Volstrekt onjuist

Het bericht met de titel “Nieuw onderzoek: 60% afvalwaterinjectieputten NAM vormt toenemend gevaar voor mens en natuur” werd vrijdag 18 december door RTV Oost gepubliceerd. Deze berichtgeving is echter volstrekt onjuist.

Geheim rapport is een al gepubliceerd rapport

Voor alle duidelijkheid: Het betreft hier geen geheim rapport maar het rapport “PlanMER Schaliegas en Verkenning van Maatschappelijke effecten Schaliegas” dat in juli 2015 door het Ministerie van Economische Zaken gepubliceerd is. 

Lees meer hierover in de publiekssamenvatting op officielebekendmakingen.nl

Niet-representatieve bevindingen

Deel B van dit rapport verwijst naar de uitkomsten van een Noorse studie uit 2007-2011 die in 2011 gepubliceerd is (Vignes, B., 2011; Contribution to Well Integrity and Increased Focus on Well Barriers, s.l.: University of Stavanger), waarin de opmerking gemaakt wordt dat in 60% van de waterinjectieputten in Nederland zich problemen zouden voordoen.

Op pagina 123 wordt deze bevinding door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) echter onderuit gehaald als volstrekt onrepresentatief: “SodM heeft laten weten dat tijdens de selectie van de putten bewust putten zijn meegenomen waarvan SodM wist dat deze putten integriteitsproblemen kenden. Deze putten waren al eerder op basis van een meldingsverplichting vanuit de Mijnbouwregeling aan SodM gemeld”. Het betrof hier een zeer kleine steekproef van vijf waterinjectieputten waarvan drie met bekende problemen. De Noorse studie bestudeerde putten uit verschillende Europese landen.

Geen Twentse NAM-waterinjectieputten onderzocht

Het onderzoek naar de vijf Nederlandse injectieputten werd uitgevoerd in 2008, lang voordat waterinjectie van NAM in Twente begon (2011). Het is niet bekend van welke operator de onderzochte putten waren. Het statement van RTV Oost “In deze MER zijn ook de injectieputten onderzocht die nu voor de lozing van afvalwater uit Schoonebeek worden gebruikt” is niet terug te vinden in het PlanMER Schaliegas en lijkt nergens op gestoeld te zijn.

Geen relatie met grondwater

Volgens de PlanMER zijn er “Geen gevallen bekend van grondwaterverontreiniging die door het falen van boorgatintegriteit zijn ontstaan.”

De integriteit van haar putten wordt door NAM nauwlettend in de gaten gehouden en ook het Staatstoezicht op de Mijnen ziet hier op toe. Er is geen sprake van dat waterinjectie in NAM’s waterinjectieputten in Twente tot verontreiniging van het grondwater kan leiden.

Meer informatie over de waterinjectie kunt u vinden onder het kopje Actviteiten.