Voor eenderde (23), van de 69 gebouwen waar door NAM tijdelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen is een oplossing gevonden. NAM werkt samen met de eigenaren van de overige gebouwen en betrokken instanties om ook in deze gevallen tot een passende oplossing te komen. Het gaat om huizen, boerderijen of bijvoorbeeld schuren waar stutten of andere tijdelijke maatregelen zijn getroffen om onveilige situaties te voorkomen. Dit is voor bewoners zeer ingrijpend. Na aanvullend bouwkundig onderzoek overlegt NAM met de eigenaren over mogelijke oplossingen, die altijd maatwerk zijn. Deze kunnen variëren van bouwkundige versterkingen, sloop/herbouw of in enkele gevallen aankoop. De bewoner behoudt hierbij de regie over wat er met zijn huis gebeurd en wanneer dit het beste uitkomt. Voor het einde van het jaar zal naar verwachting voor ongeveer de helft van de situaties overeenstemming worden bereikt met de eigenaren, in het voorjaar van 2015 willen we overeenstemming bereiken voor al deze 69 gebouwen.

Dialoogtafel & “uit de stutten”
De dialoogtafel heeft NAM in het voorjaar van 2014 gevraagd om gebouwen die ‘in de stutten’ stonden met voorrang te behandelen, vanwege de impact op de bewoners maar ook vanwege de visuele impact op de omgeving. In overleg met de gemeentes is er toen een lijst van 20 gevallen samengesteld. Inmiddels zijn 9 van deze 20 gebouwen ‘uit de stutten’ gehaald en is 1 huis door NAM aangekocht. Met bewoners van 4 huizen zijn afspraken gemaakt over een bouwkundige oplossing; 2 daarvan worden nog in december afgerond en 2 in het voorjaar van 2015. Met 5 eigenaren is NAM in gesprek over de uitgevoerde onderzoeken en de mogelijke oplossingen. Voor een monument is gekozen om het herstel te combineren met toekomstige bouwkundige versterkingen aan het pand.

Voortgang overige gebouwen
Naast de ‘lijst van 20’ van de Dialoogtafel, is bij 13 andere gebouwen een oplossing bereikt. Bij 7 andere gebouwen worden de werkzaamheden in de komende maanden uitgevoerd. 19 anderen zijn in het voorjaar van 2015 gereed. Met 15 van de in totaal 69 woningen zijn gesprekken met de eigenaren gaande, waarbij ernaar wordt gestreefd om ook deze in het voorjaar van 2015 ‘uit de stutten’ te hebben gehaald. Uiteraard op voorwaarde dat de eigenaar akkoord is met de te kiezen oplossing en planning.

Toekomst
De lijst met 69 gebouwen is een momentopname omdat schade als gevolg van aardbevingen aanleiding kan geven tot veiligheidsmaatregelen. Ook uit de straatinspecties kan blijken dat veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In de praktijk blijkt dat er, naast aardbevingen, ook andere oorzaken aanleiding kunnen geven voor het nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit kan op initiatief van de gemeente of eigenaren zelf gebeuren.

Vanwege de ingrijpendheid van de veiligheidsmaatregelen en de oplossingen, blijft NAM in gesprek met partijen, zoals de Dialoogtafel, om de aanpak van deze situaties te blijven verbeteren.