De regeling is een privaatrechtelijke regeling waarbij NAM de regeling uitvoert. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van onafhankelijke marktpartijen als het om het toetsen van technische en financiële documenten gaat.
De oorspronkelijke nieuwbouwregeling uit 2014 is in overleg met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) herijkt. Met de herijkte nieuwbouwregeling wordt een vervolg gegeven aan de nieuwbouwregeling voor een periode van twee jaar. Deze nieuwbouwregeling vloeit voort uit afspraken die in het Meerjarenprogramma (MJP) van de NCG staan beschreven.

In de herijkte regeling is onder andere de procentuele vergoeding verhoogd. Ook is er aanvullend op de oorspronkelijke regeling voor ontwikkelaars buiten de 0,1g pga contour ruimte om:

  • ook gebruik te maken van de herijkte nieuwbouwregeling,
  • of vanwege de prioritering op het kerngebied te kiezen om achteraf te versterken aan de hand van de versterkingsprioritering van de NCG en een schriftelijke bevestiging van NAM te ontvangen dat NAM de kosten van een eventuele toekomstige versterking zal vergoeden wanneer NAM dan aansprakelijk is voor de kosten van deze versterkingsoperatie. 

Meer informatie over de afspraken is te vinden in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017 – 2021  pagina 109.

Komt u in aanmerking voor de herijkte Nieuwbouwregeling?

De Nieuwbouwregeling is voor iedereen die in de aardbevingsregio op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR) aardbevingsbestendig wenst te bouwen. In de NPR zijn bouwregels en normen opgenomen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken. De NPR is te downloaden via volgende link.

Met terugwerkende kracht is de regeling geldig vanaf 23 december 2016. De regeling loopt tot en met 23 december 2018. Voor reeds lopende projecten geldt een overgangsperiode. Meer informatie treft hierover, treft onderaan deze webpagina aan.

Basisvoorwaarden voor de herijkte regeling zijn:

  • Het bouwplan is vergunningplichtig en de beoogde nieuwbouw wordt uitgevoerd in het ten tijde van de aanvraag geldende toepassingsbied van de NPR. Momenteel is dat de door het KNMI vastgestelde gebied boven het Groningen-gasveld, met piekgrondversnelling van 0.04g en hoger.
  • De bouwsom moet hoger zijn dan 33.000 euro (excl. btw).
  • De uitbreiding (nieuwbouw) betreft geen interne uitbreiding, maar een ‘zelfstandige’ uitbouw of aanbouw, die constructief onafhankelijk is van de bestaande bouw.
  • Constructieberekeningen moeten aangeleverd worden op basis van het meest recente versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998).
  • U bent zelf opdrachtgever of planontwikkelaar voor de nieuwbouw.

Als u aardbevingsbestendig nieuwbouw wilt realiseren in de aardbevingsregio en aan bovenstaande voorwaarde voldoet, kunt u een hier een aanvraag indienen om deel te nemen aan de Nieuwbouwregeling.

Welke ondersteuning biedt de regeling?

De nieuwbouwregeling biedt technische en financiële ondersteuning.

Technische ondersteuning

Als u meedoet aan de Nieuwbouwregeling bieden we u technische ondersteuning. Uw bouwontwerp wordt door daarvoor aangestelde ervaren externe constructeurs en adviseurs beoordeeld op aardbevingsbestendigheid. De constructeurs bekijken op hoofdlijnen in hoeverre het bouwontwerp integraal en aardbevingsbestendiger is ontworpen en kunnen u voorzien van advies. De Nieuwbouwregeling biedt drie soorten technisch advies:

  • Consultaties: een gesprek over het ontwerp met een projectleider van de regeling, de mogelijkheden en keuzes, het bouwsysteem, etc.
  • Screening: een beoordeling van het ontwerp voordat de berekening van de aardbevingsbelasting is gemaakt.
  • Toetsing: een beoordeling van het ontwerp aan de hand van een berekening conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998).

