Aanvragen worden beoordeeld op:

 • De  bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving op persoonlijk niveau (bijvoorbeeld op gebied van gezondheid, kennis, veiligheid, werkervaring, zorg, cultuur).
 • De bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de sociale cohesie enleefomgeving in brede zin (bijvoorbeeld op gebied van gemeenschappelijke activiteiten, gemeenschapsruimtes).
 • De bijdrage  aan de verbetering van duurzaamheid in brede zin.
 • De bijdrage aan de verbetering van het imago en het perspectief van de regio.
 • De inzet op structurele effecten.
 • Het draagvlak binnen de samenleving.
 • De aansluiting bij andere plannen en activiteiten in de regio.
 • De mate waarin het plan obstakelvrij is.
 • De mate van co-financiering.
 • De besteding van de aangevraagde middelen: deze mogen geen structureel onderdeel uitmaken van de exploitatie van het plan.
 • Eventuele strijdigheid  met NAM bedrijfsprincipes en wet- en regelgeving.

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

 • Maatschappelijke organisaties met een publieke functie zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen).
 • Cooperaties of ondernemingen met een publieke functie zonder winstoogmerk.

De volgende (rechts)personen kunnen niet zelfstandig een aanvraag indienen, wel kunnen zij een bijdrage leveren aan het in te dienen plan dan wel co-financier zijn.

 • Individuen
  • Overheden
  • Ondernemingen met winstoogmerk
  • Onderzoeks- en /of onderwijsinstellingen
  • Organisaties met een religieuze en/of politieke doelstelling

De procedure voor een aanvraag loopt als volgt:

 1. U heeft een idee voor een initatief dat voldoet aan de criteria. Bij twijfel kunt u contact opnemen.
 2. U vult het aanvraagformulier in, inclusief projectvoorstel. Dit projectvoorstel moet een aantal onderdelen bevatten, deze vindt u bij het aanvraagformulier.
 3. Na ontvangst maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
 4. Vervolgens beoordelen we of uw aanvraag aan alle eisen voldoet.
 5. U krijgt van ons bericht over de uitslag.
 6. Bij gunning maken we afspraken over de gewenste tegenprestatie.

De grotere aanvragen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviescommissie wordt momenteel samengesteld en zal bestaan uit diverse personen die vanuit een verschillende expertise feeling hebben met de regio en de opgaven die er liggen.