Op 18 februari heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ gepubliceerd. De OvV heeft onderzocht hoe in de periode 1963 tot 2013 beslissingen over de gasproductie werden genomen en welke rol de veiligheid van de bewoners daarbij speelde. Met dit bericht reageert NAM op de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.

Uit studies naar aanleiding van de beving bij Huizinge blijkt dat de aardbevingen grotere gevolgen kunnen hebben dan daarvoor voor mogelijk werd gehouden. Tot Huizinge zorgden aardbevingen voor schade. Sinds Huizinge weten we dat we in Groningen ook te maken hebben met een mogelijk veiligheidsrisico. Iedereen is het erover eens dat de bewoners van Groningen geholpen moeten worden en niet met de problemen mogen blijven zitten van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Gerald Schotman, directeur van NAM licht toe: “Het is een feit dat de gasproductie in Groningen aardbevingen veroorzaakt en dat de gevolgen van de aardbevingen diep ingrijpen in het leven van de bewoners van Groningen. Ik ben mij daar – ook door mijn ontmoetingen met bewoners – zeer van bewust. Ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden en ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen, die voor de beving bij Huizinge oordeelden dat er geen aanleiding bestond om meer onderzoek te doen, in redelijkheid tot dat oordeel kwamen. Maar net als de OvV, betreur ik – met de kennis van vandaag – dat we niet eerder verdergaand onderzoek naar de veiligheidsrisico’s hebben gedaan. We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen. We hadden meer open kunnen staan voor geluiden van buiten. Dat dat niet is gebeurd, betreur ik.”

Schotman: “De aanbevelingen die gericht zijn aan NAM, op het gebied van onderzoek en communicatie onderschrijven wij en zullen wij samen met de daarbij betrokken partijen gaan uitvoeren. Op de conclusies die stellen dat NAM veel eerder veiligheidsrisico’s had moeten identificeren en er onderzoek naar had moeten doen, wil NAM nader ingaan. Een meer uitgebreide reactie is te vinden in de vandaag gepubliceerde reactie op onze website.”

De OvV stelt vast dat er lange tijd onzekerheden bestonden over de mogelijke gevolgen van de aardbevingen en dat er veel eerder diepgaand onderzoek gedaan had moeten worden om de onzekerheden terug te brengen. Het gaat hierbij in de kern om de vraag of NAM eerder verdergaand onderzoek had moeten doen om de onzekerheden rond de aardbevingen te kunnen verkleinen. Dat is voor Huizinge niet gebeurd, omdat NAM meende dat er geen aanleiding bestond te denken dat de aardbevingen een gevaar voor de veiligheid zouden vormen. In die mening stond NAM niet alleen; ook de onafhankelijke kennisinstituten (KNMI, TNO, MIT) deelden deze opvatting.

Schotman: “Wij zijn na de beving in 2012 met tal van onderzoeken begonnen, en hebben daar ook al de nodige resultaten van gedeeld. Het eind 2012 door NAM opgestelde en in 2013 verder uitgebreide lange termijn onderzoeksprogramma (‘Study and Data Acquisition Plan’), dat onder onafhankelijke wetenschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd, moet de komende periode de kennis vergroten over de aardbevingen en de effecten daarvan op de bovengrond. En het moet de onzekerheden rond het aardbevingsvraagstuk verkleinen.”

Verder stelt de OvV dat het wenselijk was geweest als NAM bewoners beter had geïnformeerd over de bestaande onzekerheden. Schotman vervolgt: “Zodra nieuwe inzichten beschikbaar komen, willen we met de bewoners in Groningen in gesprek gaan over wat de resultaten voor hen kunnen betekenen. NAM zal zich daarbij extra inspannen om deze bevindingen in begrijpelijke taal te delen met een breed publiek. Ook zullen wij met minister Kamp bezien of de onderzoeken die reeds lopen voldoende zijn om de onzekerheden rond de aardbevingen zo snel mogelijk te beperken. Dan wordt ook duidelijk welke verdere maatregelen nodig zijn.”

Naast het studieprogramma en de maatregelen ten aanzien van de productie heeft NAM een groot aantal bovengrondse maatregelen genomen om de risico’s en de overlast te beperken. Het Centrum Veilig Wonen is gestart om de schadeafhandeling te verbeteren. Risicovolle situaties voor bewoners zijn aangepakt, veiligheidsinspecties worden uitgevoerd. Dit jaar worden 3.000 woningen veiliger gemaakt. Ook is de communicatie met de bewoners geïntensiveerd, onder andere door het inrichten van een informatiecentrum in Loppersum, door het vernieuwen van de website NAMplatform en door feiten en cijfers over aardbevingen beschikbaar te maken. Ook worden er dorpenrondes gehouden, voorlichtingsavonden georganiseerd en is een bewonerskrant gestart. Daarnaast is het meetnetwerk vergroot en is het bestaande wetenschappelijk onderzoeksprogramma uitgebreid.

Schotman: “NAM kan niet alle problemen oplossen. Daar ben ik me terdege van bewust. NAM verwelkomt dan ook de aanstelling van een Nationaal Coördinator Groningen. Daarnaast zal NAM samen met bewoners en andere betrokken partijen oplossingen stapsgewijs moeten vinden. Het sneller aanpakken van overlast, het bieden van meer keuzevrijheid, gebouwen snel veiliger maken en meer openheid en transparantie, maken allemaal onderdeel uit van die aanpak. Daarbij staat een drietal zaken bovenaan:

  1. Langlopende schadegevallen die bij NAM in behandeling zijn wil ik in 2015 afhandelen. Het Centrum Veilig Wonen neemt de behandeling van alle schademeldingen zo spoedig mogelijk over.
  2. NAM zal op verzoek van de minister van Economische Zaken voor 1 mei een aantal onderzoeken naar de veiligheidsrisico’s afronden. Ik zal deze onderzoeksresultaten met de bewoners van Groningen delen, onder andere via de NAM Bewonerskrant.
  3. NAM zal de communicatie met de bewoners verbeteren, meer gericht op discussie en overleg. Met meer aandacht en helderheid over wat zeker en wat nog onzeker is.”

Schotman vervolgt: “Sinds Huizinge is een aantal belangrijke stappen gezet, maar we zijn als NAM nog zeker niet waar ik wil dat we zijn. Ik zal mij de komende jaren blijven inzetten voor oplossingen die bijdragen aan de veiligheid voor de bewoners van Groningen.”

Verder lezen over dit onderwerp: