Vanaf wanneer kan ik mijn aanvraag indienen, en wat is nu de volgende stap?
Vanaf zes februari 2014, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de waarderegeling, zullen verkopers al hun aanvraag bij NAM kunnen indienen via www.nam.nl. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Vanaf 17 maart 2014, wanneer de regeling in werking is getreden en de uitvoeringsorganisatie is opgezet, zal NAM contact met u opnemen om uw aanvraag verder in behandeling te nemen, en u te informeren over de volgende stappen in het proces.

Terug naar boven

Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor een vergoeding onder de waarderegeling?
De doelgroep van de regeling betreft particulieren die hun woning, gelegen in gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer of Winsum, hebben verkocht en geleverd na 25 januari 2013 en die daarbij aantoonbaar waardedaling als gevolge van aardbevingen hebben ondervonden.

Terug naar boven

Wanneer treedt de waarderegeling in werking?
Vanaf 17 maart 2014. De regeling zal met terugwerkende kracht van toepassing zijn op woningen verkocht en geleverd vanaf 25 januari 2013.

Terug naar boven

Zijn er nog andere voorwaarden waaraan ik moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen onder de waarderegeling?
NAM is bezig met het uitwerken van de details van de regeling. De details van de regeling worden op 17 maart 2014 bekend gemaakt op www.nam.nl.

Terug naar boven

Waarom is de regeling van NAM alleen van toepassing op eigenaren die hun woning verkocht hebben? 
De regeling is ontworpen voor mensen die hun woning verkocht hebben omdat de waarde van een huis altijd kan fluctueren. Eventuele waardedaling zal zich pas na het moment van verkoop materialiseren. De daadwerkelijk geleden waardedaling als gevolg van het risico op aardbevingen kan daarom enkel op het moment van verkoop van de woning worden vastgesteld. Naast deze waarderegeling heeft Minister Kamp een sociaal investeringsprogramma aangekondigd om de aantrekkelijkheid van de regio te vergroten, en een programma om woningen waar nodig bouwkundig te versterken. Verder heeft de Minister een fonds voor bijzondere situaties aangekondigd om mensen die buiten de bestaande regeling vallen onder nader te bepalen voorwaarden te compenseren.

Terug naar boven

Uit de brief van Minister Kamp blijkt dat NAM de regeling zelf zal uitvoeren. Hoe is de onafhankelijkheid van de regeling gewaarborgd? 
Bewoners zullen binnen de regeling de mogelijkheid krijgen om een onafhankelijke toetsing van de geboden compensatie voor waardedaling uit te laten voeren door drie onafhankelijke deskundigen. Tussentijds en aan het eind van de periode van drie jaar zal de regeling worden geëvalueerd.

Terug naar boven

Ik ben aangesloten bij Stichting WAG, kan ik nu wel beroep doen op de regeling van NAM? 
Verkopers die aan de voorwaarden van de regeling voldoen kunnen hierop een beroep doen, ongeacht of u zich bij Stichting WAG heeft aangesloten. In het geval dat u na inwerkingtreding van de regeling op 17 maart 2014 binnen de regeling overeenstemming bereikt met de NAM over de aan u te vergoeden waardevergoeding zal dit worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen u en de NAM onder zogenaamde ‘finale kwijting’. Dit laatste betekent dat na de uitkering van de waardevergoeding door de NAM aan u, u niets meer van de NAM te vorderen heeft ten aanzien van waardedaling van de door u verkochte woning.

Terug naar boven

Tot hoelang na verkoop en levering van mijn woning kan ik een aanvraag bij NAM indienen?
De regeling geldt vanaf 17 maart 2014 in beginsel voor een periode van drie jaar. Verkopers die aan de genoemde voorwaarde voldoen, kunnen in die periode een aanvraag bij NAM indienen. Tussentijds en aan het eind van de periode van drie jaar zal de regeling worden geëvalueerd.. Indien dit wenselijk en/of noodzakelijk wordt geacht, kan de regeling tussentijds door NAM worden aangepast en/of verlengd voor een nieuwe periode danwel worden stop gezet.