Financiële bijdrage

Als blijkt dat uw ontwerp aan de grenstoestand Near Collapse van de NPR voldoet, kunt u gebruik maken van een financiële bijdrage voor uw aardbevingsbestendig bouwplan. U ontvangt een vastgesteld percentage van de totale bouwsom van het project. Het enige dat na toekenning van u gevraagd wordt, is om middels een schriftelijke verklaring en foto’s aan te tonen dat u de voorgestelde maatregelen volgens de constructieve berekeningen met inachtneming van de hiervoor beschreven toetsing (second opinion) heeft gerealiseerd. Hiermee heeft u snel uitsluitsel over de bijdrage en kan de vergoeding meestal geschieden rond de uitvoering van de casco van het gebouw en nog voor de totale oplevering van de bouw. Als de meerkosten lager uitvallen dan de verstrekte vergoeding, komt het verschil aan u ten goede. 

De procentuele vergoeding is tijdens de herijking verhoogd en gebaseerd op de ervaringen van afgelopen drie jaar voor vergelijkbare projecten in de regio. De NCG is betrokken bij een jaarlijkse evaluatie van het percentage of na aanpassingen aan de NPR. 

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn waardoor het generieke percentage niet toereikend is, bijvoorbeeld doordat de grondomstandigheden ongunstig uitgevallen als de NPR wordt toegepast of de ontwerpvrijheid beperkt is vanwege bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht. U kunt dan aanspraak maken op de maatwerkregeling. Om een bijdrage te verkrijgen via maatwerk is een aantoonbaar integraal aardbevingsbestendig ontwerp een eis. In dit traject zullen alle redelijke meerkosten aangetoond en beoordeeld moeten worden. Daarmee betreft dit een langdurig traject waarbij de hoogte van de vergoeding pas bekend is, als de beoordeling van beide varianten gereed is.

Indien noodzakelijk, is er na het doorlopen van de maatwerkregeling nog de mogelijkheid voor een arbitrage traject. Binnen de regeling is het mogelijk voor een arbitragetraject kiezen bij wederzijdse instemming van partijen. Voorzien wordt dat dit met name het geval zal zijn bij materiële geschillen met professionele partijen bij de maatwerkregeling. In het arbitrage traject zal zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande instituten/regelingen, bijvoorbeeld NAI-arbitrage of Arbitrage voor de Bouw (AvB). Deze uitspraak bindt beide partijen. Alleen voor particuliere opdrachtgevers kan daarna worden gekozen om op juridische basis naar de (kanton)rechter te stappen.

Tevens treft u hier een uitgebreide beschrijving van het proces, de producten die u dient aan te leveren en de termijnen van behandeling.

Wat is de hoogte van de financiële vergoeding?

Procentuele Vergoeding

De procentuele vergoeding betreft een vast percentage van de totale bouwkosten excl. BTW. De vaste percentages zijn gebaseerd op ervaringscijfers en komen overeen met de redelijke meerkosten die gemaakt worden om conform NPR 9998 te bouwen. De NCG is betrokken bij een jaarlijkse evaluatie van het percentage. 

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend aan de opdrachtgever van een nieuwbouwproject als het ontwerp voldoet aan de Near Collapse grenstoestand in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998). Het enige dat na toekenning van u gevraagd wordt is om met foto’s aan te tonen dat u de voorgestelde maatregelen heeft gerealiseerd. Hiermee krijgt u snel uitsluitsel over de bijdrage en kan de vergoeding meestal geschieden voor aanvang van de bouw. Als de meerkosten lager uitvallen dan de verstrekte vergoeding, komt het verschil aan u ten goede. 

De vergoedingspercentages zijn weeggegeven in onderstaande drie tabellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in locatie van het project, totale bouwsom en type gebouw. Het type bouwwerk wordt bepaald aan de hand van de gevolgklasse CC1, CC2 en CC3 op basis van NPR 9998.

Bij de vergoedingspercentages geldt dat de vergoeding alleen wordt toegekend indien aardbevingsbelasting hoger is dan de windbelasting, ook al zijn de detailleringsregels van toepassing wanneer windbelasting maatgevend is. Indien windbelasting maatgevend blijkt, worden de kosten van de NPR controle-berekening vergoed op basis van daadwerkelijk besteedde kosten, met maximum van 15.000 euro excl. BTW als mede de meerkosten van de aanpassing van de detaillering.

