De regeling is een privaatrechtelijke regeling waarbij NAM de regeling uitvoert. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van onafhankelijke marktpartijen als het om het toetsen van technische en financiële documenten gaat.

De nieuwbouwregeling is in 2017 in overleg met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) herijkt. Met de herijkte nieuwbouwregeling wordt een vervolg gegeven aan de nieuwbouwregeling voor een periode van twee jaar (2016-2018). Deze nieuwbouwregeling vloeit voort uit afspraken die in het Meerjarenprogramma (MJP) uit 2016 van de NCG staan beschreven

In de herijkte regeling is onder andere de procentuele vergoeding verhoogd. Ook is er aanvullend op de oorspronkelijke regeling voor particulieren en ontwikkelaars buiten de 0,1g pga contour ruimte om:

 1. gebruik te maken van de nieuwbouwregeling,
 2. of vanwege de prioritering op het kerngebied te kiezen om achteraf te versterken aan de hand van de versterkingsprioritering van de NCG en een schriftelijke bevestiging van NAM te ontvangen dat NAM de kosten van een eventuele toekomstige versterking zal vergoeden wanneer NAM dan aansprakelijk is voor de kosten van deze versterkingsoperatie.

Meer informatie over de afspraken is te vinden in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017 – 2021.

Doelen van de regeling

 1. Bieden van technische en financiële ondersteuning in de periode van de onzekerheid over de normen om de kans op afname van de bouwproductie te verkleinen in het gebied omschreven door de norm.
 2. Stimuleren van integraal ontwerpen met NPR 9998.
 3. Kennisdeling en kennisontwikkeling rondom NPR 9998 en integraal ontwerpen.

Komt u in aanmerking voor de Nieuwbouwregeling?

De Nieuwbouwregeling is voor iedereen die in de aardbevingsregio op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR9998) aardbevingsbestendig wenst te bouwen. In de NPR zijn bouwregels en normen opgenomen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken.

De herijkte regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016 en loopt tot en met 23 december 2018. Voor reeds lopende projecten geldt een overgangsperiode. Meer informatie treft hierover, treft onderaan deze webpagina aan.

Basisvoorwaarden voor de herijkte regeling zijn:

 • Het bouwplan is vergunningplichtig en de beoogde nieuwbouw wordt uitgevoerd in het ten tijde van de aanvraag geldende toepassingsbied van de NPR. Momenteel is dat de door het KNMI vastgestelde gebied boven het Groningen-gasveld, met piekgrondversnelling van 0.05g en hoger.
 • De bouwsom moet hoger zijn dan 33.000 euro (excl. btw).
 • De uitbreiding (nieuwbouw) betreft geen interne uitbreiding, maar een ‘zelfstandige’ uitbouw of aanbouw, die constructief onafhankelijk is van de bestaande bouw.
 • Constructieberekeningen moeten aangeleverd worden op basis van het meest recente versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998).
 • U bent zelf opdrachtgever of planontwikkelaar voor de nieuwbouw.

Als u aardbevingsbestendig nieuwbouw wilt realiseren in de aardbevingsregio en aan bovenstaande voorwaarde voldoet, kunt u een hier een aanvraag indienen om deel te nemen aan de Nieuwbouwregeling.

Welke ondersteuning biedt de regeling?

De nieuwbouwregeling biedt technische en financiële ondersteuning.

Technische ondersteuning

Als u meedoet aan de Nieuwbouwregeling bieden we u technische ondersteuning. Uw bouwontwerp wordt door daarvoor aangestelde ervaren externe constructeurs en adviseurs beoordeeld op aardbevingsbestendigheid. De constructeurs bekijken op hoofdlijnen in hoeverre het bouwontwerp integraal en aardbevingsbestendiger is ontworpen en kunnen u voorzien van advies. De Nieuwbouwregeling biedt drie soorten technisch advies:

 • Consultaties: een gesprek over het ontwerp met een projectleider van de regeling, de mogelijkheden en keuzes, het bouwsysteem, etc.
 • Screening: een beoordeling van het ontwerp voordat de berekening van de aardbevingsbelasting is gemaakt.
 • Toetsing: een beoordeling van het ontwerp aan de hand van een berekening conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998).

