Als producent van het Groningen-gasveld is het de verantwoordelijkheid van NAM om de gevolgen van de gaswinning in Groningen en de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren. Om de risico’s van aardbevingen als gevolg van gaswinning te kunnen inschatten is een uitgebreid technisch onderzoeksprogramma ingericht.

Het is ook belangrijk voor NAM om zicht te hebben op de maatschappelijke effecten van de aardgaswinning in Noordoost-Groningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in februari 2015 in een rapport uitdrukkelijk aangedrongen om in dit dossier een brede afweging te maken waarin ook de maatschappelijke effecten meegenomen moeten worden in de besluitvorming.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in zijn meerjarenprogramma eveneens een monitoringsprogramma opgenomen. Gezien zijn regierol is de verwachting dat de monitoring van de sociaaleconomische situatie in de toekomst door de NCG wordt aangestuurd. 

Jaarlijks rapport maatschappelijke effecten

De maatschappelijke effecten worden gemonitord in een Maatschappelijke Effecten Inventarisatie (MEI). Begin 2016 is het eerste rapport van de MEI over het jaar 2015 verschenen. Hierin zijn verschillende bewonersonderzoeken en wetenschappelijke bronnen meegenomen. Op basis daarvan zijn acht impactthema’s vastgesteld: schade aan gebouwen en infrastructuur, veiligheid, overlast, gezondheid, onmacht, kwaliteit van leven, waardeontwikkeling onroerend goed en economische effecten.

Begin 2017 is een tweede rapportage over het jaar 2016 verschenen en medio 2018 een derde rapportage over het jaar 2017. In deze rapportages zijn de bevindingen voor de acht impactthema’s geactualiseerd. Doordat er continu nieuwe informatie beschikbaar komt en de rollen van betrokken partijen veranderen, geven deze rapporten een tijdsbeeld neer.

Het beeld dat de MEI geeft is een algemeen beeld. Niet iedereen zal elke bevinding persoonlijk herkennen, aangezien de effecten van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen. Om recht te doen aan deze variatie in persoonlijke beleving zijn ter illustratie uitspraken van individuen en mediaberichten in de rapportages opgenomen. Daarmee wordt echter geen uitspraak gedaan over de juistheid en correctheid van aangehaalde uitspraken en berichten. Ook wordt er geen waardering of instemming gegeven aan de aangehaalde onderzoeken. De Maatschappelijke Effecten Inventarisatie probeert een breed, niet gekleurd beeld over de voor dit onderwerp beschikbare informatie overzicht te geven.

 

In gesprek

Als u uw mening wilt delen, ideeën heeft over verbeteren van leefbaarheid in het gebied of andere opmerkingen heeft over de Maatschappelijke Effecten Inventarisatie, dan kunt u contact met ons opnemen via mei@nam.nl

Meer over NAM en de samenleving

Maatschappelijke Effecten Inventarisatie

De inventarisatie van de maatschappelijke effecten van aardgaswinning gedurende de afgelopen jaren in Noordoost-Groningen

Het voorkomen en beperken van overlast

NAM wil Nederland zo goed mogelijk van energie voorzien. Samen met onze omgeving proberen we eventuele overlast te voorkomen.