Het eindrapport van Royal HaskoningDHV, Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek, geeft een vergelijking tussen de verschillende opties die er zijn voor het verwerken van productiewater uit Schoonebeek. Daarin wordt ook een evaluatie van de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente meegenomen. Het rapport is voorafgegaan door een Tussenrapport dat in juni 2016 gepresenteerd is. Naar verwachting neemt de Minister van Economische zaken begin 2017 een besluit over dit eindrapport.

Opties vergelijken

Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van Schoonebeek komt. De afgelopen vijf jaar werd dit water in de ondergrond van Twente geïnjecteerd. De vergunning die daarvoor is afgegeven, omvat een voorwaarde: NAM moet elke zes jaar kijken of deze waterinjectie nog steeds de meest geschikte methode is. Daarvoor wordt, zoals in de vergunning staat, telkens dezelfde methode gebruikt: de CE-afwegingsmethode*.

Specialistische kennis en details

Het rapport geeft op meerdere manieren het uitgebreide werk van de afgelopen anderhalf jaar weer, waarin met verschillende partijen nauwkeurig is gekeken naar andere opties dan de huidige manier van waterverwerking. Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan naar de recent ontwikkelde en innovatieve manieren om het zoute water te zuiveren. Instituten en bedrijven als TU Delft en Salttech uit Sneek hebben daarbij zowel de technische details als de bijbehorende specialistische kennis en internationale ervaringen met Royal HaskoningDHV en NAM gedeeld, opdat een realistisch beeld van de toepassing op het Schoonebeek-productiewater geschetst kon worden.

Voorkeur voor veilig, verantwoord en milieuvriendelijk

NAM heeft eerder al aangegeven een voorkeur te hebben voor de optie die het milieu zo min mogelijk belast: zowel voor mens en dier, als flora en fauna. Daarnaast moet de manier van verwerken veilig en verantwoord zijn, voor zowel de korte als de lange termijn. Daarom is expliciet gekeken naar deze onderdelen. De overgebleven opties zijn dan ook op die punten met elkaar vergeleken.

Optie Scoort op:
Milieuvriendelijkheid
Risico’s korte termijn Risico’s lange termijn Kosten
Zuiveren van productiewater Met name energieverbruik en reststoffen1 Met name transport1 Met name restafval1 Met name aanlegkosten1
Injecteren van productiewater Met name weinig tot geen chemicaliën2 Met name lekkages voorkomen2 Met name monitoring2 Met name vervangen leidingen3

Deze vereenvoudigde tabel wordt uitgebreider weergegeven en beschreven in het Eindrapport, op pagina 68 ev.

1: Minst geschikt, 2: Geschikt, 3: Meest geschikt

De Minister heeft in november aangegeven dat hij wil dat er drie alternatieven onderzocht worden. Het derde alternatief, een idee van het Burgerinitiatief, staat echter niet in deze vergelijking. De reden daarvoor is dat dit alternatief, wat uitgaat van waterinjectie onder kleilagen in Drenthe, niet is uit te werken tot een volwaardig alternatief omdat de velden niet geschikt of niet beschikbaar zijn. Een uitgebreid onderzoek hiernaar is opgenomen in een van de bijlagen.

Conclusie

De conclusie van het rapport is dat van alle onderzochte opties de waterinjectie het beste scoort. Waterinjectie is het meest milieuvriendelijk, en kan veilig en verantwoord. De huidige manier van het verwerken van het productiewater uit Schoonebeek, is dan ook de meest geschikte verwerkingsmethode die NAM graag wenst voort te zetten. Gezien de vooruitblik en de hoeveelheid water die olieproductie over de komende dertig jaar met zich meebrengt, gaat NAM mogelijk ook andere opties dan de Twentse gasvelden bekijken om water te injecteren. Geografisch en geologisch zijn daarbij de Drentse velden het meest logisch en geschikt.

NAM blijft overigens zoals gebruikelijk de voortgang van de techniek op de voet volgen en periodiek de mogelijkheden afwegen.

Het complete rapport en de bijbehorende bijlagen zijn te vinden op de pagina over waterinjectie.

*http://www.ce.nl/