Piekgrondversnelling (PGA) CC1: woningen tot 250.000 euro (bouwsom excl. btw) per woning
< 0,10g 5,0%
0,10g tot 0,15g 8,0%
0,15g tot 0,30g 10,0%
> 0,30g 10,0%
CC2 en CC3 gebouwen, bouwsom excl. BTW <0,10g 0,10g tot 0,15g 0,15g tot 0,30g >0,30g
€ 0 – € 1.000.000 10,00% 10,0% 10,0% 10,0%
€ 1.000.001 – € 5.000.000 5,00% 5,0% 10,0% 10,0%
€ 5.000.001 – € 20.000.000 2,0% 5,0% 5,0% 5,0%
>€ 20.000.000 maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk
Piekgrondversnelling (PGA) CC1: bv schuren, stallen t/m 1 mln. euro (excl. btw)
< 0,10g 2,5%
0,10g tot 0,15g 2,5%
0,15g tot 0,30g 5,0%
> 0,30g 5,0%

Maatwerkregeling integraal ontwerpen

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn waardoor het generieke percentage niet toereikend is, bijvoorbeeld doordat de grondomstandigheden ongunstig uitgevallen als de NPR wordt toegepast of de ontwerpvrijheid beperkt is vanwege bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht. U kunt dan aanspraak maken van de maatwerkregeling. Om een bijdrage te verkrijgen via maatwerk is een integraal aardbevingsbestendig ontwerp een eis. Integraal ontwerpen is een aanpak waar al voor het ontwerpproces, in het programma van eisen, de uitgangspunten zoals beschreven in de NPR 9998 meegenomen worden, samen met de kaders van het bouwbesluit en de gebruikswensen. Met deze aanpak is het mogelijk te komen tot een optimaal verantwoord ontwerp waaruit duidelijk af te leiden is dat NPR een belangrijk rol heeft gespeeld in gemaakte ontwerpkeuzes. Een nadere uitleg over integraal ontwerp en voorwaarden om gebruik te kunnen maken van maatwerk kunt u hier

Het algemene uitgangspunt is dat de BTW component niet tot extra kosten en/of opbrengsten mag leiden voor de aanvrager. Als sprake is van maatwerk, wordt de BTW over de bijdrage van NAM per geval bekeken. In het geval de toekenning uit de nieuwbouwregeling aan een particulier wordt gedaan, wordt deze toekenning inclusief BTW uitgekeerd. In alle andere gevallen zullen we in overleg met fiscale adviseurs overleggen over de BTW- consequenties voor de aanvrager en NAM.

Als sprake is van maatwerk wordt de bijdrage ofwel eenmalig op het moment dat NPR gerelateerde maatregelen aangebracht zijn, of in termijnen overgemaakt, afhankelijk van de (marktconforme) afspraken tussen de aanvrager en de uitvoerend aannemer. Bij koopprojecten wordt het bedrag na toekenning in een depot bij de notaris gestort en in termijnen uitgekeerd. Er wordt in overleg met de opdrachtgever vastgelegd hoe om te gaan met uitbetaling.

Welke overgangsperiode geldt er?

Alle nieuwe aanvragen worden conform de nieuwe regeling in behandeling genomen. Dit geldt ook met terugwerkende kracht tot 23 december 2016. De regeling loopt tot en met 23 december 2018. Voor aanvragen van vóór 23 december 2016 geldt dat als er sprake is van maatwerk en er reeds stukken zijn aangeleverd door de aanvrager, de aanvrager in overleg met NAM de keuze krijgt om onder de oude of nieuwe regeling behandeld te worden. Voor overige projecten geldt dat gebruik wordt gemaakt van de nieuwe regeling en verhoogde vergoedingspercentages. Projecten die na 23 december 2016 een toekenning hebben ontvangen op basis van een procentuele vergoeding vooraf aan de herijking, kunnen een verzoek voor herziening indienen. Deze aanvraag kan digitaal worden ingediend via het e-mailadres: nieuwbouw@nam.nl

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich aanmelden voor de Nieuwbouwregeling door het aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op voor een intakegesprek.

Waar is aanvullende informatie te vinden over het gebruik van de regeling?

NAM verzorgt een rapportage over de regeling waaronder ook de vergoedingen. Deze gegevens worden via Cijfers en Feiten op nam.nl gepubliceerd. De rapportage bestaat uit: aantallen projecten, aantallen huisnummers/eenheden, totale toekenningen per gemeente, typen aanvragen, typen objecten, typen vergoeding (percentages/ maatwerk) etc.

De rapportages zijn geaggregeerd vanwege privacyregelgeving.

Klik hier voor Downloads:

Toelichting Maatwerk integraal ontwerpen

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.