Vier alternatieven

Naast de twee hierboven genoemde alternatieven, zijn er nog twee andere alternatieven onderzocht. Het ene betreft volledige zuivering tot schoon zoet water waarbij een grote hoeveelheid vast zout overblijft. Het andere alternatief betreft een beperkte zuivering, waarbij naast een hoeveelheid schoon zoet water een ingedikte zoutwaterstroom overblijft die alsnog geïnjecteerd kan worden maar veel minder ondergrondse opslagcapaciteit nodig heeft.

De Stichting “Stop Afvalwater Twente” heeft kort geleden een eigen alternatief ingebracht. Dit alternatief richt zich op waterinjectie in Drenthe. Ook dit alternatief heeft in de rapportage van Royal HaskoningDHV een plaats gekregen.

Vergunning en herafweging

Bij de vergunning om water te injecteren, die in 2010 is verleend door de Provincie Overijssel, hoort het voorschrift dat iedere zes jaar een herafweging plaatsvindt om te bepalen of de injectie van het productiewater -dat van nature in het Schoonebeek olieveld aanwezig is- nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is. Inmiddels is het Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag en heeft de Minister de commissie voor de m.e.r. gevraagd hem over het onderzoek te adviseren.

Criteria bij de afweging

Het rapport van Royal HaskoningDHV bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de meest kansrijke alternatieven voor waterinjectie. Hierbij is de CE-afwegingsmethodiek gevolgd, waarbij de volgende aspecten voor elk van de verschillende alternatieven inzichtelijk zijn gemaakt.

  • milieu-impact
  • korte termijn risico’s
  • langere termijn risico’s
  • kosten

Randvoorwaarde hierbij is dat altijd voldaan moet worden aan de aspecten veiligheid en gezondheid voor mens, dier en natuur.

In het tweede deel, een “zorgpuntennotitie”, wordt uitgebreid ingegaan op de vragen met betrekking tot het productiewater uit Schoonebeek die de afgelopen 1-2 jaar in de regio Twente, Drenthe en Groningen naar boven zijn gekomen.

Vanuit de regio Twente zijn er zorgen ten aanzien van mogelijke oplossing van zouten in de ondergrond. NAM ondersteunt het voorstel om te komen tot een “zoutconferentie” waarbij experts gevraagd wordt aan te geven waar overeenstemming over is en waar nog vragen openstaan.

Waardevol proces

NAM Development directeur Arie van Haeringen zegt het zeer waardevol te vinden dat dit uitgebreide rapport op een objectieve en transparante wijze tot stand is gekomen. Hierbij is de rol van de Begeleidingscommissie die het onderzoek heeft begeleid zeer belangrijk geweest, onder meer om zeker te stellen dat de vragen uit de samenleving een heel duidelijke plaats hebben gekregen in het onderzoek. De Begeleidingscommissie heeft bestaan uit bestuurders uit de provincie Overijssel en Drenthe en het waterschap Vechtstromen.

Vervolgstappen

Het rapport is vandaag naar de Minister van Economische Zaken gestuurd, waarna de commissie voor de m.e.r. en Deltares de rapporten zullen bestuderen en de Minister van advies zullen voorzien. Daarna volgt een consultatieronde met belanghebbenden, bestuurders en NAM, en zal de Minister aangeven welke alternatieven hij in meer detail wil laten uitwerken. Naar verwachting zal de Minister eind december een besluit nemen over welke methodiek zijn voorkeur heeft.

Achtergrond oliewinning Schoonebeek

NAM produceert al bijna 70 jaar olie uit het Schoonebeek-olieveld. In 2011 is de winning weer opgestart nadat deze midden jaren negentig was gestopt \. Momenteel ligt de oliewinning in Schoonebeek stil in verband met een reparatie van de watertransportleiding naar Twente. NAM verwacht in het najaar weer met de olieproductie in Schoonebeek te kunnen starten. De oliewinning in Drenthe is onlosmakelijk verbonden met de regionale economie in Zuidoost Drenthe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen NAM.

Telefoon: 0592 368 222 en/of

E-mail: NAM-Communicatie@shell.com