Financiële bijdrage

Er zijn twee manieren om met via de Nieuwbouwregeling een financiële bijdrage te krijgen:

 • Procentuele vergoeding
 • Maatwerk vergoeding
Procentuele vergoeding

Als blijkt dat uw ontwerp aan de grenstoestand Near Collapse van de NPR voldoet, kunt u gebruik maken van een financiële bijdrage voor uw aardbevingsbestendig bouwplan. U ontvangt een vastgesteld percentage van de totale bouwsom van het project. Het enige dat na toekenning van u gevraagd wordt, is om middels een schriftelijke verklaring en foto’s aan te tonen dat u de voorgestelde maatregelen volgens de constructieve berekeningen met inachtneming van de hiervoor beschreven toetsing (second opinion) heeft gerealiseerd. Hiermee heeft u snel uitsluitsel over de bijdrage en kan de vergoeding meestal geschieden rond de uitvoering van de casco van het gebouw en nog voor de totale oplevering van de bouw. Als de meerkosten lager uitvallen dan de verstrekte vergoeding, komt het verschil aan u ten goede.

De procentuele vergoeding is gebaseerd op de gebruikservaringen van de afgelopen drie jaar voor vergelijkbare projecten in de regio. De NCG is betrokken bij een jaarlijkse evaluatie van de percentages. Ook een update van de NPR kan leiden tot aanpassing van de regeling.

Maatwerk vergoeding

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn waardoor het generieke percentage niet toereikend is, bijvoorbeeld doordat de grondomstandigheden ongunstig uitgevallen als de NPR wordt toegepast of de ontwerpvrijheid beperkt is vanwege bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht. U kunt dan aanspraak maken op de maatwerkregeling. Om een bijdrage te verkrijgen via maatwerk is een aantoonbaar integraal aardbevingsbestendig ontwerp een eis. U dient aan te tonen dat vanaf de initiatief fase de NPR9998 is meegenomen in het ontwikkeltraject. In de maatwerk zullen alle redelijke meerkosten aangetoond en beoordeeld moeten worden. Daarmee betreft dit een langer traject waarbij de hoogte van de vergoeding pas bekend is, als de beoordeling van de aanvullende maatregelen gereed is.

Uitbetaling financiële bijdrage

Nadat is aangetoond dat de NPR gerelateerde constructieonderdelen zijn aangebracht wordt de financiële bijdrage overgemaakt aan de opdrachtgever. Bij grote projecten kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over uitbetaling in termijnen en/of het storten van de bijdrage in depot bij de notaris. In overleg met de opdrachtgever wordt de wijze van uitbetaling vastgelegd.

BTW

Het algemene uitgangspunt is dat de BTW component niet tot extra kosten en/of opbrengsten mag leiden voor de aanvrager. In het geval de toekenning uit de nieuwbouwregeling aan een particulier wordt gedaan, wordt deze toekenning inclusief BTW uitgekeerd. In alle andere gevallen zullen we in overleg met fiscale adviseurs overleggen over de BTW- consequenties voor de aanvrager en NAM.

Arbitrage

Indien noodzakelijk, is er na het doorlopen van de maatwerkregeling nog de mogelijkheid voor een arbitrage traject. Binnen de regeling is het mogelijk voor een arbitragetraject kiezen bij wederzijdse instemming van partijen. Voorzien wordt dat dit met name het geval zal zijn bij materiële geschillen met professionele partijen bij de maatwerkregeling. In het arbitrage traject zal zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande instituten/regelingen, bijvoorbeeld NAI-arbitrage of Raad van Arbitrage voor de Bouw. Deze uitspraak bindt beide partijen. Alleen voor particuliere opdrachtgevers kan daarna worden gekozen om op juridische basis naar de (kanton)rechter te stappen.

Tevens treft u hier een uitgebreide beschrijving van het proces, de producten die u dient aan te leveren en de termijnen van behandeling.

Wat is de hoogte van de financiële vergoeding?

Procentuele Vergoeding

De procentuele vergoeding betreft een vast percentage van de totale bouwkosten excl. BTW. De vaste percentages zijn gebaseerd op ervaringscijfers en komen overeen met de redelijke meerkosten die gemaakt worden om conform NPR 9998 te bouwen. De NCG is betrokken bij een jaarlijkse evaluatie van de percentages.

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend aan de opdrachtgever van een nieuwbouwproject als het ontwerp voldoet aan de grenstoestand Near Collapse in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998). Het enige dat na toekenning van u gevraagd wordt is om met foto’s aan te tonen dat u de voorgestelde maatregelen heeft gerealiseerd. Hiermee krijgt u nog voor aanvang van de bouw uitsluitsel over de bijdrage. Als de meerkosten lager uitvallen dan de verstrekte vergoeding, komt het verschil aan u ten goede.

