De specialisten houden zich bezig met alle aspecten van de invloed van onze activiteiten. Of het nu gaat om milieukwesties, sociale impact of gezondheidsrisico’s. Ook zijn de teams verantwoordelijk voor de contacten met alle betrokken partijen. Van individuele bewoners, bewonersorganisaties en actiegroepen tot plaatselijke overheden en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Totaalaanpak

NAM hanteert een totaalaanpak om eventuele overlast door onze activiteiten terug te dringen. Daarbij houden we onder meer rekening met:

  • onze fysieke aanwezigheid
  • hinder en overlast door geluid, verkeer en licht
  • effecten van bodemdaling en aardbevingen
  • veiligheidskwesties
  • structurele communicatie met overheden over activiteiten en projecten
  • sociale investeringen.

Voorbeelden van maatregelen

Impact Maatregel
Landgebruik

Huurovereenkomsten voor locaties en pijpleidingen

Landschappelijke inpassing

Hinder en overlast: geluid, licht, verkeer, bodemdaling, aardbevingen

Klachtenprocedure

Geluidreducerende maatregelen

Standaardstreven: minimalisatie lichteffecten

Transportplannen voor optimale routes en rijtijden in relatie tot de omgeving

Monitoring en waterpeilaanpassingen in samenwerking met waterschappen

Schade-afhandelingsproces/schade-onderzoek

Veiligheid

Toepassing van risicorichtlijnen conform wet- en regelgeving

Aparte NAM-calamiteitenorganisatie

Samenwerkingsverband met Veiligheidsregio Groningen

Aanwezigheid Structurele communicatie met lokale en provinciale overheden over standaardactiviteiten en projecten

Sociale investeringen

Gericht op buren en belangenorganisaties rondom NAM-activiteiten

Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma

Werkgelegenheidsprogramma

Donaties en sponsoring

Stimulering lokaal ondernemerschap

Meer over NAM en de samenleving

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.