Waar kan ik mijn schade melden?
Schade melden kan op de volgende manieren:

  1. Via Namplatform.nl
  2. Schriftelijk via een brief aan NAM
  3. Ook kunt u elke donderdagmiddag tussen 17:00 en 18:00 uur in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning uw schade melden bij een NAM medewerker

Terug naar boven

Is er een juridische verplichting om schade te melden?
Nee, u bent niet verplicht om schade te melden. NAM roept mensen met schade aan hun woning of andere gebouwen wel op om schade zo snel mogelijk te melden. Dit omdat de schade dan snel hersteld kan worden en mogelijke onveilige situaties kunnen worden aangepakt.

Terug naar boven

Tot hoe lang terug mag ik een schade door aardbevingen melden?
NAM neemt ook oudere schade in behandeling. Wel is het zo dat met de jaren, de schade steeds moeilijker wordt toe te wijzen aan een aardbeving. Ook kan in de loop der tijd de schade gevolgen hebben voor andere delen van het gebouw. Daarom is het verstandig om schade zo snel mogelijk bij NAM te melden.

Terug naar boven

De schadeafhandeling is niet onafhankelijk genoeg. Wat doet NAM daar aan?
NAM is wettelijk verplicht om de schade door aardbevingen te herstellen. De schade wordt in opdracht van NAM beoordeeld door onafhankelijke schade experts. Daarnaast wordt een offerte gemaakt wat het herstel van de schade kost. Deze beide beoordelingen staan los van NAM. Als u niet tevreden bent met de beoordeling van de schade expert kunt u een nieuwe beoordeling van een eigen contra-expert vragen. Indien contra-expert en schade-expert niet tot overeenstemming kunnen komen, kan een onafhankelijke derde om een oordeel worden gevraagd.

De uitvoeringsorganisatie van NAM zal verder geprofessionaliseerd worden, in overleg met inwoners en betrokkenen. Hierop komt onafhankelijk toezicht. Dit is opgenomen en verankerd in het overeengekomen investeringspakket voor Noordoost-Groningen. Om de kwaliteit te borgen blijft de Onafhankelijk Raadsman (Leendert Klaassen) een prominentere rol krijgen.

Naast de mogelijkheden binnen de schaderegeling, voert de Technische Commissie Bodembewegingen (Tcbb) regelmatig een evaluatie uit van de procedure rond schadeafhandeling. Lees de rapporten hier en hier.

Terug naar boven

Welke maatregelen worden er genomen om schade te voorkomen?
Gaswinning veroorzaakt aardbevingen en die kunnen schade aan gebouwen veroorzaken. Hoewel we manieren onderzoeken om aardbevingen te verminderen, zullen er aardbevingen blijven. Door tijdig en vakkundig herstel kunnen schades wel zo worden gerepareerd dat de kans op nog een schade op diezelfde plek kleiner wordt. Ook in het programma Bouwkundig versterken wordt gekeken hoe ernstige schades verminderd kunnen worden. Schades voorkomen kunnen we helaas niet.

Terug naar boven

Welke verbeteringen in de schadeafhandeling heeft NAM doorgevoerd in 2013 en welke worden voorzien in 2014?
2013:
– Vergroting van het aantal schade experts en contactpersonen. Hierdoor kunnen drie keer zo veel schades worden afgehandeld.
– Gerichte actie op schademeldingen die langer dan zes maanden in behandeling zijn. Door extra aandacht van de schade expert en de melder, konden veel meldingen alsnog worden afgehandeld.
– Opstellen van het schade handboek. Dit handboek zorgt ervoor dat schade experts en aannemers op een meer gelijke manier gaan kijken naar de schades. Dit zorgt ervoor dat dezelfde schades op dezelfde manier worden beoordeeld.

Terug naar boven

2014:
– Er komt een online schadedossier waarin melders van schade het traject online kunnen volgen.
– Er komt een professionele uitvoeringsorganisatie met onafhankelijk toezicht. Dit wordt vormgegeven in overleg met de Dialoogtafel
– In 2014 komt er een klanttevredenheidsonderzoek naar de schadeafhandeling. De uitkomsten worden gebruikt om het proces verder te verbeteren.
– Verdere training van schade experts en contactpersonen.

Terug naar boven

Komt er klanttevredenheidsonderzoek na afhandeling schade?
Ja, NAM wil een klanttevredenheidsonderzoek starten naar de afhandeling van schade. We bekijken de mogelijkheden om dit te doen samen met de bewoners.

Terug naar boven

Ik voel mij onveilig na een aardbeving. Wat moet ik doen? 
Als u zich daar zorgen over maakt dan kunt u contact opnemen met NAM op telefoonnummer 0592 362100.

