NAM heeft de intentie om voortaan bij alle schademeldingen, ook die buiten de zogenaamde contourlijn van het Groningen-gasveld, experts in te schakelen om ter plekke de schade in kaart te brengen. Zij beoordelen of er een verband bestaat tussen de schade en de gaswinning. Is dat het geval, dan wordt de schade vergoed. Het Centrum Veilig Wonen moet ervoor zorgen dat per schademelding de juiste experts ingeschakeld worden om de gemelde schade te kunnen beoordelen. Gerald Schotman zal dit donderdag 16 april bespreken aan de Dialoogtafel.

NAM wil met deze aanpassing meer duidelijkheid geven aan bewoners met het oog op mogelijk toekomstige schade als gevolg van aardbevingen. De contourlijn, waar discussie over is ontstaan, is getrokken op basis van gegevens waaruit bleek dat de kans op schade als gevolg van de aardbevingen buiten deze contour uiterst onwaarschijnlijk was. Op basis hiervan zijn werkafspraken gemaakt met CVW in kader van prioriteit van de afhandeling. Het vergroten van het gebied waar experts schademeldingen als gevolg van aardbevingen uit het Groningen-gasveld komen inspecteren kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van afhandeling van schademeldingen. De komende periode zal in samenspraak met CVW en Dialoogtafel gekeken worden hoe deze aanpak buiten de contouren stapsgewijs geïmplementeerd kan worden.

Gerald Schotman, directeur NAM: “Met deze aanpassing komen we tegemoet aan de vraag van bewoners en Dialoogtafel. Bewoners met mogelijke schade als gevolg van aardbevingen willen dat er iemand komt kijken en de schade komt opnemen. Dat gaan we dus doen, ook buiten de huidige contour, en dat is nieuw. We zullen in de praktijk gaan ervaren wat dit betekent. Waar nodig en mogelijk zullen we de capaciteit vergroten. Dit zullen we in overleg met Dialoogtafel, Onafhankelijk Raadsman en andere betrokkenen doen.”

Uiteindelijk wil NAM op basis van actuele en lokale meetgegevens sneller en beter de relatie tussen schade en aardbevingen kunnen aantonen. Daarom wordt het meetnetwerk verder uitgebreid, zowel boven als onder de grond. Dit helpt om de relatie te leggen met schade aan huizen en gebouwen. NAM heeft TNO daarom verzocht het bestaande gebouwsensoren meetnetwerk in Groningen te vergroten. De uitbreiding vindt met name aan de randen van het gasveld plaats en moet nog dit jaar worden afgerond. Eerder werd de capaciteit van het KNMI meetnetwerk van ondiepe geofoons boven het Groningen–gasveld al vergroot. Daarnaast loopt er een aantal andere onderzoeken, onder andere naar de relatie tussen de lokale bodemsamenstelling en de grondversnellingen en het effect daarvan op gebouwen. Die uitkomsten en de resultaten van het meetnetwerk leveren samen nieuwe inzichten op. Deze zullen na elke aardbeving worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van aardbevingsgerelateerde schade in een bepaald gebied vast te stellen.

Recente meldingen buiten de contour
Naar aanleiding van de discussie over de interpretatie van de contouren is NAM inmiddels gestart met het onderzoeken van een aantal lopende schademeldingen langs de rand van en buiten de bestaande contour en gaat na of er een verband bestaat tussen de gemelde schades en aardbevingen. Het accent ligt hierbij op vijf gebieden waar opvallend meer schades zijn gemeld. Het gaat om de volgende gebieden: Kropswolde, Hornhuizen-Zuidhorn, Finsterwolde, Veendam en West-Groningen. Hierover is inmiddels contact met de betrokken gemeenten en schademelders.