Afgelopen week heeft de Rijksoverheid de Energieagenda uitgebracht, een levendig document met daarin de ambitie geformuleerd om in de komende decennia hernieuwbare energie verder te ontwikkelen en daarmee investeringszekerheid te geven voor de lange termijn. Wij ondersteunen de agenda en zullen, daar waar mogelijk, onze bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot.

Rol van aardgas nu en de komende decennia

Aardgas blijft nog lang een strategisch en robuuste rol vervullen in de energievoorziening en speelt ook een essentiële rol in het Nederlandse energiesysteem: het voorziet in ruwweg 40% van onze primaire energiebehoefte. Het is van alle fossiele energiebronnen het meest CO2-arm en is een efficiënte energiedrager. Aardgas speelt echter ook bij de andere functies (voor kracht en licht, hoge temperatuur warmte en vervoer) een belangrijke rol in de transitie. Ook op het transitiepad naar de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs zal aardgas als minst vervuilende fossiele brandstof nog lang belangrijk blijven in de transitie. 

Winning uit eigen land

Wanneer wij als NAM aardgas veilig kunnen blijven winnen is het wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te doen. Hierdoor zijn wij minder afhankelijk van import over grote afstanden. De schonere winning in Nederland is ook milieuvriendelijker. Het aardgas dat in de Nederlandse bodem zit, heeft ook een financiële waarde die zich vertaalt naar werkgelegenheid en aardgasbaten voor de Staat.

Toekomst

De komende jaren is het cruciaal dat de resterende gasvoorraden op het Nederlands deel van het continentaal plat nog kunnen worden aangesloten op de aanwezige infrastructuur (platforms en pijpleidingen) op de Noordzee. Daarom is het noodzakelijk de stimulering ten behoeve van de ontwikkeling van kleine gasvelden na 2016 te continueren. We zetten ons er samen met de bedrijfstak voor in om dit mogelijk te maken. 

Conclusie

De kennis en kunde van onze medewerkers blijven wij graag inzetten om de geformuleerde ambities in de Energieagenda te verwezenlijken. Dat doen wij bij voorkeur met onze samenwerkingspartners. Dit uit zich onder meer in investeringen in innovatieve projecten die uiteindelijk als doel hebben de CO2-uitstoot te reduceren.

Uiteindelijk is en blijft aardgas ook volgens de Energieagenda de minst vervuilende fossiele brandstof in de energievoorziening en vormt Nederlands aardgas daardoor nog decennialang een robuuste basis voor onze steeds duurzamere energiesysteem.

Download de volledige Energieagenda via Rijksoverheid.nl