Als producent van het Groningen-gasveld is het de verantwoordelijkheid van NAM om de gevolgen van de gaswinning in Groningen en de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren. Om de risico’s van aardbevingen als gevolg van gaswinning te kunnen inschatten is een uitgebreid technisch onderzoeksprogramma ingericht.

Het is ook belangrijk voor NAM om zicht te hebben op de maatschappelijke effecten van de aardgaswinning in Noordoost-Groningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in februari 2015 in een rapport uitdrukkelijk aangedrongen om in dit dossier een brede afweging te maken waarin ook de maatschappelijke effecten meegenomen moeten worden in de besluitvorming.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in zijn meerjarenprogramma eveneens een monitoringsprogramma opgenomen. Gezien zijn regierol is de verwachting dat de monitoring van de sociaaleconomische situatie in de toekomst door de NCG wordt aangestuurd. Hierover vindt inmiddels afstemming plaats tussen de NCG en NAM.

Jaarlijks rapport maatschappelijke effecten

De maatschappelijke effecten worden gemonitord in een Maatschappelijke Effecten Inventarisatie (MEI). Deze inventarisatie wordt in opdracht van NAM gemaakt door Royal Haskoning DHV. Begin 2016 is het eerste rapport van de MEI over het jaar 2015 verschenen. Hierin zijn verschillende bewonersonderzoeken en wetenschappelijke bronnen meegenomen. Op basis daarvan zijn acht impactthema’s vastgesteld: schade aan gebouwen en infrastructuur, veiligheid, overlast, gezondheid, onmacht, kwaliteit van leven, waardeontwikkeling onroerend goed en economische effecten.

Inmiddels is er een tweede rapportage over het jaar 2016. In dit rapport zijn de bevindingen voor de acht impactthema’s geactualiseerd. Doordat er continu nieuwe informatie beschikbaar komt en de rollen van betrokken partijen veranderen, geeft dit rapport een tijdsbeeld dat gezien moet worden als de situatie tot eind 2016.

Het beeld dat de MEI geeft is een algemeen beeld. Niet iedereen zal elke bevinding persoonlijk herkennen, aangezien de effecten van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen. Om recht te doen aan deze variatie in persoonlijke beleving zijn ter illustratie uitspraken van individuen en mediaberichten in de rapportages opgenomen. Daarmee wordt echter geen uitspraak gedaan over de juistheid en correctheid van aangehaalde uitspraken en berichten. Ook wordt er geen waardering of instemming gegeven aan de aangehaalde onderzoeken. De Maatschappelijke Effecten Inventarisatie probeert een breed, niet gekleurd beeld over de voor dit onderwerp beschikbare informatie overzicht te geven.

In gesprek

Als u uw mening wilt delen, ideeën heeft over verbeteren van leefbaarheid in het gebied of andere opmerkingen heeft over de Maatschappelijke Effecten Inventarisatie, dan kunt u contact met ons opnemen via mei@nam.nl

Meer over NAM en de samenleving