Gescheiden gasreservoirs

De Milieueffectrapportage (m.e.r.) beschrijft de waterinjectie in het Tubbergenveld in detail. Het Tubbergenveld ligt deels onder Nederlands grondgebied en deels onder Duits grondgebied. Het Tubbergenveld bestaat uit verschillende boven elkaar liggende gasreservoirs, het Carboonreservoir (tussen 2100 en 2400 meter diepte) en het Zechstein reservoir (tussen 1300 en 1800 meter diepte).

Aan Duitse zijde wordt nog steeds gas gewonnen, voornamelijk uit het dieper gelegen Carboonreservoir en NAM injecteert momenteel alleen water in het Zechstein reservoir. NAM heeft vroeger uit beide reservoirs geproduceerd maar doet dat sinds 2008 niet meer. Deze reservoirs staan niet met elkaar in verbinding en worden gescheiden door een grondlaag van enkele honderden meters dik.

Bodemdaling

In Twente vinden boven de waterinjectievelden regelmatig metingen plaats om mogelijke bodemdaling in kaart te brengen. In het verleden is als gevolg van tientallen jaren gaswinning bodemdaling opgetreden van enkele centimeters. Significante bodemdaling door de gaswinning aan Duitse zijde wordt niet verwacht.