Terug naar boven

Waarom kom ik pas in aanmerking voor de regeling als ik mijn woning heb geleverd?
De koopovereenkomst is pas volledig afgewikkeld op het moment van levering. Dit is daarom het moment waarop NAM zal overgaan tot het vaststellen en vergoeden van door het risico op aardbevingen veroorzaakte waardedaling.

Terug naar boven

Ik krijg mijn woning niet verkocht, kan NAM mijn woning niet aankopen?
NAM heeft een breed pakket maatregelen aangekondigd, gericht op investeren in de regio, het bouwkundig versterken van woningen, en regelingen voor schade en waardedaling als gevolg van aardbevingen. Verder heeft Minister Kamp heeft een fonds voor speciale situaties aangekondigd dat zal worden beheerd door een onafhankelijke instantie. Op dit fonds kan beroep worden gedaan door mensen voor wie de door de Minister op 17 januari 2014 aangekondigde regelingen geen oplossing bieden en waar speciale omstandigheden bestaan waardoor een bewoner onevenredig of bijzonder benadeeld wordt. De voorwaarden van dit fonds worden op korte termijn nader uitgewerkt en door Minister Kamp bekendgemaakt. Mocht u van mening zijn hiervoor in aanmerking te komen dan kunt u hier een beroep op doen. Actuele informatie over dit onderwerp vindt u op www.nam.nl.

Terug naar boven

Ik woon buiten de acht aangewezen gemeenten. Kom ik toch voor de waarderegeling in aanmerking?
De waarderegeling is alleen van toepassing op de 8 gespecificeerde gemeenten. Deze gemeenten zijn genoemd door Minister Kamp in de kamerbrief van 17 januari 2014 als gebied dat voor compensatie van waardedaling in aanmerking komt. Tussentijds en aan het eind van de periode van drie jaar zal de regeling worden geëvalueerd. Indien dit wenselijk en/of noodzakelijk wordt geacht, kan de regeling tussentijds door NAM worden aangepast.

Terug naar boven

Ik ben eigenaar van een bedrijfsruimte. Kan ik bij verkoop van deze ruimte onder de regeling ook gecompenseerd worden voor waardedaling? 
De doelgroep van de regeling betreft particulieren die hun woning hebben verkocht. Verkoop van bedrijfsruimte valt daar buiten.

Wanneer kan ik mijn geld verwachten, hoe lang gaat de procedure duren?
NAM is bezig met het uitwerken van de details van de regeling. De details van de regeling worden op 17 maart 2014 bekend gemaakt op www.nam.nl . Wij lopen hier niet op vooruit. NAM zal zich inzetten om uw aanvraag tijdig en op zorgvuldige wijze af te handelen. De looptijd zal daarbij deels afhankelijk van de keuzes die u maakt binnen de regeling.

Terug naar boven

Ik wil mijn huis verkopen maar wil graag eerst een indicatie van de vergoeding van de NAM, kan ik deze opvragen?
NAM is bezig met het uitwerken van de details van de regeling. De details van de regeling worden op 17 maart 2014 bekend gemaakt op www.nam.nl. Wij kunnen hier nog niet op vooruit lopen.

Terug naar boven

Hoeveel geld kan ik verwachten en hoe gaan jullie dit bepalen?
Regel is dat indien u aan de overige voorwaarden van de regeling voldoet en er sprake is van waardedaling NAM dat gedeelte van de waardedaling dat ook daadwerkelijk veroorzaakt is door de aardbevingen zal vergoeden. Waardedaling die te wijten is aan andere oorzaken zoals de algehele waardeontwikkeling in de onroerend goed markt in Nederland zal niet door NAM worden vergoed.

Terug naar boven