Het ‘Winningsplan’ gaat gepaard met een ‘Meet- & Regelprotocol’ en een ‘Study and Data Acquisition plan’. NAM beschrijft , als operator van het Groningen-gasveld, op welke wijze verwacht wordt gas te winnen en hoe de nadelen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt.

Gezien de complexiteit en grote maatschappelijke impact van het aardbevingendossier heeft de minister een uitvoerig consultatieproces aangekondigd voor het gaswinningsbesluit over de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Toezichthouder SodM heeft twee weken de tijd om de door NAM ingediende plannen te controleren op compleetheid. Bij een positieve reactie van SodM zal het ministerie van Economische Zaken advies vragen aan SodM, de Technische Commissie Bodem Beweging, provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio Groningen en de Mijnraad. Naar verwachting zal dit half april gebeuren. Op dat moment zal NAM de drie samenhangende documenten openbaar maken en toelichten. Alle documenten zullen dan via deze website te downloaden zijn.

Het indienen van het ‘Winningsplan’, ‘Meet & Regelprotocol’ en het ‘Study and Data Acquisition plan’ is de eerste stap in een uitvoerig besluitvormingsproces, dat gefaseerd moet leiden tot een definitief gaswinningsbesluit voor 1 oktober 2016. De NAM-stukken en de adviezen van de geraadpleegde partijen vormen de basis voor een ontwerp-instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken. Deze zal naar verwachting begin juli door het ministerie ter inzage worden gelegd. Vervolgens bestaat de mogelijkheid voor alle betrokkenen om een zienswijze in te dienen. Het Kabinet streeft ernaar om voor 1 oktober 2016 een definitief gaswinningsbesluit te nemen.