De specialisten houden zich bezig met alle aspecten van de invloed van onze activiteiten. Of het nu gaat om milieukwesties, sociale impact, gezondheidsrisico’s of leefbaarheid. Ook zijn de teams verantwoordelijk voor de contacten met alle betrokken partijen. Van individuele bewoners, bewonersorganisaties en actiegroepen tot plaatselijke overheden en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Omgevingsmanagement

Gaswinning is meer dan alleen het winnen van gas. Onze aanwezigheid in een gebied kan gevolgen hebben voor de omgeving. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Waar mogelijk spelen we in op kansen. In een omgevingsproces kijken we samen met overheden, instanties en omwonenden naar hoe een gebied zich het beste kan ontwikkelen. Welke kansen en bedreigingen zijn er? Ook komt de nut en noodzaak van gaswinning aan de orde. Met alle belanghebbenden wordt gekeken onder welke voorwaarden gaswinning plaats kan vinden. Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen, en kunnen die worden weggenomen?

Totaalaanpak

NAM hanteert een totaalaanpak om eventuele overlast door onze activiteiten te voorkomen en waar nodig terug te dringen. Daarbij houden we onder meer rekening met:

  • onze fysieke aanwezigheid
  • hinder en overlast door geluid, verkeer en licht
  • effecten van bodemdaling en aardbevingen
  • veiligheidskwesties
  • structurele communicatie met overheden, instanties en omwonden over activiteiten en projecten
  • sociale investeringen.

Voorbeelden van maatregelen

Impact Maatregel

LandgebruikKlachtenprocedure

 

Huurovereenkomsten voor locaties en pijpleidingen

Landschappelijke inpassing

Hinder en overlast: geluid, licht, verkeer, bodemdaling, aardbevingen

Klachtenprocedure

Geluidreducerende maatregelen

Standaardstreven: minimalisatie lichteffecten

Transportplannen voor optimale routes en rijtijden in relatie tot de omgeving

Monitoring en waterpeilaanpassingen in samenwerking met waterschappen

Schade-afhandelingsproces/schade-onderzoek

Veiligheid

Toepassing van risicorichtlijnen conform wet- en regelgeving

Aparte NAM-calamiteitenorganisatie

Samenwerkingsverband met Veiligheidsregio's

Aanwezigheid Structurele communicatie met lokale en provinciale overheden over standaardactiviteiten en projecten

Sociale investeringen

Gericht op buren en belangenorganisaties rondom NAM-activiteiten

Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma

Werkgelegenheidsprogramma

Donaties en sponsoring

Stimulering lokaal ondernemerschap

Meer over NAM en de samenleving

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.