Doel van de Waarderegeling

Door de aardbevingsrisico’s in Noordoost-Groningen kan het voorkomen dat de verkoopprijs van uw huis lager is uitgevallen. De Waarderegeling van NAM compenseert de lagere verkoopprijs van verkochte woningen als gevolg van aardbevingsrisico’s in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland (voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum), Midden-Groningen (voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) en het grondgebied dat per 1-1-2016 tot de gemeente Ten Boer behoorde (en inmiddels deel uitmaakt van de gemeente Groningen)

Wie komen in aanmerking voor de Waarderegeling?

U kunt zich aanmelden voor de Waarderegeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een woning of een bedrijfspand;
 • Het gaat om een woning die verkocht is na 25 januari 2013;
 • De verkochte woning is gelegen binnen de gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland (voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum), Midden-Groningen (voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) en het grondgebied dat per 1-1-2016 tot de gemeente Ten Boer behoorde (en inmiddels deel uitmaakt van de gemeente Groningen);
 • De aanvraag voor de regeling is ingediend binnen 1 jaar na levering van de woning;
 • Heeft u een bedrijfsmatig object verkocht? Meldt u zich dan aan via hetzelfde aanvraagformulier (alhoewel niet alle gegevens van toepassing zijn). Vanzelfsprekend zal het taxatieproces bedrijfsmatig worden beoordeeld.

Aanmelden voor de Waarderegeling

Voor een goede beoordeling van uw situatie verzoeken wij u het aanvraagformulier waarderegeling in te vullen. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen via 0592 363 800.

Conform overheidsbeleid werken NAM-medewerkers tot nader order zoveel mogelijk thuis ter voorkomen van besmetting en verspreiding van het coronavirus. We verzoeken u daarom vriendelijk het aanvraagformulier digitaal aan ons te doen toekomen. Uiteraard blijft het mogelijk uw aanvraag per post in te dienen, in dat geval zal uw aanvraag worden opgepakt zodra onze medewerkers weer vanuit kantoor kunnen werken. Ook in het vervolg van de procedure kan vertraging optreden, omdat woningopnames voorlopig niet plaatsvinden. We hopen op uw begrip.

Benodigde documenten

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het door u ingevulde aanvraagformulier nodig. Daarnaast verzoeken wij u de volgende documenten aan te leveren, zodat wij uw aanvraag op zorgvuldige wijze kunnen afhandelen:

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier voor de Waarderegeling;
 • een kopie van de Koopovereenkomst;
 • optioneel alle voor u relevante documenten m.b.t. de verkoop van uw woning en m.b.t. de verkochte woning. Denk bijvoorbeeld aan een verkoopbrochure, WOZ-beschikkingen en taxatierapporten.

Behalve deze documenten, vragen we uiteraard ook uw medewerking om de regeling uit te kunnen voeren. Verder verzoeken we u ervoor te zorgen dat schades aan uw woning als gevolg van aardbevingen (voor verkoop of tussen verkoop en levering van de verkochte woning) altijd zijn gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (voorheen bij NAM).

Beoordeling aanvraag en taxatie

Wanneer uw aanvraag is beoordeeld en er is vastgesteld dat u in aanmerking voor de regeling, maakt het taxatiebureau een afspraak voor opname van de verkochte woning. Deze opname wordt uitgevoerd door 1 of 2 taxateurs. Deze onafhankelijke taxateurs taxeren de woning zorgvuldig door het doorlopen van een aantal stappen in het taxatieproces.

Na opname van de verkochte woning, wordt vastgesteld wat de waardedaling van de woning is als gevolg van het aardbevingsrisico. Zo worden andere effecten op de waarde van uw woning uitgesloten, zoals krimp en eventuele economische omstandigheden. U ontvangt van de taxateurs een conceptrapport. U mag op dit rapport reageren. Vervolgens maken de taxateurs het rapport definitief en versturen dit aan NAM.

Dit kunt u verwachten na taxatie van de woning

Nadat de door u verkochte woning getaxeerd is, krijgt u de volgende documenten toegezonden:

 • het definitieve taxatierapport met daarin een advies van de taxateurs aan NAM;
 • het compensatievoorstel van NAM (Dit voorstel van NAM is in principe conform het advies van de taxateurs. Als NAM van dit advies afwijkt, dan zal uitgelegd worden waarom.);
 • in het geval wij u een bedrag ter compensatie voorstellen, een overeenkomst ter ondertekening.
 • dit compensatievoorstel is 8 weken geldig waarna het zal komen te vervallen

Driedeskundigentaxatie

Bent u niet akkoord met het voorstel van NAM? Dan is het mogelijk om een driedeskundigentaxatie aan te vragen. Na afronding van deze taxatie ontvangt u een nieuw compensatievoorstel, dat hoger, gelijk of lager kan zijn dan het oorspronkelijke voorstel. Het oorspronkelijke voorstel van NAM vervalt wanneer u gebruikmaakt van deze procedure.

Voor deze driedeskundigentaxatie wordt een eigen bijdrage van 300 euro van u gevraagd. Indien de uitkomst van de driedeskundigentaxatie afwijkt van de uitkomst van de eerste taxatie én u het compensatievoorstel van NAM op basis van dit advies accepteert, ontvangt u de eigen bijdrage van 300 Euro terug. Om het u makkelijk te maken hebben we hier een lijst toegevoegd met deskundigen die eerder t.b.v. deze procedure door aanvragers zijn ingeschakeld

De methodologische verantwoording van de Waarderegeling

In de methodologische verantwoording wordt – om aan de voorwaarde van transparantie te voldoen – de systematiek achter de Waarderegeling zo goed mogelijk uitgelegd. Er is geprobeerd om de methode – ondanks haar complexiteit – zo begrijpelijk mogelijk toe te lichten, zodat deze tekst niet alleen geschikt is als methodologische verantwoording richting deskundigen, maar tevens als verantwoording richting een breed publiek van geïnteresseerden. U kunt de methodologische verantwoording hier vinden.

Onderzoek naar waarde van woningen

Sinds 2013 wordt er door diverse partijen onderzoek gedaan naar het effect van aardbevingen op de woningmarkt en huizenprijzen in het aardbevingsgebied. Deze onderzoeken zijn gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ortec Finance, Atlas voor Gemeenten, de Vrije Universiteit Amsterdam, Spring Associates en de Rijksuniversiteit Groningen.

Zowel de gebruikte methodiek voor het berekenen van eventuele waardedaling door aardbevingen als de uitkomsten verschillen. Hier vindt u de diverse rapporten.

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Groningen-gasveld specifieke regelingen

De aardbevingen hebben impact op de regio. Er zijn regelingen waar de inwoners van het gebied boven het Groningen-gasveld gebruik van kunnen maken.

Educatie

NAM stimuleert samenwerking op het gebied van educatie en opleiding. Met name met regionale kennisinstituten en scholen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.