Op maandag 10 maart 2014 vergaderde de Dialoogtafel voor de eerste maal, in Hotel Spoorzicht in Loppersum. Vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen, betrokken instanties en overheden schoven bij de Dialoogtafel aan en gingen hier met elkaar in gesprek, onder andere over het bouwkundig versterken van de regio, schadeherstel en het compenseren van waardedaling van gebouwen. Het overleg en de gemaakte afspraken aan de Dialoogtafel moeten bijdragen aan het herstel van vertrouwen bij bewoners in Noordoost-Groningen. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst is afgesproken om zeer ernstig beschadigde panden boven het Groningen-gasveld met voorrang aan te pakken. Voor de zomer zou een aantal gebouwen uit de stutten moeten zijn. De deelnemers aan de tafel willen met prioriteit voortbouwen op een lopend initiatief van NAM en Arcadis. De betrokken burgemeesters werken hier aan mee. Naar huidig inzicht betreft het hier ongeveer 250 gebouwen.

Daarnaast is besloten dat een speciale projectgroep van de Tafel zich zal buigen over het brengen van samenhang in het proces van schadeherstel, versterking van gebouwen en toekomstige waardevermeerdering. Ook was er aandacht voor de Regeling vergoeding Waardedaling van NAM.

De Dialoogtafel is een van de voorgestelde maatregelen uit het rapport van de Commissie Meijer. Bewoners(organisaties), ondernemers, bestuurders, Provincie Groningen, Rijksoverheid en NAM gaan aan deze Tafel met elkaar de dialoog aan.

Regionale Betrokkenheid
In Noordoost-Groningen vinden regelmatig aardbevingen plaats, veroorzaakt door gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het Regionaal Investeringsprogramma, dat is opgezet door het Rijk, provincie Groningen, gemeenten en wordt ondersteund door NAM, is erop gericht dit te compenseren, de leefbaarheid te vergroten en de regio economisch perspectief te bieden. NAM vindt het belangrijk dat dit met en door de bewoners van Noordoost-Groningen gebeurt. We willen samenwerken in de regio en hechten veel waarde aan het overleg aan de Dialoogtafel.

Besloten overleg
Vooraf was veel te doen over de openbaarheid van de bijeenkomsten aan de Dialoogtafel. Tijdens de eerste bijeenkomst in Loppersum, besloten de leden van de Dialoogtafel unaniem dat de vergaderingen in beslotenheid plaatsvinden. De stukken die tijdens het overleg worden besproken, worden na afloop openbaar gemaakt. Daarnaast heeft de Dialoogtafel de mogelijkheid openbare bijeenkomsten te organiseren. Alle informatie over de Dialoogtafel is na te lezen op.