Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben Jacques Wallage en Pieter van Geel opdracht gegeven om een dialoogtafel voor het Groninger aardbevingsgebied uit te werken. De oprichting van een dialoogtafel was een van de maatregelen uit het rapport van de Commissie Meijer. De provincie voorziet dat aan deze tafel NAM, het Rijk en andere betrokkenen tot gezamenlijke adviezen komen over gaswinning en de toekomst van het gebied.

Inwoners maken zich onder andere zorgen over hun veiligheid en de schade aan hun huizen en over de leefbaarheid van hun regio. Oplossingen voor hun zorgen moeten dan ook met hen worden besproken. Het advies van de Commissie Meijer om een overlegtafel in te richten spreekt NAM erg aan. NAM kijkt er naar uit om met de kwartiermakers en andere partijen spoedig invulling te geven aan het overleg.

De Provincie heeft de heren Wallage en Van Geel gevraagd om de doelstellingen, de thema’s, en het speelveld voor de dialoogtafel vorm te geven. De samenstelling, werkwijze en financiering van het overleg wordt daarbij ook meegenomen. Nadrukkelijk is verzocht om hierin samen te werken met bewoners(organisaties), ondernemers(organisaties), bestuurders, Provincie, Rijk en NAM. Op 1 februari 2014 moet het voorstel van de kwartiermakers gereed zijn.

Lees hier het persbericht van de provincie Groningen. Bekijk hier het rapport van de Commissie Meijer.