Er verschenen vandaag regionaal berichten in de media over verontreinigde NAM-locaties. NAM heeft alle (historische) verontreinigingen rond (voormalige) gas- en olieputten in Overijssel al heel lang goed in beeld. En heeft daar ook altijd actief het bevoegd gezag (in dit geval de provincie) over geïnformeerd. Er zijn de afgelopen jaren al veel saneringen uitgevoerd. Uiteindelijk worden alle historische bodemverontreinigingen aangepakt. Het tempo en de wijze waarop, worden bepaald door wettelijke regelgeving en in overleg gedaan met het bevoegd gezag. Uiteraard wordt daarbij nadrukkelijk gekeken naar de veiligheid voor mens en milieu. 

Tegenwoordig worden er preventief veel maatregelen getroffen om nieuwe verontreinigingen te voorkomen. Indien er onverhoopt toch nieuwe verontreinigingen ontstaan dan worden deze direct opgeruimd.

Geen risico’s voor mens en milieu

Er is op deze locaties geen sprake van direct risico voor mens en milieu. Op deze locaties is tevens geen gevaar voor besmetting van het drinkwater. Indien dat wel het geval is, dan komt NAM meteen in actie om saneringen uit te voeren. Andere saneringen zijn inmiddels al afgerond. In een enkel geval wordt daar op dit moment aan gewerkt. Overigens worden alle locaties op het moment dat ze definitief worden afgesloten en opgeruimd, volledig schoon opgeleverd en teruggegeven aan de grondeigenaar.