De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.nam.nl)

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Copyright © 2015 NAM. Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van NAM. De inhoud mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciele doeleinden worden gebruikt of gedownload. Onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de NAM en dat u de informatie ongewijzigd laat.

 NAM geeft geen garanties voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. Bovendien garandeert NAM evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat NAM geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website.

Door op hyperlinks binnen www.nam.nl te klikken, wordt u doorgestuurd naar andere websites, voor de inhoud waarvan NAM geen aansprakelijkheid aanvaardt. De NAM aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

 Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.