘oude’ schademeldingen. U leest de brieven hieronder.

Brief Minister Wiebes

Tijdelijke overeenkomst schadeafhandeling Groningen

Brief van NAM

Procesbrief aan bewoners (5 maart 2018)

Bewoners met een ‘oude’ schademelding hebben op 5 maart een brief ontvangen met de bevestiging dat zij tot deze groep behoren. Verder legt de brief het proces uit dat tot 1 juli 2018 wordt gevolgd.

Procesbrief aan bewoners

Meer over NAM en de samenleving

Groningen-gasveld specifieke regelingen

De aardbevingen hebben impact op de regio. Er zijn regelingen waar de inwoners van het gebied boven het Groningen-gasveld gebruik van kunnen maken.

Educatie

NAM stimuleert samenwerking op het gebied van educatie en opleiding. Met name met regionale kennisinstituten en scholen.