De vergoedingspercentages zijn weergegeven in onderstaande drie tabellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in locatie van het project, totale bouwsom en type gebouw. Het type bouwwerk wordt bepaald aan de hand van de gevolgklassen CC1 tot en met CC4 op basis van NPR 9998.

Bij de vergoedingspercentages geldt dat de vergoeding alleen wordt toegekend indien de aardbevingsbelasting hoger is dan de windbelasting, ook al zijn de detailleringsregels van toepassing wanneer windbelasting maatgevend is. Indien windbelasting maatgevend blijkt, worden de kosten van de NPR controle-berekening vergoed op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten, met maximum van 15.000 euro excl. BTW als mede de meerkosten van de aanpassing van de detaillering.

Piekgrondversnelling (PGA) CC1: woningen tot 250.000 euro (bouwsom excl. btw) per woning
< 0,10g 5,0%
0,10g tot 0,15g 8,0%
0,15g tot 0,30g 10,0%
> 0,30g 10,0%
CC2,CC3 & CC4 gebouwen, bouwsom excl. BTW Pga*<0,10g 0,10g tot 0,15g 0,15g tot 0,30g Pga*>0,30g
€ 0 – € 1.000.000 10,00% 10,0% 10,0% 10,0%
€ 1.000.001 – € 5.000.000 5,00% 5,0% 10,0% 10,0%
€ 5.000.001 – € 20.000.000 2,0% 5,0% 5,0% 5,0%
>€ 20.000.000 maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk
Piekgrondversnelling (PGA) CC1: bv schuren, stallen t/m 1 mln. euro (excl. btw)
< 0,10g 2,5%
0,10g tot 0,15g 2,5%
0,15g tot 0,30g 5,0%
> 0,30g 5,0%
 • Pga ref o.b.v. herhalingstijd 475 jaar webtool Seismische Krachten NEN

Maatwerkvergoeding integraal ontwerpen

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn waardoor het generieke percentage niet toereikend is, bijvoorbeeld doordat de grondomstandigheden ongunstig uitgevallen als de NPR wordt toegepast of de ontwerpvrijheid beperkt is vanwege bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht. U kunt dan aanspraak maken van de maatwerkvergoeding. Om een bijdrage te verkrijgen via maatwerk is een integraal aardbevingsbestendig ontwerp een eis. Integraal ontwerpen is een aanpak waar al voor het ontwerpproces, in het programma van eisen, de uitgangspunten zoals beschreven in de NPR 9998 meegenomen worden, samen met de kaders van het bouwbesluit en de gebruikswensen. Met deze aanpak is het mogelijk te komen tot een optimaal verantwoord ontwerp waaruit duidelijk af te leiden is dat NPR een belangrijk rol heeft gespeeld in gemaakte ontwerpkeuzes.

Voor een nadere toelichting van het begrip integraal ontwerp en de voorwaarden kunt het document Proces tot integraal ontwerp lezen.

Welke overgangsperiode geldt er?

De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 23 december 2016. Voor aanvragen van vóór 23 december 2016 geldt dat als er sprake is van maatwerk en er reeds stukken zijn aangeleverd door de aanvrager, de aanvrager in overleg met NAM de keuze krijgt om onder de oude of nieuwe regeling behandeld te worden. Voor overige projecten geldt dat gebruik wordt gemaakt van de nieuwe regeling en verhoogde vergoedingspercentages. Projecten die na 23 december 2016 een toekenning hebben ontvangen op basis van een procentuele vergoeding vooraf aan de herijking, kunnen een verzoek voor herziening indienen.

De regeling loopt tot en met 23 december 2018.

Status NPR

Op dit moment maakt de NPR9998 nog geen onderdeel uit van het bouwbesluit. Het is daarom nog niet verplicht de NPR9998 aan te houden bij nieuwbouwprojecten. De verwachting is dat op termijn de NPR9998 opgenomen zal worden in het bouwbesluit.

De NPR9998 is nog in ontwikkeling. In juni 2017 heeft de NEN-commissie een update van de NPR gepubliceerd. De NPR9998:juni 2017 is van toepassing op deze regeling inclusief de webtool <http://seismischekrachten.nen.nl/webtool.php> om de pga waarden te bepalen.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich aanmelden voor de Nieuwbouwregeling door het aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op voor een intakegesprek.

Voor vragen of meer informatie kunt u een mail sturen naar nieuwbouw@nam.nl.

Downloads:

Feiten & Cijfers NAM Nieuwbouwregeling
Toelichting Maatwerk integraal ontwerpen
Het slimme bouwen
Het slimme bouwen (agro)

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.