(update d.d. 29 september 2017:)

Na tussenkomst van de rechtbank is tussen NAM en Vergnes Expertise B.V. (‘Vergnes’) overeengekomen dat in de komende maanden onderzoek gedaan gaat worden naar de kwaliteit van de rapportages van Vergnes. Hierbij wordt op basis van een steekproef van 50 rapporten (25 oude en 25 nieuwe) gekeken of, kortgezegd, de rapporten van Vergnes voldoen aan wat men redelijkerwijs mag verwachten van een contra-expertise rapportage. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen aangewezen door de Rechtbank. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de rapportages van Vergnes voldoen aan de gestelde eisen dan zal NAM zich niet langer verzetten tegen betaling van de door Vergnes onder het destijds geldende schadeprotocol uitgebrachte contra-expertises. In het andere geval zal NAM zich daar tegen blijven verzetten. Gedurende het onderzoek (naar verwachting drie maanden) is overeengekomen dat Vergnes maximaal gemiddeld 50 contra-expertises per maand mag uitvoeren. NAM zal deze tot een totaal maximum van ongeveer 150 vergoeden. Zodra het onderzoek is afgerond volgt een nieuwe update van dit bericht.

(Origineel bericht)

In vrijwel alle rapporten die Vergnes opstelde ontbreekt een steekhoudende onderbouwing van schade-oorzaken. Bovendien blijkt er regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten. NAM betreurt dat een intensief verbetertraject geen resultaat heeft opgeleverd en heeft daarom besloten de kosten voor contra-expertises door Vergnes vanaf 1 september niet meer te vergoeden. NAM is zich bewust van de gevoeligheid van dit besluit.

Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen bij Centrum Veilig Wonen (CVW) schade melden die mogelijk veroorzaakt is door aardbevingen. CVW schakelt vervolgens een schade-expert in om de oorzaak van de schade te beoordelen. Bewoners die het niet eens zijn met de beoordeling, kunnen op kosten van NAM een zelf gekozen contra-expert inschakelen.

Het is van groot belang dat expertiserapporten, zowel van de schade-expert als van de contra-expert, voldoen aan de eisen die aan een goede expertise gesteld mogen worden. Om de kwaliteit te waarborgen, worden rapportages voortdurend gemonitord.

Omdat de contra-expertise rapporten van Vergnes stelselmatig onder de maat bleken, zijn in december 2015 met Vergnes afspraken gemaakt voor een verbetertraject. Vergnes kreeg daarbij begeleiding aangeboden door Witteveen+Bos en Berenschot. De analyse door Witteveen+Bos van alle schaderapporten in 2016 laat zien dat de kwaliteit niet wezenlijk is verbeterd. Schade wordt nog steeds zonder steekhoudende onderbouwing gekwalificeerd als aardbevingsschade.

NAM heeft daarom besloten om contra-expertisebureau Vergnes Expertise B.V. uit te sluiten voor contra-expertises onder het schadeprotocol. Dit betekent dat met ingang van 1 september 2016 de kosten van de contra-expertise van Vergnes niet meer worden vergoed. Wanneer Vergnes kan aantonen dat de kwaliteit van rapporten op niveau is, kan opnieuw worden bekeken of het bureau ingeschakeld kan worden voor contra-expertises onder het schadeprotocol.

NAM vindt het belangrijk dat bewoners zo min mogelijk hinder ervaren van dit besluit. Vergnes kan daarom zaken waar CVW al toestemming heeft gegeven om Vergnes in te schakelen afronden. In deze gevallen zal NAM de kosten blijven dragen.