Terug naar boven

Als ik een scheur opgeef en de schade-expert komt, bekijkt hij dan alleen die scheur of bekijkt hij het hele huis? Wat wordt gedaan met onzichtbare schade?
De schade-expert kijkt zowel naar de schade die door u wordt aangewezen, maar zal voor zover zichtbaar alle schade opnemen aan uw woning. Onzichtbare schade kan niet worden vastgesteld. Als dat later alsnog wordt vastgesteld, bijvoorbeeld bij herstelwerkzaamheden, wordt ook deze schade beoordeeld. Lees hier meer.

Terug naar boven

Worden aannemers gecertificeerd voor herstelwerkzaamheden voor schade? Stelt NAM eisen aan de aannemers?
De keuze voor een bepaalde aannemer is aan de eigenaar van het gebouw. NAM heeft een aantal aannemers geselecteerd die garant staan voor een deskundig en snel herstel van de schade. De eigenaar kan er voor kiezen om zo’n aannemer opdracht te geven om de schade te herstellen.

Terug naar boven

Mag de aannemer gelijktijdig met de taxateur langskomen?
Ja, dit kan de afhandeling versnellen. Neem hierover contact op met het taxatiebureau of uw NAM contactpersoon.

Terug naar boven

Is het aantal schade-experts voldoende om de schade snel af te handelen?
Op dit moment zijn er voldoende schade-experts en wordt de achterstand in de schadeafhandeling ingelopen. Daarnaast voeren we verbeteringen door in het proces om zo goed en snel mogelijk schademeldingen af te handelen. Ook het aantal schade-experts speelt daarin een rol.

Terug naar boven

Mag ik de schade zelf repareren?
De eigenaar van de woning bepaalt op welke wijze de schade wordt hersteld. NAM adviseert eigenaren om de schade door een professionele aannemer deskundig te laten herstellen.

Terug naar boven

Wie controleert of het schadeherstel goed gedaan is?
De eigenaar is verantwoordelijk dat het werk wordt uitgevoerd waarvoor de offerte is uitgebracht. Mocht een eigenaar twijfels hebben over de uitvoering en dat zelf niet goed kunnen beoordelen, dan kan de eigenaar contact opnemen met de NAM-contactpersoon. Zo nodig ondersteunt NAM u bij beoordeling van het werk van de aannemer.

Terug naar boven

Als alles net is hersteld, is het verstandig om foto’s te maken? 
Dat is ter beoordeling aan u zelf. Indien onverhoopt nieuwe schade optreedt, dan zal die schade opnieuw beoordeeld worden.

Terug naar boven

Waarom is NAM terughoudend om direct aan de schademelder een bedrag uit te keren en keert zij liever uit aan de aannemer?
NAM vindt het belangrijk dat schade professioneel en deskundig wordt hersteld, ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Door uit te keren aan een aannemer voor herstelwerk dat deze heeft uitgevoerd, heeft NAM meer zekerheid dat de schade daadwerkelijk en deskundig is hersteld.

Terug naar boven

Ik heb een bedrag ontvangen om schade te herstellen, maar ik heb deze niet hersteld. Nu is de schade verergert, wat moet ik doen? 
U kunt een nieuwe schademelding doen en contact opnemen met uw NAM contactpersoon. De schade-expert zal bij zijn beoordeling van de schade meewegen dat er een schadevergoeding is toegekend maar dat er geen schadeherstel heeft plaats gevonden.

Terug naar boven

Kan NAM de ernstig beschadigde panden niet allemaal opkopen en na opknappen verkopen?
Slechts in zeer uitzonderlijke situaties is dit als alternatief voor schadeherstel denkbaar. Tot nog toe is dat in één geval gebeurd. Schadeherstel heeft de voorkeur.

Terug naar boven

Als NAM stopt met gaswinning hoe lang blijft ze dan betalen bij schade?
Ook nadat de gaswinning is gestopt, is NAM wettelijk verplicht om de schade die is ontstaan als gevolg van gaswinning (en aardbevingen die als gevolg daarvan ontstaan) te vergoeden.

Terug naar boven

Waar komt het geld voor de afhandeling van de schade vandaan, uit welke zak komt het?
NAM betaalt al het schadeherstel. Dit hoort tot de operationele kosten van NAM. Omdat de overheid ook eigenaar is van de Maatschap NAM, betaalt zij indirect ook mee aan het schadeherstel. Daar tegenover staat dat de overheid 90% van de opbrengsten uit het gasveld verkrijgt.

Terug naar boven