Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma werkt onder de noemer van Kansrijk Groningen samen met de leefbaarheidsprogramma’s die onder regie staan van de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s hebben als gezamenlijk doel om een structurele bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en economische structuur van het aardbevingsgebied.

Voor wie is het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma?

De regeling is primair bedoeld voor inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum en de voormalige gemeente Slochteren. Maar ook inwoners van andere dorpen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning uit het Groningen-gasveld kunnen een aanvraag indienen.

Maatschappelijke organisaties, coöperaties of ondernemingen met een publieke functie zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) kunnen een aanvraag indienen. Genoemde instanties kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal € 10.000, bestemd voor over het algemeen grotere initiatieven die bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in de omgeving.

Hier vindt u een aantal projecten die al gerealiseerd zijn

Welke punten wegen mee bij het toekennen van een bijdrage?

Bij het toekennen van een bijdrage aan uw initiatief, is een aantal onderwerpen van belang:

 • De bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving
 • De bijdrage aan de verbetering van de sociale cohesie
 • Het draagvlak voor het initiatief binnen de samenleving
 • De duurzaamheid van het plan in de breedste zin van het woord
 • De bijdrage aan de structurele verbetering van het imago en het perspectief van de regio
 • De aansluiting bij andere plannen en activiteiten in de regio
 • De mate waarin het plan ‘zonder obstakels’ is
 • De mate van cofinanciering

Voor evenementen, musea, de verduurzaming van sportaccommodaties en hulp bij het maken van projectplannen gelden aanvullende voorwaarden.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een bijdrage?

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma:

 • Aanvragen van overheden en/of aanvragen die vallen onder het publiek domein van de overheid.
 • Aanvragen met een sterk individueel karakter.
 • Aanvragen van onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
 • Aanvragen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
 • Aanvragen die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving en/of NAM-bedrijfsprincipes.
 • Initiatieven die niet ten goede komen aan het gebied boven het Groningen-gasveld.
 • Aanvragen die te maken hebben met de aanschaf van onroerend goed of de renovatie, restauratie of inrichting daarvan.
 • Aanvragen die te maken hebben met het planvorming.
 • Projecten die al een bijdrage hebben ontvangen van één van de andere programma’s van Kansrijk Groningen.
 • Initiatieven die verzoeken om structurele steun of een bijdrage in natura.
 • Fondswervingsacties. Het programma ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig.

Zoals hiervoor aangegeven komen projecten die al ondersteund worden door een van de andere Kansrijk Groningen programma’s niet in aanmerking voor een bijdrage.

Uitzondering kan gemaakt worden als er binnen de projecten onderdelen zitten die:

 • Niet passen binnen de kaders van de andere regelingen
 • Opgezet kunnen worden als zelfstandig project
 • Passen binnen de kaders en criteria van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

Aanvragen, hoe doet u dat?

Wilt u een aanvraag doen bij het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma, dan werkt dat als volgt:

 1. U heeft een idee voor een mooi initiatief.
 2. U vult het aanvraagformulier in, inclusief projectvoorstel. Dit voorstel moet een aantal vaste onderdelen bevatten. Deze vindt u in het aanvraagformulier.
 3. Na ontvangst maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
 4. Vervolgens wordt uw aanvraag op een aantal punten getoetst.
 5. U krijgt van ons bericht over de uitkomst.
 6. Bij toekenning van een bijdrage maken we afspraken met u over de gewenste tegenprestatie.

Uw aanvraag kan om diverse redenen worden voorgelegd aan een onafhankelijke Adviescommissie. Deze bestaat uit personen die vanuit een verschillende expertise betrokken zijn bij de regio.

Voor vragen of een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met Janny Wilkens (0592-369111). U kunt ook een e-mail sturen naar leefbaarheid@nam.nl.

Dien een aanvraag in bij het Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Veelgestelde vragen over de waarderegeling

We beantwoorden de veelgestelde vragen over de Waarderegeling. Met deze regeling kunt u een financiële compensatie krijgen bij verkoop van uw woning.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.