Woningen in goede staat en na sloop resterende kavels zullen in de regel weer worden verkocht, tegen marktconforme waarde. Waar nodig gebeurt dit in afstemming met de betreffende gemeente en eventuele andere belanghebbenden.

Complexe schades

Bij een complex schadegeval bespreken NAM en de eigenaar mogelijke oplossingen. Er zijn specifieke situaties waarbij aankoop door NAM als beste oplossing naar voren komt.

Commissie Bijzondere Situaties

Een aantal inwoners uit de regio dreigt in de knel te raken door een opeenstapeling van problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om medische, financiële of sociale problemen. Bestaande regelingen bieden hierbij onvoldoende steun. Deze groep kan een beroep doen op de Commissie Bijzondere Situaties. De Commissie verzocht NAM de afgelopen periode meerdere malen over te gaan tot aankoop van een woning. NAM volgt de adviezen van deze onafhankelijke commissie.

Testwoningen in de regio

Via een regionale makelaar kocht NAM acht testwoningen. Dankzij onderzoek aan deze testwoningen weten we steeds beter hoe gebouwen versterkt kunnen worden. De testwoningen staan model voor soortgelijke huizen in regio.

Sloop van woningen

Het komt ook voor dat NAM een aangekochte woning direct of op termijn besluit te slopen. Dit gebeurt met woningen die in een zeer slechte staat zijn. NAM bekijkt in de nabije toekomst, in samenwerking met de betrokken gemeente en een vastgoedadviseur, wat de beste opties zijn voor de vrijgekomen kavels.

Hieronder het overzicht van de aantallen woningen die NAM heeft opgekocht:

Meer over NAM en de samenleving

Lokaal inkopen

NAM gedraagt zich graag als goede buur. Daarom schakelen we waar mogelijk lokale leveranciers en dienstverleners in.

Educatie

NAM stimuleert samenwerking op het gebied van educatie en opleiding. Met name met regionale kennisinstituten en scholen.