Naast de leefbaarheidprogramma’s die onder regie staan van de Nationaal Coördinator Groningen, is het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma ook onderdeel van ‘Kansrijk Groningen’. Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma ondersteunt initiatieven die inzetten op een structurele verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid en waardering van de regio. Voor dit programma is tot en met 2018 25 miljoen euro gereserveerd.

Voor wie is het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma?

De regeling is primair bedoeld voor inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Maar ook inwoners van andere dorpen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning uit het Groningen-gasveld kunnen een aanvraag indienen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door maatschappelijke organisaties, coöperaties of ondernemingen met een publieke functie zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen). Genoemde instanties kunnen initiatieven aandragen die bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in de omgeving. Vanuit de regeling kunt u dan een bijdrage vragen om uw initiatief te realiseren.

Hier vindt u een aantal projecten die al gerealiseerd zijn

Welke punten wegen mee bij het toekennen van een bijdrage?

Bij het toekennen van een bijdrage aan uw initiatief, is een aantal onderwerpen van belang:

 • De bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving
 • De bijdrage aan de verbetering van de sociale cohesie
 • Het draagvlak voor het initiatief binnen de samenleving
 • De duurzaamheid van het plan in de breedste zin van het woord
 • De bijdrage aan de structurele verbetering van het imago en het perspectief van de regio
 • De aansluiting bij andere plannen en activiteiten in de regio
 • De mate waarin het plan ‘zonder obstakels’ is
 • De mate van cofinanciering


Voor evenementen, musea, de verduurzaming van sportaccommodaties, projecten op het gebied van media en hulp bij het maken van projectplannen gelden aanvullende voorwaarden.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een bijdrage?

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma:

 • Aanvragen van overheden en/of aanvragen die vallen onder het publiek domein van de overheid.
 • Aanvragen met een sterk individueel karakter, aanvragen van onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
 • Aanvragen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
 • Aanvragen die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving en/of NAM-bedrijfsprincipes.
 • Initiatieven die niet ten goede komen aan het gebied boven het Groningen-gasveld.
 • Aanvragen die te maken hebben met de aanschaf van onroerend goed of de renovatie, restauratie of inrichting daarvan.
 • Aanvragen die te maken hebben met het planvorming.
 • Projecten die al een bijdrage hebben ontvangen van het Loket Leefbaarheid of één van de andere programma’s van Kansrijk Groningen.
 • Initiatieven die verzoeken om structurele steun of een bijdrage in natura.
 • Fondswervingsacties. Het programma ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig.

Zoals hiervoor aangegeven komen projecten die al ondersteund worden door het Loket Leefbaarheid of een van de andere Kansrijk Groningen programma’s niet in aanmerking voor een bijdrage. Uitzondering kan gemaakt worden als er binnen de projecten onderdelen zitten die:

 • Niet passen binnen de kaders van de andere regelingen
 • Opgezet kunnen worden als zelfstandig project
 • Passen binnen de kaders en criteria van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma.

Aanvragen, hoe doet u dat?

Loket Leefbaarheid: aanvragen tot 10.000 euro

Aanvragen tot € 10.000 kunt U indienen bij het Loket Leefbaarheid. Het Loket Leefbaarheid is ook onderdeel van ‘Kansrijk Groningen’. Een aanvraag bij het Loket Leefbaarheid kunt u indienen via onderstaande link.

Dien een aanvraag in bij het Loket Leefbaarheid

Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma: 10.000 euro en meer

Wilt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage boven € 10.000, dan werkt dat als volgt:

 1. U heeft een idee voor een mooi initiatief.
 2. U vult het aanvraagformulier in, inclusief projectvoorstel. Dit voorstel moet een aantal vaste onderdelen bevatten. Deze vindt u in het aanvraagformulier.
 3. Na ontvangst maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
 4. Vervolgens wordt uw aanvraag op een aantal punten getoetst.
 5. U krijgt van ons bericht over de uitkomst.
 6. Bij toekenning van een bijdrage maken we afspraken met u over de gewenste tegenprestatie.

Uw aanvraag kan om diverse redenen worden voorgelegd aan een onafhankelijke Adviescommissie. Deze bestaat uit personen die vanuit een verschillende expertise betrokken zijn bij de regio en de opgaven die er liggen.

Voor vragen of een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met Janny Wilkens (0592-363149). U kunt ook een e-mail sturen naar leefbaarheid@nam.nl.

Dien een aanvraag in bij het Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.